Verejný sektor

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

V rámci širokej oblasti verejného sektora poskytujeme komplexné právne a poradenské služby orgánom verejnej správy a ich partnerom. Medzi našich klientov patria obstarávatelia, príjemcovia a poskytovatelia dotácií, tuzemskí aj zahraniční dodávatelia a poskytovatelia služieb verejnému sektoru a účastníci správnych konaní. Klientov bežne zastupujeme v konaniach vedených pred Úradom na ochranu hospodárskej súťaže, finančnými úradmi, stavebnými úradmi a ďalšími orgánmi štátnej správy a tiež v konaniach pred súdmi. Na Slovensku i v Českej republike pokrýva náš špecializovaný tím všetky právne oblasti relevantné pre verejný sektor vrátane náhrady škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom alebo nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci.

PREČO SI NÁS VYBRAŤ?

 • špecializovaný tím 25 právnikov pre verejný sektor v 6 kanceláriách
 • viac ako 160 realizovaných projektov v posledných troch rokoch
 • skúsenosť so všetkými typmi postupov verejného obstarávania a ich perfektná znalosť
 • úzka špecializácia a detailná znalosť trhu v jednotlivých oblastiach (IT a telekomunikácie, stavebníctvo vrátane projekčných prác, dodávky technológií, odborné konzultačné služby
 • unikátne referencie z pilotných vládnych projektov PPP a regionálnych PPP realizovaných v ČR a SR
 • prvenstvo v súťaži Právnická firma roka v kategórii Verejné obstarávanie v rokoch 2009, 2011, 2016 a 2019 a pravidelné zaradenie do výberu veľmi odporúčaných kancelárií v tejto kategórii
 • aktívna účasť v expertnom tíme Ministerstva pre miestny rozvoj pre novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní a pre rekodifikáciu verejného stavebného práva
 • aktívna účasť v profesijných združeniach Asociácie verejného obstarávania (AVZ), Asociácie pre rozvoj infraštruktúry (ARI), Platforma pre transparentné verejné obstarávanie a Únie administrátorov verejného obstarávania
 • vynikajúca orientácia v legislatíve, priama väzba na verejnú správu vrátane zastúpenia v legislatívnej rade vlády a v komisii pre verejné právo Českej advokátskej komory
 • tím so špecialistami, ktorí v minulosti zastávali vedúce funkcie vo verejnom sektore; bývalý námestník niekoľkých ministrov, riaditelia ÚOHS a senior právnik Európskej komisie
 • väzba na akademickú sféru vďaka zapojeniu do výučby na katedre správneho práva a správnej vedy na Právnickej fakulte UK v Prahe
 • osobné skúsenosti s úradmi a presadzovaním zámerov naprieč politickým spektrom v celej ČR

NAŠE SLUŽBY

Verejné obstarávanie z pohľadu obstarávateľa dodávateľa

 • konzultácie k procesom verejného obstarávania podľa najlepšej praxe (best practice), odporúčanie vhodnej stratégie zabezpečenia potrieb obstarávateľa a zmluvných vzťahov s dodávateľmi, využitie predbežných trhových konzultácií a inovatívnych prístupov
 • komplexná organizácia postupu verejného obstarávania, alebo vybrané konzultácie v jeho priebehu vrátane zastupovania a asistencie v konaniach pred ÚOHS, ÚVO a správnymi súdmi
 • revízia štandardnej vzorovej dokumentácie k verejnému obstarávaniu
 • posúdenie zmlúv na verejné obstarávanie (v rámci DD) z pohľadu rizík ich zneplatnenia
 • revízia a praktické nastavenie interných pravidiel verejného obstarávania
 • komplexná príprava a kompletizácia alebo čiastkové revízie ponúk vrátane prípadnej koordinácie viacerých subjektov predkladajúcich spoločnú ponuku
 • príprava námietok a návrhov na ÚOHS alebo ÚVO, prípadne zastupovanie pred súdmi
 • poradenstvo v súvislosti s pravidlami hospodárskej súťaže vo verejnom obstarávaní (bid rigging)

Dotácie z fondov EÚ

 • pre poskytovateľa dotácie – komplexné kontroly poskytovania dotácií z pohľadu legislatívy a príslušného operačného programu
 • pre príjemcu dotácie – asistencia pri realizácii zadávaní výberových konaní, procesná obrana pri krátení dotácií pre porušenie pravidiel programu

Štátna pomoc

 • poradenstvo poskytovateľom, príjemcom aj ich konkurentom napádajúcim nezákonnú štátnu pomoc na Európskej komisii aj vnútroštátnych súdoch

PPP projekty a koncesie

 • právne analýzy využitia PPP projektov a koncesií
 • komplexné právne poradenstvo pri realizácii PPP projektov (postupov udeľovania koncesií)

Špecifické druhy poradenstva v oblasti verejného sektora

 • poradenstvo a zastupovanie v sporoch v súvislosti s postupmi podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 • poradenstvo v súvislosti s Registrom zmlúv
 • poradenstvo a podpora orgánom územných samosprávnych celkov v súvislosti s prerokovaním vzťahov a projektov podľa zákona o obciach, zákona o krajoch, zákona o hlavnom meste Prahe

Legislatíva

 • poradenstvo v súvislosti s legislatívnym procesom
 • vypracovanie návrhov zákonov, námietkových a pozmeňovacích návrhov, vecných zámerov právnych úprav, posudzovanie RIA, CIA, tvorba analýz a stanovísk k pripravovanej alebo existujúcej právnej úprave
 • podpora pri presadzovaní právnej úpravy vo všetkých fázach legislatívneho procesu
 • účasť v expertných legislatívnych skupinách a zapojenie do pripomienkového procesu
 • analýza a podpora pri implementácii práva EÚ do českého a slovenského právneho poriadku
 • monitoring legislatívy
 • compliance analýza, príprava vnútorných predpisov a interných metodík
 • posudzovanie ústavnosti legislatívy a jej súladu s právom EÚ

Správne a ústavné právo

 • poradenstvo a zastupovanie v správnych konaniach
 • poradenstvo a zastupovanie v súdnom konaní správnom
 • poradenstvo v oblasti ústavného práva a zastupovanie pred Ústavným súdom
 • vypracovanie právnych stanovísk a konzultácie ohľadom relevantnej hmotnoprávnej a procesnoprávnej úpravy

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross