Privátni klienti

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Za jednu z kľúčových oblastí služieb považujeme komplexné poradenstvo poskytované vymedzenému okruhu najdôležitejších klientov – jednotlivcov, a preto sme na poskytovanie právnych a daňových služieb najvyššej kvality pre túto veľmi špecifickú klientsku skupinu vytvorili špecializovaný tím najskúsenejších právnikov z kľúčových právnych oblastí pod vedením partnerov Jaroslava Havla, Davida Neveselého, Vladka Krámeka a Mareka Lošana.

Špecializovaný tím pre privátnych klientov

Členovia tohto tímu majú vždy dostatočnú časovú kapacitu sa spolupráci venovať s maximálnym úsilím. Za prioritu v rámci našich služieb považujú okrem absolútnej diskrétnosti aj zrozumiteľnosť a jednoznačnosť našich odporúčaní a samozrejme i rýchlosť dodania spracovaných výstupov.

Znalosti, dlhoročné skúsenosti a vysoká úroveň špecializácie a odbornosti našich právnikov umožňujú poskytovať uvedenej skupine klientov nielen komplexné právne poradenstvo vo všetkých hlavných právnych oblastiach, ale aj zabezpečiť špecializované a nadštandardné poradenské a organizačné služby v oblasti správy osobného a rodinného majetku, investícií, rodinného práva, dedičského práva a zastupovania v sporoch, arbitrážach alebo iných typoch konaní (vrátane trestných a správnych konaní – priestupky, dopravné nehody atď.). V súvislosti s optimalizáciou osobných príjmov tejto skupine klientov poskytujeme v spolupráci s našimi partnermi aj komplexné právno-daňové poradenstvo vrátane právno-daňového štruktúrovania transakcií realizovaných klientmi, a to vrátane prípadných  súvisiacich medzinárodných dopadov. Zároveň prostredníctvom vlastného špecializovaného tímu odborníkov a spolupracujúcich partnerov ponúkame komplexné poradenstvo v oblasti family office štruktúr, vrátane prípravy medzigeneračného transferu kapitálu.

Medzi typické služby pre klientov z oblasti Private Clients Practice patrí najmä:

  • právne a súvisiace daňové poradenstvo pri správe majetku (vrátane poradenstva v oblasti štruktúrovania a riadenia medzinárodných štruktúr, nadácií, trustov atď.);
  • komplexné poradenstvo v oblasti súkromných investícií (účasť na spoločnostiach, investičné a dlhové cenné papiere, domáce a zahraničné nehnuteľnosti, dopravné prostriedky, umelecké diela atď.);
  • štruktúrovanie predaja a investícií so zameraním na daňovú optimálnu stratégiu exitu;
  • oblasť zodpovednosti za škodu (dopravné nehody, škody na majetku, ujma na zdraví spôsobená výkonom športovej činnosti, výkonom lekárskeho povolania atď.);
  • oblasť správneho práva (zastupovanie a podpora v správnych konaniach, najmä v priestupkových konaniach  – dopravné priestupky, rušenie nočného pokoja, priestupky v oblasti daní atď.);
  • oblasť rodinného práva (príprava predmanželských zmlúv, zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zastupovanie v rozvodovom konaní atď.);
  • oblasť medzigeneračného prevodu kapitálu vrátane oblasti dedičského práva (zastupovanie v dedičských konaniach, problematika závetov a pod.);
  • oblasť trestného práva vrátane daňového trestného práva;
  • oblasť riešenia sporov (zastupovanie v akýchkoľvek  konaniach pred súdmi alebo arbitrážnymi inštitúciami).
V 16. ročníku súťaže Právnická firma roka v Českej republike opäť získala najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS cenu pre najlepšiu domácu kanceláriu a stala sa zároveň aj klientsky najobľúbenejšou kanceláriou. Obe tieto ocenenia si odnáša HAVEL & PARTNERS už štvrtý rok po sebe. Špecializované tímy kancelárie ďalej zvíťazili aj v odborných kategóriách Správa majetku, […]
Zdroj: Forbes Slovensko Autori: Jaroslav Havel, David Neveselý Ako zaistiť zabezpečenie majetku tak, aby neklesala jeho hodnota a výnosy ďalej podporovali členov rodiny? Čoraz viac využívanejšou cestou sa stáva niektorá z foriem family office, hovorí Jaroslav Havel, riadiaci partner advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS, ktorá zabezpečuje pre bonitnú klientelu profesionálnu správu majetku prostredníctvom novinky multi […]
Zdroj: Trend Autori: rozhovor s Štěpán Štarha, David Neveselý, autor Peter Scherhaufer Holding doplnený o nadačný fond je reakciou na trend, ktorým je presun majetku od vlastníkov, ktorí ho budovali, k správcom, ktorí ho majú zhodnocovať. Posledné roky rezonuje nielen v podnikateľskej verejnosti a v rodinných firmách téma ochrany majetku pred jeho drobením, jeho efektívna […]
Zdroj: Hospodárske Noviny Autori: David Neveselý, Patrícia Jamrišková Roky budovania vlastnej firmy postupne prinášajú želané úspechy, majetok sa začína vytvárať aj hromadiť. Vedľa radosti tak začína byť aj starosťou. Vynárajú sa otázky ohľadne jeho rozumného zhodnocovania, ochrany, ako aj odovzdania ďalším generáciám. Spolu s nimi prichádzajú obavy o jeho stratu či „pokazenie“ detí prílišnou štedrosťou. […]
Zdroj: Forbes Autori: David Neveselý, Štěpán Štarha Podnikatelia často nemajú vyriešenú otázku, čo sa stane s ich majetkom alebo firmou, keď vznikne nečakaný problém, alebo ako nastaviť držbu a ochranu majetku. Právno-daňová ochrana majetku Otázka ochrany majetku, efektívnej správy i držby, ako aj nastavenia pre odovzdanie či predaj sa na Slovensku dostala do popredia len […]
O finančných a majetkových záležitostiach celej domácnosti rozhoduje samostatne pätina žien a dvakrát viac mužov. 35 % ľudí rozhoduje o týchto otázkach v rodine spoločne. Ženy majú častejšie pri rozhodovaní o investíciách a majetku zmiešané pocity. Pätina ich uviedla, že sú dokonca neisté a cítia obavy. Na druhej strane štvrtina žien rozhoduje o majetku s […]
Zdroj: Hospodárske Noviny Autor: Štěpán Štarha Otvorená diskusia a akceptácia riešenia. Proces nástupníctva a vytvorenia rodinnej štruktúry by mal byť otvorene diskutovaný v najbližšej rodine, lebo len riešenie, ktoré prijme celá rodina pretrvá. Efektívne riadenie procesu nástupníctva. Rodinná firma by si mala v spolupráci s členmi rodiny pripraviť plán odovzdania a nástupníctva, ale najmä ho dôsledne dodržiavať a tak efektívne riadiť celý […]
Zdroj: Hospodárske Noviny Autori: David Neveselý, Patrícia Jamrišková Starosťou slovenských podnikateľov je aj vyriešenie otázky, „čo sa stane s našim majetkom alebo rodinnou firmou, keď tu nebudeme alebo nebudeme schopní sa o ňu starať?“. Ďalším dôležitým faktorom je aj problematika vhodnosti a efektívnosti nastavenia držby a ochrany majetku v kontexte modernej doby a súčasných hrozieb. Právno-daňová ochrana majetku Otázka ochrany […]
Autori: Patrícia Jamrišková, Štěpán Štarha, David Neveselý Do Národnej rady SR bol doručený poslanecký návrh novely zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách, o ktorom by sa malo rokovať v 1. čítaní v najbližších dňoch. Pôvodne malo tento návrh predložiť Ministerstvo spravodlivosti SR, avšak z rozhodnutia dočasne povereného premiéra sa tak nestalo. Našťastie si návrh zobrali za svoj niektorí poslanci, […]
Autori: David Neveselý, Štěpán Štarha, Patrícia Jamrišková V rámci predstavenej novely zákona o nadáciách 1 , ktorú pre Ministerstvo spravodlivosti konzultovala a podieľala sa na nej aj naša advokátska kancelária, prichádza snaha o zavedenie tzv. súkromnej (rodinnej) nadácie do slovenského práva. Malo by ísť o moderný inštitút pre správu, medzigeneračné odovzdanie a ochranu súkromného majetku, […]
Zdroj: Trend Otázka medzigeneračného prevodu majetku trápi z roka na rok čoraz viac slovenských firiem. Niet sa čomu čudovať. Mnohí podnikatelia, ktorí začínali v 90. rokoch, už prekročili šesťdesiatku a majú dospelé deti, často tridsiatnikov. „Dostali sa tak do životného obdobia, v ktorom začínajú premýšľať o kontinuite svojho podnikania,“ potvrdzuje Jakub Hollmann, predseda správnej rady […]
Zdroj: TREND rozhovor, Štěpán Štarha, Patrícia Jamrišková Majitelia rodinných firiem by v žiadnom prípade nemali uprednostniť jedného potomka bez toho, aby ostatným poskytli kompenzácie, hovoria advokáti. Slovenské zákony z oblasti dedičského a rodinného práva, ako aj práva obchodných spoločností sú zastarané a rigidné. Partner advokátskej kancelárie Havel & Partners Štěpán Štarha a advokátka Patrícia Jamrišková pre TREND […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross