Doprava a logistika

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Odboru dopravy a logistiky sa venujeme od založenia našej kancelárie. Ide o komplexné odvetvie predstavujúce jednu z kľúčových oblastí ekonomiky, s radom právnych tém a silným vplyvom súvisiacim s nárastom e-commerce a nových technológií (elektromobilita, autonómne riadenie, efektivita doručovania, automatizované výdajné miesta, bezhotovostné platby a pod.). Kritériá ako rýchlosť, spoľahlivosť, personalizácia a automatizácia sú a budú rozhodujúcimi atribútmi pre úspešné podnikanie v tejto oblasti.

Ponúkame komplexné a vysoko efektívne riešenia ako inštitúciám a orgánom zabezpečujúcim rozvoj cestnej, železničnej, leteckej i vodnej dopravy na území Českej republiky a Slovenska, tak významným hráčom zo súkromnej sféry. Poznáme špecifiká týchto odvetví a rozumieme potrebám našich klientov. Podporujeme ich pri úspešnej realizácii ich projektov a plníme ich náročné požiadavky a potreby vyplývajúce z ich podnikania.

Ponúkame komplexný právny a daňový servis, okrem iného:

 • prípravu či revíziu zmluvných dokumentov súvisiacich s problematikou dopravy a logistiky (napr. zmlúv o poskytovaní logistických služieb, preprave, skladovaní, dodávkach vozidiel, lízingových zmlúv a i.), vrátane obchodných podmienok v rámci B2C aj B2B vzťahov
 • prípravu či revíziu zmlúv na dodávku špecializovaných technológií a SW v oblasti logistiky (napr. na riadenie doručovateľov/kuriérov, objednávkového a skladového systému, na výpočet časovo efektívnych trás atď.) a súvisiace nastavenie a kontrolu potrebných práv duševného vlastníctva k technológiám a SW
 • podporu pri získavaní potrebných povolení a poradenstvo v oblasti regulatoriky vrátane súvisiaceho zastupovania pred príslušnými orgánmi štátnej správy
 • poradenstvo v oblasti hospodárskej súťaže a verejného obstarávania, pri príprave súťažných podmienok a zmluvnej dokumentácie pre dopravné projekty realizované verejnými obstarávateľmi vrátane verejnej súťaže na verejné služby v preprave cestujúcich
 • poradenstvo v súvislosti s medzinárodnou prepravou tovaru, a to aj s ohľadom na colnú a daňovo-právnu problematiku
 • poradenstvo v oblasti pracovného práva s dôrazom na komplexnú právnu podporu zamestnávateľom a zamestnancom (vrátane ich rodinných príslušníkov) v oblasti cudzineckého práva
 • poradenstvo v oblasti nehnuteľností a stavebníctva, napr. pri kúpe a predaji nehnuteľností a nehnuteľnostných projektov, pri prenájme bytových, kancelárskych, veľkoobchodných a maloobchodných priestorov, vrátane prípravy komplexných nájomných štruktúr a súvisiacej právnej dokumentácie
 • poradenstvo v oblasti fúzií, akvizícií, premien a reštrukturalizácií, predaja jednotlivých aktív, obchodných podielov, akcií, podnikov alebo ich častí, nájmu podnikov alebo ich častí
 • poradenstvo v oblasti financovania podnikateľskej činnosti dopravných a logistických spoločností, vrátane problematiky lízingu a nastavenia stratégie správy vozového parku
 • poradenstvo v oblasti poistenia rizík súvisiacich s dopravou a logistickými činnosťami
 • zastupovanie v konaniach pred kontrolnými orgánmi, ktoré dohliadajú na reguláciu oblasti dopravy a logistiky, zastupovanie pred Protimonopolným úradom, v mimosúdnych konaniach alebo pred súdmi vrátane sporov s medzinárodným prvkom; naši právnici sa podieľajú na riešení sporov, kde sa zúčastňujú ako rozhodcovia rozhodcovského konania vrátane medzinárodného rozhodcovského konania podľa pravidiel ICC

Všetkým týmto témam sa venujeme v rámci odborných publikácií, prednášok a tiež na našom blogu.

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross