Fúzie a akvizície | Obchodné právo

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

OBCHODNÉ PRÁVO, PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Poradenstvo v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností je ústrednou súčasťou našich služieb poskytovaných domácim i zahraničným klientom. Našim klientom asistujeme vo všetkých záležitostiach od výberu právnej formy spoločnosti a jej založenia až po komplexné domáce alebo medzinárodné transakcie.

Štandardné právne poradenstvo našej advokátskej kancelárie v tejto oblasti najčastejšie zahŕňa:

 • zakladanie nových obchodných spoločností;
 • zápisy spoločností do obchodného registra a získavanie oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti;
 • konanie valných zhromaždení a zasadnutí ďalších orgánov obchodných spoločností;
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania;
 • plány a realizácia premien, reštrukturalizácií alebo likvidácií obchodných spoločností;
 • problematiku spoločných podnikov (joint ventures);
 • akciové a opčné programy;
 • štruktúrovanie právnych vzťahov medzi osobami v rámci skupiny.

Začatie podnikania v Slovenskej republike často predpokladá prípravu plánu daňovej optimalizácie na slovenskej a medzinárodnej úrovni; v tejto súvislosti poskytujeme komplexné služby v spolupráci s poprednými odborníkmi v oblasti daňového práva.

FÚZIE A AKVIZÍCIE

Oblasť fúzií a akvizícií je najrozsiahlejšou oblasťou špecializácie našej advokátskej kancelárie, v ktorej sme vedúcou firmou na českom právnom trhu. V posledných rokoch sa naši právnici podieľali na realizácii radu významných fúzií, akvizícií, premien a reštrukturalizácií uskutočnených na českom i slovenskom trhu najmä zahraničnými investormi, vrátane transakcií zahŕňajúcich významné obchodné spoločnosti alebo štátne podniky podnikajúce najmä v oblasti bankovníctva a financií, energetiky a utilít, stavebníctva, strojárstva, hutníckeho, farmaceutického, papierenského, gumárenského a potravinárskeho priemyslu, telekomunikácií a informačných technológií, obchodu so spotrebným tovarom alebo cestovného ruchu.

Naša kancelária je schopná poskytovať právne služby v súvislosti so všetkými obvyklými spôsobmi realizácie fúzií a akvizícií, najmä pri zlúčení, splynutí, rozdelení a iných premenách obchodných spoločností, pri predaji jednotlivých aktív, obchodných podielov, akcií, podniku alebo jeho časti alebo pri prenájme podniku alebo jeho časti.

Naše právne služby v súvislosti s fúziami a akvizíciami spravidla zahŕňajú:

 • podrobnú prípravu štruktúry transakcie;
 • služby právneho zástupcu v súvislosti s regionálnymi akvizíciami;
 • vykonávanie právneho auditu (due diligence);
 • využitie odborných znalostí o danom odbore pri príprave štruktúry transakcie;
 • príprava a prerokovanie transakčnej dokumentácie;
 • kontrola dodržiavania príslušných právnych predpisov;
 • poradenstvo po realizácii transakcie.

Naša kancelária zvyčajne poskytuje právne služby v súvislosti so štyridsiatimi až sedemdesiatimi fúziami, akvizíciami, predajom spoločností alebo podobnými transakciami ročne.

PRÁVNE AUDITY A PRÁVNE DUE DILIGENCE

Veľmi významnou  oblasťou našej právnej špecializácie je vykonávanie právnych auditov a právnych due diligence. Naši právnici majú rozsiahle skúsenosti s vykonávaním komplexných právnych auditov alebo due diligence pre významných českých i medzinárodných strategických a finančných investorov pri transakciách, ako sú spojenia a rozdelenia podnikov, kúpa hnuteľného či nehnuteľného majetku alebo pohľadávok alebo financovanie rozsiahlych investičných akcií..

Okrem týchto štandardných právnych auditov a due diligence sme však schopní pre našich klientov taktiež vykonávať aj veľmi špecializované právne šetrenia zamerané na jednotlivé právne oblasti vymedzené klientom, ako sú napríklad:

 • postavenie a fungovanie managementu obchodných spoločností a podnikov;
 • bankové a iné finančné transakcie;
 • právne vzťahy k nehnuteľnostiam;
 • pracovné právo a ľudské zdroje;
 • ochrana osobných údajov;
 • verejné obstarávanie.

Kvalifikácia našej advokátskej kancelárie v oblasti vykonávania právnych auditov a due diligence je posilnená možnosťou úzkej spolupráce pri realizácii jednotlivých projektov s daňovými, finančnými a účtovnými poradcami, ako aj pracovníkmi auditu a forenzného auditu. Odborníci zo všetkých vyššie uvedených oblastí spolupracujúci s našou advokátskou kanceláriou sú v prípade želania klienta pripravení pracovať v tíme pod jednotným vedením, ktoré umožňuje efektívnu výmenu informácií a zabezpečenie komplexného prístupu k posudzovaných problémom.

Naša kancelária poskytuje právne služby v súvislosti s dvadsiatimi až štyridsiatimi právnymi due diligence ročne.

Private equity | Venture capital

Naša advokátska kancelária má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva v oblasti private equity a venture capital (rizikového kapitálu), a to ako českým, tak aj zahraničným subjektom kupujúcim a predávajúcim podniky v širokom spektre odborov podnikania. Boli sme prvou českou advokátskou kanceláriou so štatútom pridruženého člena Českej asociácie private equity a rizikového kapitálu (CVCA); kancelária je trvalo zastúpená i v daňovom a právnom výbore tejto asociácie. Taktiež sme aktívnym členom Slovenskej asociácie private equity a rozvojového kapitálu (SLOVCA). Naša kancelária poskytuje právne služby v nasledujúcich oblastiach:

 • poradenstvo ohľadom štruktúry financovania transakcií;
 • poradenstvo ohľadom stratégie financovania;
 • vykonanie due diligence právneho stavu cieľovej spoločnosti;
 • príprava a rokovanie o predajných a kúpnych zmluvách a zmluvnej dokumentácie ohľadom financovania transakcií;
 • príprava a rokovanie o zmluvách, opčných zmluvách a zmluvách o konvertibilných pôžičkách s akcionármi alebo spoločníkmi cieľovej spoločnosti;
 • správa portfólia private equity/venture capital fondov;
 • predaj účastí private equity/venture capital fondov alebo inej formy tzv. exitov  z cieľovej spoločnosti.

Klientom poskytujeme poradenstvo vo všetkých fázach uvedených  transakcií. V tejto oblasti spolupracujeme aj so spoločnosťami v portfóliu private equity/venture capital investorov, ktorým poskytujeme štandardné právne poradenstvo v problematike zakladania obchodných spoločností, ochrany duševného vlastníctva, obchodných transakcií, licencií, strategických obchodných vzťahov, fúzií a akvizícií a pod.

Poradenstvo pri daňovom štruktúrovaní transakcií

Naša kancelária poskytuje prostredníctvom vlastného špecializovaného tímu daňových odborníkov a spolupracujúcich partnerov/poradenských daňových firiem tiež komplexné poradenstvo v oblasti daňového štruktúrovania transakcií.  Vďaka našim skúsenostiam a rozsahu odbornosti sme schopní ponúknuť klientovi v mnohých prípadoch veľmi inovatívne riešenia a zároveň v rámci právneho a daňového štruktúrovania jednoduchých i zložitých  riešení sme schopní vopred posúdiť všetky jeho právne, daňové a iné finančné aspekty.

Cieľom nami poskytovaného poradenstva je odporučiť optimálne daňové riešenie transakcií plánovaných alebo realizovaných klientom vrátane identifikácie príležitostí pre daňové plánovanie, vrátane toho medzinárodného, s dôrazom na vysokú kvalitu poskytovaného poradenstva. Súčasťou tohto typu služieb je samozrejme aj zabezpečenie  právne i nákladovo efektívnej implementácie navrhnutých  riešení. V rámci tejto činnosti poskytujeme našim klientom nasledujúce služby:

 • poradenstvo zamerané na daňové plánovanie predajov a investícií pre fyzické a právnické osoby s osobitným zameraním na stratégiu exitu z hľadiska zdanenia kapitálových príjmov;
 • reštrukturalizácia pred predajom, ktorej cieľom je príprava obchodných spoločností na predaj;
 • poradenstvo v oblasti reštrukturalizácie vlastníckych vzťahov v rámci spoločnosti (vrátane problematiky vytesnenia  menšinových akcionárov);
 • štruktúrovanie holdingu so zameraním na optimalizáciu zdanenia kapitálových ziskov a dividend;
 • optimalizácia daňovej stratégie pre podnikanie v Slovenskej a Českej republike, prípadne v iných jurisdikciách;
 • štruktúrovanie financovania v rámci skupiny vrátane riešenia otázky nízkej kapitalizácie;
 • štruktúrovanie fúzií vrátane cezhraničných a iných typov premien;
 • post-akvizičné reštrukturalizácie;
 • štruktúrovanie investícií do nehnuteľností, a to aj prostredníctvom fondov kolektívneho investovania, optimalizácie holdingovej štruktúry a koncepcie financovania.

V rámci našich služieb sme pripravení zabezpečiť prostredníctvom spolupracujúcich poradcov z oblasti auditu, daní, účtovníctva, mzdového a podnikového poradenstva riešenie ďalších odborných otázok, ktoré môžu v rámci týchto procesov vznikať, a umožniť tak našim klientom získať na jednom mieste komplexné transakčné poradenstvo zahŕňajúce ako právne, tak kompletné ekonomické poradenstvo.

Právnická firma roka v kategórii Fúzie a akvizície v rokoch 2015, 2020, 2021.
Kancelária sa umiestňuje medzi najviac odporúčanými alebo odporúčanými advokátskymi kanceláriami.

Pfr Sr Sk Oborove

Česko - slovenský tím súťažného práva HAVEL & PARTNERS úspešne zastupoval skupiny HP Tronic a NAY v konaniach pred českým Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Protimonopolným úradom SR o schválenie ich fúzie. Udelenie súhlasov v oboch konaniach pred protimonopolnými orgánmi oboch krajín bolo nevyhnutnou podmienkou úspešnej realizácie plánovaného zlúčenia oboch skupín do spoločného holdingu. […]
Spoločnosť HAVEL & PARTNERS zastupovala spoločnosť HP Invest ako majoritný akcionár v transakcii maloobchodného predaja spotrebnej elektroniky. Výsledkom je, že DATART, popredná domáca sieť obchodov s elektrospotrebičmi, má opäť jediného vlastníka, a to HP Invest. Predávajúcim podielu bola luxemburská spoločnosť Genesis Private Equity Fund III. Partner Václav Audes, senior advokát Ivo Skolil a advokát Tomáš […]
Zdroj: Trend Autori: Rozhovor Štěpán Štarha Notári majú v kompetencii iba jeden úkon na registráciu firmy. Nový funkčný elektronický a proklientský obchodný register potrebujú podnikatelia už roky ako soľ. Pred niekoľkými mesiacmi sa v súvislosti s ním na základe rozhodnutia bývalej vlády udiali zmeny, ale boli len kozmetické a k žiadnej reforme tam v skutočnosti […]
Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS poskytovala právne poradenstvo spoločnosti JSK Investments s.r.o. a jej spoločníkom Simone a Jaromírovi Kijonkovým pri predaji stopercentného podielu v spoločnosti Packeta s.r.o. Packeta je materská spoločnosť významnej tuzemskej technologicko-logistickej spoločnosti Zásilkovna, ktorá pôsobí nielen na českom trhu, ale aj v ďalších krajinách EÚ. Ide o jednu z najväčších a najvýznamnejších […]
Zdroj: Trend Autor: Rozhovor s Kristína Saktorová, autor Ronald Ižip Advokátska kancelária Havel & Partners právne zastrešovala vstup slovenskej spoločnosti Gevorkyan na pražskú burzu. Advokátka kancelárie Kristína Saktorová v rozhovore pre TREND hovorí, ako celý proces ponuky akcií na burze (IPO) prebieha a na čo musia emitenti pri vstupe na burzu myslieť. Každý investor rieši […]
Autori: Štěpán Štarha, Ondřej Majer, Kristína Saktorová Novela Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov účinná od 1. októbra 2020 so sebou prináša mnoho zmien, ktoré sa môžu týkať aj Vášho podnikania. So zavedením úplnej elektronizácie obchodného registra prichádza napríklad aj „čistenie“ obchodného registra o neaktívne spoločnosti. To však so sebou prináša povinnosti aj pre aktívnych podnikateľov – […]
Autori: Ondřej Majer, Štěpán Štarha, Ivana Gajdošová V predchádzajúcej časti sme sa venovali zhrnutiu základných princípov výkonu funkcie štatutárneho orgánu, ktorými by sa mali štatutárne orgány riadiť a pri výkone svojej funkcie ich dôsledne uplatňovať. V tejto časti si predstavíme špecifické povinnosti štatutárnych orgánov vo svetle aktuálnej mimoriadnej situácie a zameriame sa najmä na praktické otázky a […]
ČASŤ PRVÁ | STAROSTLIVOSŤ RIADNEHO HOSPODÁRA Autori: Štěpán Štarha, Ondřej Majer, Anikó Gőghová Každodenná činnosť a s tým úzko spätá ekonomická kondícia podnikateľských entít je v súčasnosti zásadne ovplyvnená mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou koronavírusu. Obchodné vedenie podnikateľov sa musí na dennej báze adaptovať na dynamicky sa rozvíjajúcu situáciu a pripraviť sa na nové výzvy, ktoré do života daného podnikateľa v […]
Autori: Ondřej Majer, Štěpán Štarha, Kristína Saktorová Štát si lehotu predĺžil, Vaša povinnosť zápisu do konca roka 2019 však zostáva nezmenená. O povinnosti zápisu konečného užívateľa výhod („KUV“) do príslušného registra, v ktorej je slovenská právnická osoba evidovaná, sme Vás už informovali v našom predchádzajúcom newsletteri dostupnom TU. Túto povinnosť majú právnické osoby do konca roka 2019. […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross