Ochrana priemyselného vlastníctva

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Naša kancelária má dlhoročné skúsenosti s ochranou a vymáhaním práv duševného vlastníctva tak v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu, ako aj v oblasti poskytovania ochrany pred tzv. súbežným dovozom z tretích krajín. Náš špecializovaný právny tím je vždy pripravený v spolupráci s klientom a jeho individuálnymi potrebami navrhnúť konkrétne kroky, prostredníctvom ktorých skúsení právnici kancelárie poskytnú klientovi plnú podporu v boji proti nežiaducim praktikám.

V tejto súvislosti poskytujeme najmä nasledujúce služby:

 • aktívny monitoring trhu, najmä tržníc a stánkového predaja, obchodných reťazcov a iných predajní na žiadosť klienta alebo v rámci prevencie
 • aktívny monitoring internetu v spolupráci s odborom internetovej kriminality colnej správy
 • zaisťovanie falšovaného a pirátskeho tovaru vo všetkých segmentoch jeho predaja alebo distribúcie v spolupráci s colnými orgánmi
 • podávanie žiadostí o prijatie opatrení na vnútroštátnom trhu
 • zabezpečenie podania žiadosti o prijatie opatrení pri dovoze tovaru do
 • zabezpečenie likvidácie pirátskych a falšovaných výrobkov prostredníctvom colnej správy, o ktorej je vypracovaný protokol a z ktorej sú vyhotovené fotografie
 • zabezpečenie poskytnutia informácií zo strany porušovateľov, okrem iného, o predajcoch a dovozcoch tovaru
 • zasielanie kvalifikovaných (predžalobných) výziev na upustenie od protiprávneho konania
 • podávanie žalôb a žiadostí o vydanie predbežného opatrenia s cieľom obmedziť potenciálnu možnosť s falšovaným tovarom ďalej nakladať vrátane zaistenia  skutkového stavu v spolupráci napr. s notárom
 • uzatváranie dohôd s porušovateľmi, príp. zabezpečenie súhlasu porušovateľa so zničením tovaru
 • vypracovanie  odborných posudkov pre správny orgán a kontaktovanie osôb porušujúcich práva priemyselného vlastníctva
 • poradenstvo pri podávaní trestného oznámenia a pri stíhaní osôb porušujúcich práva priemyselného vlastníctva za trestný čin porušovania práv priemyselného vlastníctva alebo práv k ochrannej známke
 • pomoc polícii Slovenskej a Českej republiky pri stíhaní osôb porušujúcich práva priemyselného vlastníctva za trestný čin porušovania práv priemyselného vlastníctva alebo práv k ochrannej známke vrátane uzatvárania dohôd o náhrade škody

Naša kancelária má dlhoročné skúsenosti s colnými orgánmi a Slovenskou obchodnou inšpekciou a Českou obchodnou inšpekciou a ako pri dovoze falšovaného tovaru, tak pri kontrole na vnútornom trhu spolupracuje s príslušnými orgánmi alebo príslušníkmi mobilného dohľadu, ktorí monitorujú porušovanie práv priemyselného vlastníctva priamo v teréne. Špecializovaný tím advokátskej kancelárie spolupracuje aj s Generálnym riaditeľstvom pre clá a jeho právnym odborom, ako aj s odborom internetovej kriminality colnej správy, ktorý vykonáva monitoring  internetu vo vzťahu k tovaru, ktorý porušuje práva priemyselného vlastníctva. Pre dozorné orgány tiež organizujeme pravidelné školenia.

Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Petra Kovačechová Malé a stredné podniky môžu aj v roku 2023 využiť grant Úradu Európskej Únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ktorý im umožní čiastočné preplatenie nákladov spojených s ochranou ich duševného vlastníctva. Ide o skvelú príležitosť, ako si lepšie ochrániť svoju značku, dizajny či inovácie, a pri tom ušetriť nemalé finančné prostriedky. Grant EUIPO, o ktorom […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross