Súťažné právo a ekonómia

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Naši právnici a ekonómovia chápu komplexnosť problémov, s ktorými sa stretávajú podnikatelia v konkurenčnom prostredí. Sme pripravení našim klientom pomáhať hľadať také riešenia, ktoré sú bezpečné, a pritom čo najmenej obmedzujúce. Vieme, že súťažné úrady aplikujú súťažné právo viac ekonomickým spôsobom, a tomu prispôsobujeme naše poradenstvo.

Súťažné právo

Tím našich súťažných špecialistov je jedným z najskúsenejších, najväčších a najdynamickejšie rastúcich v Českej republike a na Slovensku. Súťažnému právu a ekonómii sa venuje tím viac ako 20 právnikov a ekonómov. Vieme, ako uvažujú súťažné úrady: medzi našimi expertmi sú o. i. bývalý podpredseda českého Úradu na ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS), dlhoročná riaditeľka výkonného odboru ÚOHS, bývalý hlavný ekonóm ÚOHS a slovenského Protimonopolného úradu (PMÚ) a senior právnik Generálneho riaditeľstva pre súťaž Európskej komisie.

Svojim klientom poskytujeme poradenstvo ohľadom povoľovania fúzií v Českej i  Slovenskej republike a v konaniach pred Európskou komisiou. Poskytujeme tiež poradenstvo klientom s dominantným postavením na trhu a poradenstvo v súvislosti s uzatváraním zmluvných a iných vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi s potenciálnymi dopadmi na hospodársku súťaž. Máme tiež skúsenosti s poradenstvom pri zastupovaní pred luxemburským tribunálom.

Spolu s našimi klientmi si veľmi dobre uvedomujeme význam prevencie aj neúmyselného porušovania súťažných pravidiel. Preto pre klientov pripravujeme programy dodržiavania predpisov v oblasti ochrany hospodárskej súťaže a radíme im ohľadom ich uplatňovania, vypracúvame súťažné audity existujúcich i plánovaných podnikateľských projektov a stratégií a pod.

Naše typické služby v oblasti súťažného práva zahŕňajú:

 • zastupovanie klientov v konaniach pred súťažnými úradmi
 • poradenstvo v súvislosti s aktuálnou alebo plánovanou obchodnou politikou (súťažné audity a stanoviská)
 • formulácia, zavádzanie a overovanie funkčnosti compliance programov
 • poradenstvo v oblasti špecifík procesných aspektov konaní vedených súťažnými úradmi
 • semináre na kľúč
 • zastupovanie v súdnych sporoch o náhradu škody spôsobenej protisúťažným konaním

a to v nasledujúcich oblastiach:

 • kartely
 • vertikálne dohody
 • spoločné podniky
 • dominantné postavenie
 • koncentrácia podnikateľov
 • štátna pomoc
 • zneužitie trhovej sily

Súťažná ekonómia

Spojenie vysoko kvalitného právneho a ekonomického poradenstva v rámci jedného balíka služieb ponúka našim klientom najúčinnejší spôsob riešenia zložitých problémov v oblasti ochrany hospodárskej súťaže a regulácie.

Rad právnych, regulačných a strategických otázok sa odvíja od posúdenia dôležitých ekonomických otázok a porozumenie základom ekonomiky je často pre riešenie takýchto záležitostí zásadné. V rámci nášho ekonomického poradenstva pomáhame našim klientom riešiť komplexné otázky, ktoré pred nimi vyvstávajú v právnom, regulačnom a strategickom kontexte, a to s využitím ekonomickej teórie opretej o kvantitatívne metódy.

Ponúkame objektívne a zrozumiteľnou formou podané poradenstvo na základe ekonomických argumentov v rade oblastí:

 • ochrana hospodárskej súťaže
 • regulácia         
 • obchodné spory a náhrada škody  
 • obchodná stratégia a oceňovanie

Ochrana hospodárskej súťaže

Súťažné právo vychádza z ekonómie. Súťažný úrady, regulátori a spoločnosti sa riadia závermi ekonomickej teórie - ich tímy zahŕňajú ako právnikov, tak ekonómov. Našim klientom poskytujeme ekonomické argumenty podložené kvantitatívnymi dôkazmi, ktoré vyplývajú z ustálenej rozhodovacej praxe a najnovších teoretických poznatkov, aby sme im pomohli dôjsť k správnemu obchodnému rozhodnutiu alebo im poskytli najlepšiu ochranu pri antitrustových vyšetrovaniach.

Regulácia

Regulácia má dopad na rozhodnutia podnikov v oblasti telekomunikácií, energetiky, dopravy a v mnohých ďalších oblastiach. Pre spoločnosti je dôležité, aby porozumeli regulačnému prostrediu tak, aby dokázali maximalizovať ziskovosť a rast. Podobne aj regulátori potrebujú rozumieť tomu, ako koncipovať a implementovať politiku v tejto oblasti práva tak, aby boli splnené ich ciele. Sme pripravení našim klientom pomôcť s regulačnými podaniami a poskytnúť im podporu pri regulačných konaniach.

Obchodné spory a náhrada škody

Spory v mnohých prípadoch zahŕňajú komplexné ekonomické problémy. Ekonomická analýza a finančné modelovanie sú hlavnými nástrojmi na ich riešenie. Porozumenie postupom pre posudzovanie ziskovosti, cien a hodnoty aktív umožňuje odhadnúť ekonomické straty, ktoré sú jadrom všetkým obchodných sporov. Sme pripravení žalujúcim aj žalovaným stranám ponúknuť pomoc, a to vrátane oblasti vymáhania náhrady škody spôsobenej protisúťažným konaním.

Obchodná stratégia a oceňovanie

Pomáhame našim klientom porozumieť dynamike trhu a pravdepodobným dôsledkom ich strategických rozhodnutí. Porozumenie konkurencii na trhu je tiež zásadné pre optimálne nastavenie cenovej štruktúry. Poskytneme Vám nahliadnutie do reakcií Vašich zákazníkov a konkurentov na zmeny strategických premenných, akými sú napríklad cena, investície a inovácie.

Právnická firma roka na Slovensku v kategórii Súťažné právo v rokoch 2022–2024.
Kancelária sa dlhodobo radí medzi najodporúčanejšie advokátske kancelárie.

Pfr Sr Sk Oborove
Najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS získala v roku 2024 v rámci 12. ročníka súťaže Právnická firma roka na Slovensku tretíkrát po sebe hlavnú cenu v kategórii Medzinárodná advokátska kancelária a tretíkrát si odniesla prvenstvo aj v kategórii Hospodárska súťaž. V ďalších 14 kategóriách bola ďalej kancelária zaradená medzi veľmi odporúčané a odporúčané kancelárie. […]
Najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS získala v rámci 11. ročníka súťaže Právnická firma roka SR za rok 2023 opäť hlavnú cenu v kategórii medzinárodná advokátska kancelária a zvíťazila v kategóriách Hospodárska súťaž a Zdravotnícke právo. V ďalších 11 kategóriách sa umiestnila medzi najlepšie hodnotenými kanceláriami. Slávnostné vyhlásenie výsledkov prebehlo 26. apríla na slávnostnom galavečere organizovanom vydavateľstvom EPRAVO […]
Autori: Robert Neruda, Lenka Gachová, Tomáš Varšo Protimonopolný úrad Slovenskej republiky („PMÚ“) predložil do medzirezortného pripomienkového konania („MPK“) návrh úplne nového zákona o ochrane hospodárskej súťaže („Návrh“). O pláne predložiť nový zákon namiesto prostej novely toho súčasného ste si mohli prečítať už na našom blogu,[1] kde sme popisovali, prečo sa PMÚ touto cestou vyberá.  V tomto vydaní Competition […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross