Mgr. Tomáš Halfar

Advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
tomas.halfar@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Tomáš Halfar sa v rámci verejného sektora špecializuje najmä na oblasť verejného obstarávania a koncesií. Poskytuje komplexné právne poradenstvo v súvislosti s prípravou súťažnej dokumentácie a vedením verejných obstarávaní na strane obstarávateľov, na strane dodávateľov potom s účasťou vo verejných obstarávaniach. Podieľal sa na zastupovaní mnohých klientov v konaniach pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže a v správnom súdnictve. Zaoberá sa tiež vypracovaním odborných právnych posudkov a analýz v otázkach hmotného i procesného práva.

Vo svojej praxi sa najčastejšie venuje projektom z oblasti informačných technológií, stavebníctva, či špecifických dodávok a služieb zadávaných ako verejné obstarávanie vo verejnom i súkromnom sektore.

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie získaval skúsenosti na pozíciách so zameraním na analytickú a metodickú činnosť na Najvyššom súde a na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže.

Členstvo v profesijných združeniach
Česká advokátní komora

Jazyky
český, anglický
Vzdelanie
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2016), titul Mgr.
 • komplexná podpora obstarávateľa po začatí revízneho konania pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže
 • právne poradenstvo obstarávateľovi v špecifickom projekte rekonštrukcie s využitím zmluvných podmienok Yellow book FIDIC a úspešná obrana postupu klienta pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže
 • spracovanie námietok a návrhu dodávateľa proti postupu obstarávateľa pri výbere konkurenčného dodávateľa na verejnú zákazku
 • posúdenie možnosti obrany práv osoby dotknutej rozhodnutím inštitúcie Európskej únie pred Všeobecným súdom (General Court) Súdneho dvora Európskej únie
 • spracovanie námietok a návrhu dodávateľa proti stanoveným podmienkam verejného obstarávania
 • poskytnutie poradenstva pre rozhodnutie obstarávateľa o námietkach proti rozhodnutiu o výbere dodávateľa na verejnú zákazku na stavebné práce pri výstavbe mostných konštrukcií
 • právne poradenstvo a nadväzujúca administrácia zavádzania dynamického nákupného systému
 • vypracovanie právneho stanoviska k zmenám záväzkov zo zmluvy na verejnú zákazku na stavebné práce a k súvislosti oddelených verejných obstarávaní z hľadiska naplnenia znakov jednotného funkčného celku
 • právne posúdenie public-private partnership (PPP) projektu vrátane úspešnej obrany zámeru v konaní pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže
 • príprava vyjadrení príjemcu dotácie v rámci daňovej kontroly na prešetrenie podozrenia z porušenia rozpočtovej disciplíny
 • vypracovanie stanoviska k oprávnenosti vzneseného nároku zhotoviteľa na úhradu dodatočných prác v režime zmluvy typu design-build
 • právne stanovisko k aplikovateľnosti výnimky z povinnosti postupovať pri uzavretí zmluvy v niektorom z druhov verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní, vrátane posúdenia aspektu správnosti transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady a jej priamej aplikovateľnosti
 • vypracovanie vyjadrenia v revíznom konaní vo veci rozhodnutia o dočasnom odňatí častí pozemkov určených na plnenie funkcií lesa
 • analýza aplikovateľnosti koncepčných znakov koncesných zmlúv na zámer spolupráce verejnoprávneho subjektu a spolku s verejnoprospešnou činnosťou
 • právna a organizačná podpora obstarávateľa pri príprave a vedení predbežnej trhovej konzultácie a spracovaní jej výsledkov pre potreby súťažných podkladov verejného obstarávania
 • spracovanie návrhu dodávateľa na Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže na uloženie zákazu postupovať pri zadaní verejnej zákazky mimo režimu zákona o verejnom obstarávaní
 • vyhotovenie vyjadrenia s námietkou dodávateľa voči podmienkam kvalifikácie vo verejnom obstarávaní vo Švédsku
 • právne posúdenie aplikovateľnosti výnimky z povinnosti postupovať v niektorom z druhov postupov verejného obstarávania z dôvodu ochrany utajovaných informácií
 • analýza uzavretých dlhodobých kontraktov spoločnosti pred jej akvizíciou z hľadiska možnosti prechodu práv a povinností v súvislosti s pravidlami pre zmenu dodávateľa zo zmlúv o verejnom obstarávaní
 • vypracovanie právneho stanoviska k naplneniu podmienok vertikálnej alebo horizontálnej spolupráce obstarávateľov (in-house)
 • posúdenie podmienok založenia spoločného podniku vo forme európskeho hospodárskeho záujmového združenia
 • stanovisko vo veci využiteľnosti výnimky z povinnosti postupovať v niektorom z druhov verejného obstarávania z dôvodu osobitných bezpečnostných opatrení ustanovených inými právnymi predpismi
 • právna podpora obstarávateľa v postupoch verejného obstarávania podľa metódy best value approach / best value procurement
 • vypracovanie právneho stanoviska k pravidlám a podmienkam jednotlivých dôvodov zmien záväzkov zo zmlúv o verejnom obstarávaní

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross