Mgr. Ján Kapec

Vedúci advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
jan.kapec@havelpartners.sk
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Ján Kapec sa zameriava na verejné obstarávanie, právo nehnuteľností a stavebníctvo, súdne spory, rozhodcovské konanie, správne súdnictvo a správne právo a občianske právo.

V oblasti verejného obstarávania poskytoval právne poradenstvo klientom ako na strane verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, tak aj na strane uchádzačov alebo záujemcov o verejné obstarávanie.

V oblasti nehnuteľností a stavebníctva sa špecializuje najmä na kúpu, predaj a prenájom nehnuteľností.

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie pracoval jeden rok ako právny asistent vo významnej advokátskej kancelárii v Bratislave so zameraním najmä na občianske právo, obchodné právo, rodinné právo, právo obchodných spoločností, cirkevné reštitúcie a zmenkové a šekové právo.

Členstvo v profesnijných združeniach

Slovenská advokátska komora

Jazyky
slovenský, český, anglický
Vzdelanie
 • Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava (2010), titul Mgr.
 • komplexné právne poradenstvo pre významnú medzinárodnú spoločnosť pôsobiacu vo výstavbe a prevádzkovaní PPP nemocníc po celom svete v súvislosti s jej účasťou vo výberovom konaní (súťažný dialóg) vyhlásenom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na výstavbu a 30-ročnú prevádzku (koncesiu) novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave
 • komplexné právne poradenstvo jednej z najväčších stavebných spoločností pôsobiacich na českom a slovenskom trhu v súvislosti s jej účasťou vo výberovom konaní (súťažný dialóg) vyhlásenom Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na výstavbu a 30-ročnú prevádzku (koncesiu) diaľnice D4 a rýchlostnej komunikácie R7 (obchvat Bratislavy)
 • komplexné právne poradenstvo Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky ohľadom procesu výberu prevádzkovateľa (koncesionára) terminálu intermodálnej dopravy na Slovensku
 • komplexné právne poradenstvo významnej zahraničnej spoločnosti v súvislosti s jej účasťou vo výberovom konaní vyhlásenom Ministerstvom vnútra SR na dodávku dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov
 • komplexné právne poradenstvo zahraničnej stavebnej spoločnosti týkajúce sa možného uloženia zákazu účasti vo výberovom konaní a súvisiaceho súdneho konania
 • právne poradenstvo významnej energetickej spoločnosti týkajúce sa jej povinnosti postupovať pri verejnom obstarávaní na dodávky výrobkov, služieb alebo prác v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
 • právne poradenstvo medzinárodnej spoločnosti pri uplatňovaní revíznych postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní (žiadosť o nápravu a námietky), zastupovanie klienta pri ústnych rokovaniach na Úrade pre verejné obstarávanie, ako aj zastupovanie klienta v správnom súdnictve pri vypracovaní a podávaní správnej žaloby na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia tohto Úradu
 • komplexné právne poradenstvo klientom kancelárie v súvislosti s registráciou v Registri partnerov verejného sektora
 • účasť v právnom tíme poskytujúcom komplexné právne poradenstvo Prvému realitnému fondu spravovanému spoločnosťou IAD Investments v súvislosti s kúpou obchodného centra Laugarício (išlo o najväčšiu realitnú transakciu na Slovensku v roku 2016 a zároveň o transakciu označenú časopisom TREND ako realitný obchod roka)
 • komplexné právne poradenstvo prevádzkovateľovi nákupného centra týkajúce sa komplexnej prevádzky nákupného centra (t. j. príprava zmlúv s nájomcami, zastupovanie klienta pri súdnych pojednávaniach, predaj nehnuteľností a pod.)
 • zastupovanie významnej energetickej spoločnosti v súdnom konaní o poskytnutie náhrady za nútené obmedzenie vlastníckeho práva
 • právne poradenstvo týkajúce sa právneho due diligence ohľadom výstavby a prevádzkovania fotovoltaických elektrární na Slovensku
 • právne poradenstvo stavebnej spoločnosti týkajúce sa vymáhania nezaplatených pohľadávok vzniknutých na základe niekoľkých zmlúv o dielo
 • právne poradenstvo medzinárodnej spoločnosti týkajúce sa zastupovania spoločnosti v správnych konaniach pred štátnymi orgánmi Slovenskej republiky
Autori: Štěpán Štarha, Ján Kapec Národná rada SR schválila dňa 19.06.2024 novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá s účinnosťou od 01.08.2024 prináša viaceré významné zmeny v doterajšom fungovaní verejných nákupov na Slovensku. Nový zákon má podľa vyjadrenia samotného ministerstva, ktoré novelu pripravilo, výrazne urýchliť proces verejného obstarávania a […]
Autori: Štěpán Štarha, Ján Kapec Dňa 7. 10. 2021 parlament schválil dlho-očakávanú novelu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“ alebo „novela“), ktorá bola zároveň podpísaná dňa 28.10.2021 aj zo strany prezidentky. Nižšie sumarizujeme najpodstatnejšie zmeny, ktoré so sebou novela prináša: Úprava finančných limitov V kontexte […]
Autori: Ondřej Majer, Štěpán Štarha, Ján Kapec Dňa 9.6.2020 schválilo plénum Národnej rady SR novelu zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, na základe ktorej štát pomôže s platením nájomného formou poskytnutia dotácie na nájomné tým podnikateľom, ktorých prevádzky museli byť zatvorené v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19. Po podpise […]
Autori: Ondřej Majer, Štěpán Štarha, Ján Kapec Aktuálne sa pomerne značná mediálna pozornosť venuje vládnemu návrhu zákona, ktorý má riešiť dopad krízových opatrení súvisiacich s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením choroby COVID-19 na nájomné vzťahy. Podľa viacerých mediálnych výstupov sa má jednať o „odklad platieb nájomného“ po určitú dobu, čo však podľa nás nie je úplne správna […]
Autori: Ondřej Majer, Štěpán Štarha, Ján Kapec Vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11. marca 2020 mimoriadnu situáciu a postupne prijímala viaceré opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2. Ako samotná choroba, tak aj krízové opatrenia zásadným spôsobom menia predpoklady, na ktorých boli pre rok 2020 postavené verejné rozpočty, finančné plány firiem ale aj bežné fungovanie našej spoločnosti. Stav […]
Autori: Adéla Havlová, Štěpán Štarha, Ján Kapec Vláda Slovenskej republiky vyhlásila na území Slovenskej republiky mimoriadnu situáciu [1], ako aj núdzový stav pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti [2] a to z dôvodu ochrany života a zdravia osôb v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. Verejní obstarávatelia[3] musia v tejto situácii zabezpečiť razantné opatrenia a realizáciu nevyhnutných obstarávaní, ako sú dodávky […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross