Petr Kadlec

Partner
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
petr.kadlec@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Petr Kadlec sa špecializuje na zmluvné právo, právo verejného obstarávania, právo hospodárskej súťaže vrátane štátnej pomoci a dotácií z fondov EÚ, právo informačných technológií a kybernetickej bezpečnosti, energetické právo a interné vyšetrovania podvodných konaní. Má rozsiahle skúsenosti s významnými projektmi najmä vo verejnom sektore a so zastupovaním v konaniach pred správnymi orgánmi a správnymi súdmi, vrátane Európskej komisie a Súdneho dvora EÚ.

Je členom rozkladovej komisie Energetického regulačného úradu (ERÚ) a rozkladovej komisie Národného úradu pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB).

Petr Kadlec pracuje v advokátskej kancelárii HAVEL & PARTNERS od roku 2003 s výnimkou rokov 2007 až 2010, kedy pôsobil v Bruseli ako vyšetrovateľ protisúťažných konaní na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre hospodársku súťaž (DG COMP).

V roku 2001 sa ako člen diplomatickej misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Kosove podieľal na povojnovej obnove verejnej správy krajiny. V roku 1999 získal ešte počas štúdií prvé skúsenosti s advokáciou v pražskej pobočke poprednej americkej advokátskej kancelárie Hogan & Hartson (Hogan Lovells).

Odporúčania medzinárodných publikácií
Medzinárodnou publikáciou Who's Who Legal je Petr Kadlec odporúčaný ako Global Leader pre oblasť verejného sektora (Government Contracts) a ako Global Leader pre oblasť hospodárskej súťaže – štátnej pomoci (Competition – State Aid). Medzinárodné publikácie The Legal 500 a Chambers odporúčajú Petra Kadleca ako experta v oblasti súťažného práva a tiež v oblasti technologického práva.

Členstvo v profesijných združeniach
Česká advokátska komora (Peter Kadlec sa v rámci Českej advokátskej komory angažuje ako člen jej Sekcie pre advokátske právo)

Jazyky
český, anglický, nemecký, francúzsky, ruský
Vzdelanie
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2004), titul JUDr.
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2003), titul Mgr.
 • Univerzita Karlova, Fakulta sociálnych vied, Praha (1998), titul Bc. v odbore politológia
 • Štipendijné semestrálne stáže na univerzitách v Nemecku – Humboldtova univerzita v Berlíne (2000/2001), Univerzita Bayreuth (1998), Dánsko – Kodanská univerzita ( 1996 ) a USA – Georgetown University vo Washingtone, DC ( 1995 )
 • komplexné právne poradenstvo verejným aj sektorovým obstarávateľom pri príprave a organizácii otvorených, užších a rokovacích konaní s uverejnením aj bez uverejnenia, ako aj súťažného dialógu
 • poradenstvo pri významných projektoch implementácie informačných systémov a systémovej integrácie vo verejnej správe a v štátom kontrolovaných podnikoch, vrátane urovnania a zmeny zmluvných vzťahov
 • poradenstvo štátom kontrolovanému podniku v súvislosti so sťažnosťou Európskej komisii na poskytnutie protiprávnej štátnej pomoci
 • poradenstvo príjemcom dotácií z fondov EÚ v súvislosti s odvodmi pre porušenie rozpočtovej disciplíny
 • zastupovanie v správnych a nadväzujúcich súdnych konaniach v oblasti EIA, rozhodovanie o umiestňovaní a povoľovaní stavieb a o výnimkách zo zákona o ochrane prírody a krajiny pri významných projektoch vo verejnom záujme v oblasti dopravnej infraštruktúry
 • zastupovanie dodávateľov v konaní pred Úradom na ochranu hospodárskej súťaže v súvislosti s námietkami proti vylúčeniu z účasti vo verejnom obstarávaní zo strany obstarávateľa a v súdnom konaní vo veci preskúmania príslušného správneho rozhodnutia
 • poskytovanie poradenstva verejnému sektoru pri nákupoch dopravných lietadiel a vojenskej techniky
 • poradenstvo konzorciu uchádzačov vo verejnom obstarávaní na dodávku a služby v súvislosti s prevádzkou systémov výkonového spoplatnenia vybraných komunikácií v Českej republike
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva v rámci pilotného projektu PPP v oblasti zdravotníctva
 • poradenstvo významnému poskytovateľovi poisťovacích služieb vo veci súťažnoprávnych aspektov vytvorenia spoločného podniku, ktoré bolo predmetom schválenia Európskej komisie
 • poradenstvo v súvislosti s niekoľkými konaniami pred ÚOHS týkajúcich sa povolenia koncentrácie podnikov v oblasti priemyselnej výroby
 • poradenstvo spoločnosti s dominantným postavením na trhu ohľadom dodržiavania súťažnoprávnych predpisov
 • poradenstvo distribútorovi výpočtovej techniky ohľadom súťažnoprávnych aspektov distribučných zmlúv
 • poradenstvo spoločnosti pôsobiacej v oblasti výstavby plynovodov v sporoch vzniknutých v súvislosti s plnením zmlúv o výstavbe plynovodov v Rusku
 • poradenstvo izraelskému investorovi ohľadom otázok týkajúcich sa životného prostredia pri využívaní existujúcich priemyselných objektov na iné priemyselné účely vrátane EIA a integrovaného povolenia na začatie výroby a nakladania s nebezpečnými odpadmi
 • vykonanie právnej analýzy a prípravy metodiky na uplatnenie zásady zodpovednosti znečisťovateľa za ekologické škody v rámci projektov revitalizácie priemyselných objektov financovaných z fondov EÚ
 • poradenstvo v záležitostiach autorského práva, databáz a hospodárskej súťaže v súvislosti s vypracovaním správ a monitoringom médií
 • poradenstvo v záležitostiach priemyselných vzorov a nekalej súťaže v súvislosti so správou a výstavbou reklamných zariadení
 • poradenstvo v otázkach licenčných zmlúv a dohôd o výskume a vývoji v oblasti energetiky
 • poradenstvo priemyselnému podniku vo veci súdneho sporu a sťažnosti pred ÚOHS týkajúce sa významného projektu implementácie informačného systému ERP
 • poradenstvo finančnej inštitúcii v súvislosti s outsourcingom všetkých služieb v oblasti IT
 • poradenstvo významnej telekomunikačnej spoločnosti v súvislosti s previerkou due diligence na účely IPO
 • poradenstvo v oblasti aplikácie zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 • poradenstvo v súvislosti s prenosom citlivých osobných údajov do zahraničia
Autori: Petr Kadlec, Jakub Kocmánek Európska komisia dňa 3. 4. 2020 novelizovala svoje oznámenie z 19. 3. 2020 „Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva pri súčasnom šírení koronavírusovej nákazy COVID-19“  („Dočasný rámec“).[1] Pôvodné znenie Dočasného rámca sme pre Vás už zhrnuli skôr.[2] Spresnenie podmienok kumulácie jednotlivých typov pomoci: Komisia spresnila podmienky kumulácie jednotlivých […]
Autoři: Petr Kadlec, Jakub Kocmánek Európska komisia 19. 3. 2020 zverejnila oznámenie „Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19“ („Dočasný rámec“).[1] Komisia uznala, že súčasná situácia v členských štátoch EÚ predstavuje vážnu poruchu fungovania v hospodárstve členského štátu v zmysle čl. 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross