Telekomunikácie

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Právo telekomunikácií predstavuje jednu z najvýznamnejších špecializácií našej advokátskej kancelárie. Veľmi dobre rozumieme podnikateľskému prostrediu v tejto oblasti a dokážeme jeho špecifiká pri poskytovaní telekomunikačných služieb v zodpovedajúcej miere reflektovať.

Poskytujeme právne služby predovšetkým v rámci transakčného poradenstva a regulácie elektronických komunikácií na úrovni ČR a EÚ. Naše poradenstvo ďalej zahŕňa vyjednávanie a uzatváranie zmlúv na veľkoobchodné a maloobchodné telekomunikačné služby, prípravu vzorovej dokumentácie, rokovania s Českým telekomunikačným úradom, budovanie a využívanie infraštruktúry či komplexnú podporu pri vstupe najmä zahraničných subjektov na trh elektronických komunikácií.

REGULÁCIA TELEKOMUNIKÁCIÍ

 • komplexná právna podpora podnikania v oblasti telekomunikácií
 • zastupovanie v konaniach pred Českým telekomunikačným úradom
 • podpora pri vstupe na trh telekomunikácií vrátane oznámenia o podnikaní a povinnom výkazníctve
 • zabezpečenie kontinuálnej podpory v oblasti telekomunikácií (compliance, GDPR, kybernetická bezpečnosť alebo trestná zodpovednosť právnických osôb)

KOMPLEXNÉ NASTAVENIE ZMLUVNEJ DOKUMENTÁCIE

 • príprava a vyjednávanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov vrátane zmlúv o prepojení
 • komplexné nastavenie zmlúv a všeobecných podmienok pre koncových zákazníkov (B2B a B2C)
 • nastavenie kontraktačného procesu so zákazníkmi vrátane školenia zamestnancov (elektronické právne úkony, informačná povinnosť voči spotrebiteľom a interné vypracovanie dokumentácie)
 • právny audit a náprava zistených nedostatkov reflektujúca rozhodovaciu prax najmä Českého telekomunikačného úradu a Úradu na ochranu osobných údajov a zmeny legislatívy

SLUŽBY V OBLASTI SÚŤAŽNÉHO PRÁVA

 • zastupovanie klientov v konaniach pred Úradom na ochranu hospodárskej súťaže
 • vymedzovanie relevantných trhov
 • určenie trhovej sily a dominantného postavenia
 • posudzovanie dopadov konkrétneho právneho konania na súťaž na trhu
 • poradenstvo v súvislosti s reguláciou, obchodnými spormi a obchodnou stratégiou
 • expertné posudky a stanoviská (právne aj ekonomické) súvisiace s hospodárskou súťažou v telekomunikáciách

TRANSAKČNÁ PODPORA

 • poradenstvo pri predaji, nákupe a iných premenách obchodných spoločností vrátane transakcií so zahraničným prvkom
 • due diligence v súvislosti s transakciami
 • transfery technológií
 • podpora pri výstavbe sietí (vrátane NGA)

RIEŠENIE SPOROV

 • zastupovanie v účastníckych sporoch v súvislosti s poskytovaním služieb (dlžné sumy a námietkové konania)
 • zabezpečenie predbežných opatrení v mimoriadnych situáciách v súvislosti s podnikaním v telekomunikáciách

PORADENSTVO V ŠPECIFICKÝCH ZÁLEŽITOSTIACH

 • rozvoj nových technológií
 • nakladanie s dátami, prenosmi dát a GDPR
 • poradenstvo súvisiace s kybernetickými bezpečnostnými incidentmi
 • prideľovanie frekvencií a ďalšie špecifické záležitosti

VÝSTAVBA A SPRÁVNE PRÁVO

 • poradenstvo pri výstavbe a povoľovaní sietí a postupy podľa stavebného zákona
 • uplatnenie praktických výhod podľa zákona o opatreniach na zníženie nákladov na zavádzanie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí
 • asistencia pri správnych konaniach súvisiacich s telekomunikačnými sieťami

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross