Verejný sektor a regulácia

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

V širokej oblasti verejného sektora poskytujeme komplexné právne a poradenské služby orgánom verejnej správy a ich partnerom. Medzi našich klientov patria verejní obstarávatelia, príjemcovia a poskytovatelia dotácií, domáci a zahraniční dodávatelia a poskytovatelia služieb verejnému sektoru a účastníci správnych konaní. Klientov bežne zastupujeme v konaniach vedených pred Protimonopolným úradom SR, Úradom pre verejné obstarávanie, finančnými úradmi, stavebnými úradmi a ďalšími orgánmi štátnej správy, ako aj v konaniach pred súdmi. Na Slovensku ako aj v Českej republike náš špecializovaný tím pokrýva všetky právne oblasti týkajúce sa verejného sektora vrátane náhrady škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom alebo nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci.

Prečo si vybrať nás?

 • špecializovaný tím 30 právnikov verejného sektora v 6 kanceláriách
 • viac ako 160 projektov realizovaných za posledné tri roky
 • skúsenosti so všetkými typmi postupov verejného obstarávania a ich perfektná znalosť
 • úzka špecializácia a podrobné znalosti trhu v jednotlivých oblastiach (IT a telekomunikácie, stavebníctvo vrátane projektových prác, dodávky technológií, odborné konzultačné služby)
 • unikátne referencie z pilotných vládnych projektov PPP a regionálnych PPP realizovaných v SR a ČR
 • prvé miesto v súťaži Právnická firma roka ČR v kategórii verejné obstarávanie v rokoch 2009, 2011, 2016 a 2019 a pravidelné začlenenie do výberu veľmi odporúčaných kancelárií v tejto kategórii v Českej republike ako aj na Slovensku
 • aktívna účasť v odbornom tíme Ministerstva regionálneho rozvoja pre novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní a pre rekodifikáciu verejného stavebného práva v ČR
 • aktívna účasť v profesijných združeniach v ČR: Asociácia verejného obstarávania (AVZ), Asociácie pre rozvoj infraštruktúry (ARI) a Platforma pre transparentné verejné obstarávanie
 • vynikajúca orientácia v právnych predpisoch, priame prepojenie na verejnú správu vrátane zastúpenia v Legislatívnej rade vlády a v komisii pre verejné právo Českej advokátskej komory
 • tím špecialistov, ktorí v minulosti  zastávali vyššie pozície vo verejnom sektore v ČR; bývalý námestník niekoľkých ministrov, riaditelia ÚOHS a senior právnik Európskej komisie
 • väzba  na akademickú sféru prostredníctvom výučby na Katedre správneho práva a správnej vedy Právnickej fakulty UK v Prahe
 • osobné skúsenosti s úradmi a presadzovaním zámerov naprieč politickým spektrom v celej SR a ČR

Naše služby

Verejné obstarávanie - zastupovanie verejných obstarávateľov aj uchádzačov

 • konzultácie k postupom verejného obstarávania podľa najlepšej praxe, odporúčania vhodnej stratégie zabezpečenia  potrieb verejného obstarávateľa a zmluvných vzťahov s dodávateľmi, využívanie predbežných trhových konzultácií a inovatívnych prístupov
 • komplexná organizácia postupu obstarávania alebo vybrané konzultácie v jeho priebehu vrátane zastupovania a asistencie v konaniach pred Protimonopolným úradom SR a Úradom pre verejné obstarávanie a správnymi súdmi
 • revízia štandardnej vzorovej dokumentácie k verejnému obstarávaniu
 • posudzovanie  zmlúv uzatvorených vo verejnom obstarávaní (v rámci DD) z hľadiska rizík ich zneplatnenia
 • revízia a praktické nastavenie interných  pravidiel verejného obstarávania
 • komplexná príprava a kompletizácia  alebo čiastočná revízia ponúk vrátane prípadnej koordinácie niekoľkých subjektov  predkladajúcich spoločnú ponuku
 • príprava žiadostí o nápravu, ako aj námietok a návrhov na Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie,príp. zastupovanie pred súdmi
 • poradenstvo ohľadom pravidiel hospodárskej súťaže vo verejnom obstarávaní (bid rigging)

Dotácie z fondov EÚ

 • pre poskytovateľov dotácií – komplexné kontroly poskytovania dotácií z hľadiska právnych predpisov a pravidiel príslušného operačného programu
 • pre príjemcov dotácií – asistencia pri realizácii postupov verejného obstarávania, procesná obrana pri krátení dotácií za porušenie pravidiel programu

Štátna pomoc

 • poskytovanie poradenstva poskytovateľom, príjemcom a ich konkurentom namietajúcim  nezákonnú štátnu pomoc pred Európskou komisiou a vnútroštátnymi súdmi

PPP projekty a koncesie

 • právne analýzy využívania PPP projektov a koncesií
 • komplexné právne poradenstvo pri realizácii PPP projektov (postupy udeľovania koncesií)

Osobitné druhy poradenstva v oblasti verejného sektora

 • poradenstvo a zastupovanie v sporoch týkajúcich sa postupov podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 • poradenstvo v súvislosti s povinne zverejňovanými zmluvami (centrálnym registrom zmlúv)

Legislatíva

 • poradenstvo v súvislosti s legislatívnym procesom
 • vypracovanie návrhov zákonov, námietkových  a pozmeňujúcich návrhov, vecných zámerov právnych úprav, posudzovanie  RIA, CIA, tvorba analýz a stanovísk k pripravovanej alebo existujúcej právnej úprave
 • podpora pri presadzovaní právnej úpravy vo všetkých fázach legislatívneho procesu
 • účasť v expertných  legislatívnych skupinách a zapojenie sa do pripomienkového procesu
 • analýza a podpora pri implementácii  práva EÚ do českého právneho poriadku
 • monitoring legislatívy
 • compliance analýza, príprava interných predpisov a interných metodík
 • posudzovanie ústavnosti legislatívy a jej súladu s právom EÚ

Správne a ústavné právo

 • poradenstvo a zastupovanie v správnych konaniach
 • poradenstvo a zastupovanie v súdnom správnom konaní
 • poradenstvo v oblasti ústavného práva a zastupovanie pred Ústavným súdom
 • vypracovanie právnych stanovísk a konzultácie ohľadom relevantnej  hmotnoprávnej a procesnoprávnej úpravy

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross