Mgr. Jan Šturm, LL.M.

Partner
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
jan.sturm@havelpartners.cz
Právné špecializácie

Jan Šturm je popredným špecialistom na riešenie sporov pred civilnými súdmi a v rozhodcovskom konaní. Ako právny poradca a advokát sa podieľal na riešení sporov v súhrnnej hodnote niekoľkých stoviek miliárd Kč. Je zapísaným rozhodcom pri Londýnskom medzinárodnom rozhodcovskom súde (LCIA), Viedenskom medzinárodnom rozhodcovskom súde (VIAC) a českom Rozhodcovskom súde pri Hospodárske komore ČR a Agrárnej komore ČR.

Pri riešení sporov pred súdmi a v arbitrážach poskytoval právne poradenstvo najvýznamnejším nadnárodným i českým spoločnostiam a podnikateľom pôsobiacim o. i . v oblasti energetiky, hutníctva, ťažkého a ľahkého strojárstva, v bankovom sektore, doprave, stavebníctve a v informačných technológiách.

Jan Šturm má rozsiahle skúsenosti so zastupovaním klientov najmä v právne a technicky komplikovaných kauzách, a to aj v konaniach so zahraničným prvkom. V súvislosti s riešením sporov poskytuje právne poradenstvo týkajúce sa tiež alternatívnych (zmiernych) možností riešenia.

V rámci riešenia obchodných sporov sa tiež zaoberá zastupovaním klientov v komplikovaných sporoch súvisiacich s právom duševného vlastníctva a v sporoch vyvolaných nekalou súťažou. V oblasti nekalej súťaže je o. i . spoluautorom prestížneho komentára k českému občianskemu zákonníku.

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie pracoval takmer jedenásť rokov pre poprednú medzinárodnú advokátsku kanceláriu.

Členstvo v profesijných združeniach

London Court of International Arbitration (LCIA) – rozhodca
Vienna International Arbitral Centre (VIAC) - rozhodca
Rozhodcovský súd pri Hospodárske komore ČR a Agrárnej komore ČR - rozhodca
Česká advokátska komora – advokát a člen disciplinárneho senátu
Český inštitút pre popularizáciu a revitalizáciu arbitráže (CZIPRA) – člen
Rozhodcovské centrum pre domény .CZ - nezávislý odborník na riešenie doménových sporov

Jazyky
český, anglický
Vzdelanie
 • University College London (UCL), Právnická fakulta, Londýn, Veľká Británia (2008), titul LL.M. (s vyznamenaním)
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2004), titul Mgr.
 • Erasmus Universiteit Rotterdam, Právnická fakulta, Rotterdam, Holandsko (2002)
 • právne poradenstvo významnej spoločnosti z oblasti ťažkého priemyslu v niekoľkých vzájomne súvisiacich obchodných sporoch s dodávateľom pred českými súdmi v súhrnnej hodnote sporných súm presahujúcej 31 miliárd Kč
 • právne poradenstvo významnej priemyselnej spoločnosti v súdnych sporoch s dodávateľom technologického zariadenia o sumu presahujúcu 1 miliardu Kč
 • právne poradenstvo klientovi v súvislosti s dlhodobým obchodným sporom so strategickým dodávateľom o sumy presahujúce v súhrne 1 miliardu Kč
 • právne poradenstvo klientovi v súvislosti sa súdnou obranou proti neoprávnene uplatneným pohľadávkam v celkovej hodnote pohľadávok presahujúcej niekoľko miliárd Kč
 • právne poradenstvo klientovi v súvislosti sa zmiernym mimosúdnym vyrovnaním dlhodobého obchodného sporu s dodávateľom strategickej suroviny
 • právne poradenstvo významnej českej spoločnosti v súvislosti sa súdnym sporom týkajúcim sa zneužitia ochranných známok a nekalej súťaže zo strany konkurencie
 • právne poradenstvo klientovi pri súdnom preskúmaní územného a stavebného povolenia pred správnymi súdmi ohľadom stavebného investičného projektu v hodnote takmer 37 miliárd Kč
 • právne poradenstvo klientovi v súvislosti s niekoľkými kasačnými sťažnosťami pred Najvyšším správnym súdom a týkajúcimi sa chybného rozhodovania orgánov daňovej správy s významným potenciálnym dopadom na hospodárenie klienta
 • právne poradenstvo klientovi v súvislosti so súdnym preskúmaním stavebných povolení na významný infraštruktúrny projekt v celkovej hodnote presahujúcej 10 miliárd Kč
 • právne poradenstvo klientovi týkajúce sa riadenia vedeného Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže o preskúmaní postupu klienta v súvislosti sa zákazkou s objemom presahujúcim 5 miliárd Kč
 • právne poradenstvo českému klientovi pri rokovaní so zahraničnými dodávateľmi ohľadom komplexnej zmluvy upravujúcej dodávku strategických služieb v oblasti energetiky v objeme niekoľkých miliárd Kč
 • právne poradenstvo českému klientovi pri vyjednávaní dlhodobých zmlúv so zahraničnými partnermi o spolupráci v oblasti dopravy
 • právne poradenstvo v súvislosti sa zmluvným zabezpečením obnovy významného technologického zariadenia
 • právne poradenstvo pri vyjednávaní strategickej zmluvy súvisiacej s ťažbou nerastov
 • právne poradenstvo českej strojárenskej spoločnosti v súvislosti s uplatnením nárokov proti zahraničnému dodávateľovi a súvisiace vyjednávanie so zahraničným partnerom
 • právne poradenstvo významnej českej spoločnosti pri vyjednávaní zmluvy so zahraničným dodávateľom o dodávke koľajových vozidiel v objeme presahujúcom 5 miliárd Kč
 • právne poradenstvo významnej telekomunikačnej spoločnosti v súvislosti s konsolidáciou jej podnikania v Českej republike a súvisiacimi korporátnymi premenami
Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS poskytovala právne poradenstvo spoločnosti JSK Investments s.r.o. a jej spoločníkom Simone a Jaromírovi Kijonkovým pri predaji stopercentného podielu v spoločnosti Packeta s.r.o. Packeta je materská spoločnosť významnej tuzemskej technologicko-logistickej spoločnosti Zásilkovna, ktorá pôsobí nielen na českom trhu, ale aj v ďalších krajinách EÚ. Ide o jednu z najväčších a najvýznamnejších […]
Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS v súdnom spore úspešne zastupovala americkú spoločnosť GoDaddy Inc., patriacu do jednej z najväčších celosvetových platforiem poskytujúcich registráciu internetových domén. Spoločnosť GoDaddy Inc. žaloval vplyvný podnikateľ s konexiami na Rusko a dožadoval sa odstránenia investigatívnych internetových článkov. Zároveň požadoval finančnú kompenzáciu.   Špecializovaný tím pre oblasť súdnych sporov v Českej republike, na […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross