Compliance a investigácie

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Poskytujeme komplexné právne a daňové poradenstvo prakticky vo všetkých právnych oblastiach a oblastiach ekonomického a verejného života. Našim klientom tak vieme ponúknuť komplexné a pritom bezpečné riešenia v oblasti compliance a investigácií.

Naše skúsenosti pokrývajú najmä nasledujúce oblasti compliance a riešenia prípadov porušenia: prevencia - vytváranie systému interných preventívnych opatrení (programov) proti porušovaniu právnych predpisov s cieľom úplne vylúčiť alebo aspoň minimalizovať dopady verejných alebo súkromným sankcií; interné vyšetrovanie - vyšetrenie a identifikácia interných porušení právnych predpisov a pravidiel zamestnávateľa s cieľom chrániť jeho majetok; zastupovanie pred súdmi, správnymi orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní.

CORPORATE GOVERNANCE

 • identifikácia rizík (due diligence) a zavádzanie efektívnych vnútorných kontrolných procesov založených na zodpovednosti zamestnancov a manažérov
 • revízia organizačných a pracovných poriadkov, pravidiel pre podpisovanie a zastupovanie zamestnávateľa zamestnancami
 • školenie v oblasti náležitej starostlivosti (starostlivosť riadneho hospodára, pravidlo podnikateľského úsudku), vrátane implementácie pravidiel riadnej správy do fungovania obchodných spoločností, podnikateľských zoskupení a koncernov
 • tvorba kódexov správania (etický kódex, risk management manuál, prevencia podvodného konania) s väzbou na pracovnoprávne vzťahy

TRESTNOPRÁVNA OCHRANA

 • príprava a implementácia programov pre vylúčenie trestnej zodpovednosti právnickej osoby
 • právna pomoc a ochrana pri podozrení z trestnej činnosti
 • riešenie pre cezhranične pôsobiace protikorupčné (antibribery) predpisy (US Foreign Corrupt Practices Act – FCPA, UK Bribery Act)

SÚŤAŽ A VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

 • príprava súťažných manuálov (antitrust), vytvorenie vzorových vlastných posúdení (self-assessment) konkurenčného správania s ohľadom na obchodné praktiky a dostupnú rozhodovaciu prax súťažných úradov a Európskej komisie
 • príprava krízových scenárov vrátane možného overenia ich fungovania prostredníctvom simulovanej inšpekcie príslušného kontrolného orgánu (mock dawn raids)
 • príprava vnútorných predpisov upravujúcich jednotlivé druhy postupov verejného obstarávania vrátane úpravy tzv. podlimitných výberových konaní

OCHRANA DÁT A GDPR

 • spolupráca na projektoch kybernetickej bezpečnosti a ochrany obchodne citlivých informácií
 • audit spracúvania osobných údajov vrátane prípadných odporúčaní, nastavenie vnútorných procesov pre spracúvanie osobných údajov
 • vytvorenie zodpovedajúcej dokumentácie (vnútorné smernice, súhlasy dotknutých osôb, zmluvy o spracúvaní osobných údajov)
 • pravidlá prenosu osobných údajov do zahraničia

ŠKOLENIA, LEGISLATÍVNY MONITORING A PRACOVNOPRÁVNY SERVIS

 • vykonávanie typových aj špeciálne zameraných školení v rámci Akadémie HAVEL & PARTNERS pre zamestnancov a manažment
 • monitoring právnych predpisov a dôležitých rozhodnutí v relevantných oblastiach
 • implementácia manuálov, kódexov do vnútorných predpisov zamestnávateľa, aby sa stali obsahom pracovného pomeru

COMPLIANCE V SEKTOROCH BANKOVNÍCTVA, POISŤOVNÍCTVA, ZDRAVOTNÍCTVA, FARMÁCIE A DOPRAVY

INTERNÁ INVESTIGÁCIA – VYŠETROVANIE INTERNÝCH PORUŠENÍ

 • realizácia interného vyšetrovania a forenzného auditu s využitím špecializovaných bezpečnostných postupov, detektívnej, znaleckej, IT či technickej podpory
 • zabezpečenie dôkazov do civilného, príp. trestného konania
 • vyhľadávanie ukrytého majetku a asistencia pri zabezpečovaní v rámci trestného konania
 • realizácia nápravných opatrení na základe vykonaného vyšetrovania (skončenie pracovného pomeru, príprava trestných oznámení a podnetov na začatie správnych, príp. disciplinárnych konaní)

ASISTENCIA PRI RIEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUÁCIÍ A ODVRÁTENÍ HROZIACICH ŠKOD

 • obhajoba a zastupovanie fyzických a právnických osôb v trestnom konaní
 • asistencia pri miestnej inšpekcii / prehliadke priestorov (dawn raids)
 • vymáhanie náhrady škody spôsobenej protiprávnym konaním, zastupovanie poškodeného v trestnom konaní
 • dojednávanie zmierov a urovnaní vrátane využitia programov účinnej ľútosti (leniency) v rámci civilných, trestných a správnych konaní
 • právna pomoc pri vyšetrovaní verejného obstarávania, zakázaných súťažných dohôd (kartely, výmena informácií medzi konkurentmi) alebo nekalej súťaže (podplácanie obchodných partnerov, šírenie informácií o konkurencii, nekalá reklama)
 • ochrana zahraničných investícií, nepriateľské prevzatie spoločnosti
 • dane, účtovníctvo, clá, dotácie (porušenie rozpočtovej disciplíny, dotačné a daňové podvody, pranie špinavých peňazí)
 • regulácia finančných a poisťovacích služieb (insider trading, úverové a poistné podvody)
 • ochrana duševného vlastníctva a obchodného tajomstva (porušovanie autorských a databázových práv, napodobeniny značkového tovaru, priemyselná špionáž)
 • insolvenčné konania a exekúcie (poškodenie / zvýhodňovania veriteľa, spôsobenie úpadku, machinácie)
 • priestupky (porušenie pravidiel cestnej premávky)
 • stavebníctvo a životné prostredie (ilegálna výstavba, nakladanie s nebezpečnými látkami, znečistenie životného prostredia)
 • disciplinárne konania príslušníkov regulovaných profesií

Autor: Štěpán Štarha, Milan Černaj Národná rada schválila novelu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti takmer rok a pol po lehote určenej na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ). Jej účinky nastanú 1. júla 2023, pri niektorých povinnostiach a pokutách od 1. septembra 2023. Na zavádzané zmeny sa odporúčame pripraviť už teraz a minimalizovať tým riziko prípadných pokút, ktorých […]
Zdroj: Trend Autor: Peter Scherhaufer, rozhovor Ondřej Majer Ak o trestnej činnosti bielych golierov informuje samotná firma, zväčša sa tým snaží dostať pod kontrolu naratív problému, hovorí právnik. Kriminalita bielych golierov, teda v mnohých prípadoch aj najvyšších predstaviteľov firiem, nie je výnimočná ani na Slovensku či v Česku. Akurát sa o nej až tak často […]
Autori: Štěpán Štarha, Milan Černaj Národná rada dňa 5. 2. 2021 zvolila prvého predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorým sa stala Mgr. Zuzana Dlugošová. A to takmer presne po dvoch rokoch odkedy NR SR schválila zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol Úrad formálne zriadený. Prvý krok […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross