Herný priemysel a esports

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Oblasti gamingu sa v našej kancelárii venuje úzko špecializovaný tím skúsených právnikov. Pracujeme pre miestne i zahraničné spoločnosti a riešime všetko od zabezpečovania povolení na poskytovanie hazardných hier pre významné medzinárodné subjekty v odbore, až po činnosť jednotlivcov – účastníkov hier. Vzhľadom na rozmach tejto formy zábavy je prevažná časť našej práce sústredená na online hry. Máme dlhoročné skúsenosti zo správnych konaní s orgánmi dohľadu a so zastupovaním klientov v súdnych sporoch.

REGULÁCIA HAZARDNÝCH HIER

Hazardné hry ú spoločensky sledovanou a v našich krajinách veľmi populárnou, avšak prísne regulovanou, oblasťou kontrolovanou niekoľkými správnymi orgánmi (Ministerstvo financií, Colná správa, živnostenské úrady, Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie a ďalšie, v Slovenskej republike potom najmä Úrad pre reguláciu hazardných hier). V roku 2017 došlo v Českej republike a v roku 2019 v Slovenskej republike k liberalizácii právnej úpravy, jednak v zmysle otvorenia sa zahraničným poskytovateľom hazardných hier a ďalej v zmysle technologickej neutrality. To umožnilo nielen rozšíriť rady prevádzkovateľov, ktorí môžu získať povolenie, ale aj spektrum nimi ponúkaných hier. Nové zákony však priniesli mnoho otázok ohľadom ich výkladu, a preto pre praktické fungovanie sektora je zásadný postoj dozorných orgánov k čiastkovým témam tejto veľmi špecifickej regulácie.

Samostatnou otázkou je potom zdanenie hazardných hier, ktoré sa riadi ďalšími osobitnými právnymi predpismi. V neposlednom rade je pre prax významné rozhranie medzi hazardnými hrami a u nás toľko obľúbenými spotrebiteľskými súťažami, na ktoré sa už dnes nazerá, v súlade s právom EÚ, ako na obchodnú praktiku podliehajúcu všeobecným predpisom ochrany spotrebiteľa.

ESPORTS

S hazardnými hrami súvisí aj oblasť e-športu. Okrem základného napätia panujúceho v otázke, čo je a čo už nie je náhoda, ako nie jediný ale zásadný definičný znak odlišujúci hazardné hry podliehajúcej regulácii od tých ostatných (skill games), ide o oblasť zatiaľ špeciálne neregulovanú, o to však dynamickejšie sa rozvíjajúcu. V tejto oblasti sa preto okrem problematiky pravidiel samotných hier a turnajov riešia otázky entertainmentového práva, ako sú marketingové, sponzorské a ďalšie zmluvy, reklama, či ochrana práv duševného vlastníctva.

Zákon o hazardných hrách stanovuje veľmi vysoké pokuty za jeho porušenie. Dozorné úrady pritom veľmi zblízka – z vlastnej iniciatívy alebo v rekcii na podnety – aktívne sledujú trh, testujú hry formou užívateľskej skúsenosti a začínajú konanie aj za najmenšie prehrešky. Na pozore musia byť nielen domáce subjekty, ale aj online prevádzkovatelia z celého sveta, pokiaľ aktívne neblokujú účastníkov z našich krajín. Dozorné orgány totiž aplikujú veľmi prísny prístup k posudzovaniu teritoriálnej pôsobnosti regulácie a nezdráhajú sa za prevádzkovanie nepovolených hazardných hier pokutovať zahraničné subjekty s čisto virtuálnou prítomnosťou a blokovať ich webové adresy či bankové účty.

Dlhodobo sa venujeme najmä týmto oblastiam:

 • komplexnej právnej podpore prevádzkovateľom hazardných hier a povereným osobám (testing houses)
 • právnym analýzam herných konceptov a nadväzujúcej komunikácii s príslušnými regulačnými orgánmi
 • zastupovaniu klientov pri získavaní povolení na prevádzkovanie hazardných hier
 • príprave právnych dokumentov potrebných na prevádzkovanie (online) hazardných aj iných hier (herný plán, podmienky používania, zásady spracúvania osobných údajov, cookies policy)
 • zastupovaniu prevádzkovateľov hazardných hier v rámci M&A transakcií
 • daňovému poradenstvu súvisiacemu s gamingom vrátane otázok dane z hazardných hier
 • podpore šíriteľom reklamy na zabezpečenie propagácie hazardných a iných hier v súlade s právnou úpravou
 • nastaveniu bonusových programov pre účastníkov hier
 • zastupovaniu klientov v správnych a súdnych konaniach, najmä:
  • zastupovaniu zahraničných klientov pred Ministerstvom financií v konaniach o neoprávnenom prevádzkovaní online hazardných hier, či pred Úradom pre reguláciu hazardných hier v konaniach týkajúcich sa poskytovania zakázaných ponúk a súvisiacich blokácií webových adries a bankových účtov
  • zastupovaniu prevádzkovateľov pred Ministerstvom financií a Colnou správou v konaniach o porušení zákona o hazardných hrách, resp. podmienok prevádzkovania hazardných hier stanovených v základnom povolení, a v nadväzujúcom súdnom konaní
 • zastupovaniu prevádzkovateľov, resp. účastníkov hry vo vzťahu k zákazu prijímania stávok, resp. zákazu stávok
 • komplexnému poradenstvu súvisiacemu so zmenami vo verejnoprávnej regulácii a monitoringu trhu s hazardnými hrami
 • posudzovaniu vzťahu hazardných a ostatných hier vrátane najmä esports
 • právnym revíziám spotrebiteľských a iných marketingových súťaží
 • poradenstvu ohľadom európskych a medzinárodných aspektov herného práva
 • poradenstvu poskytovateľom platobných služieb, ktorí poskytujú svoje služby prevádzkovateľom hazardných hier

Partneri

Counsels

Senior advokáti

Advokáti

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross