Európska komisia novelizovala Dočasný rámec pre štátnu pomoc v súvislosti s COVID-19

08. 04. 2020

Autori: Petr Kadlec, Jakub Kocmánek

Európska komisia dňa 3. 4. 2020 novelizovala svoje oznámenie z 19. 3. 2020 „Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva pri súčasnom šírení koronavírusovej nákazy COVID-19“  („Dočasný rámec“).[1] Pôvodné znenie Dočasného rámca sme pre Vás už zhrnuli skôr.[2]

Spresnenie podmienok kumulácie jednotlivých typov pomoci:

Komisia spresnila podmienky kumulácie jednotlivých typov pomoci. Podporu vo forme záruk za úvery a dotácie k úrokom možno vo vzťahu k jednej istine kumulovať len ak objem úveru neprekročí limit dvojnásobku ročných superhrubých mzdových nákladov alebo 25 % ročného obratu podniku a v odôvodnených prípadoch aj vyšších.

Pomoc na výskum a vývoj zameraný na boj proti COVID-19:

Členské štáty budú môcť poskytovať priame granty, vratné preddavky, alebo daňové zvýhodnenia projektov výskumu a vývoja zameraného proti COVID-19 a ďalším vírusovým chorobám. Projekty základného výskumu môžu byť financované do 100 % oprávnených výdavkov, projekty  priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja do 80 % oprávnených výdavkov (limit môže byť zvýšený až na 95 % v prípade cezhraničnej spolupráce). Pomoc na výskum a vývoj nie je možné kumulovať s pomocou na výrobu protivírusových prostriedkov (bod c) nižšie) na tie isté oprávnené náklady.

Pomoc na infraštruktúru na testovanie a rozširovanie výroby na boj proti COVID-19:

Pomoc môže byť poskytnutá vo forme priamych grantov, daňových výhod alebo vratných preddavkov do konca roka 2020. Pomoc môže byť poskytnutá až do výšky 75 % oprávnených nákladov na infraštruktúru testovania a rozširovania výroby, na vlastné rozšírenie výroby môže byť poskytnutá pomoc až do 80 % nákladov. Limity môžu byť navýšené až o 15 %, pokiaľ by bol projekt dokončený do dvoch mesiacov od poskytnutia pomoci, alebo by išlo o cezhraničný projekt, pokiaľ by išlo zároveň o pomoc vo forme vratných preddavkov je možné zvýšiť až o 30 %. V prípade nedokončenia projektu do šiestich mesiacov od poskytnutia pomoci bude potrebné pomoc vrátiť. Nad rámec priamej pomoci je možné tiež poskytnúť záruku na pokrytie strát.

Pomoc vo forme odloženia daní a povinných odvodov:

Komisia konštatovala, že za zlučiteľné s vnútorným trhom bude považovať odklady daní a povinných odvodov zamerané selektívne na podniky (vrátane SZČO) v určitých odboroch alebo oblastiach, ktoré boli obzvlášť dotknuté epidémiou COVID-19. Neselektívna pomoc tohto druhu vo vzťahu k všetkým podnikom nie je štátnou pomocou.

Subvencovanie mzdových nákladov za účelom zabránenia prepúšťania:

Členské štáty môžu prispieť na mzdové náklady zamestnancov a SZČO v určitých odboroch alebo oblastiach. Pomoc môže byť poskytnutá po dobu dvanástich mesiacov a môže byť hradených až 80 % mesačného hrubého platu  (vrátane príspevkov na sociálne zabezpečenie)  zamestnancov, ktorí by inak boli prepustení. Neselektívna pomoc tohto druhu vo vzťahu ku všetkým podnikom nie je štátnou pomocou.

Zmena podmienok krátkodobého poistenia vývozných úverov:

Komisia pri úprave Dočasného oznámenia upustila od požiadavky na preukázanie, že inak komerčne poistiteľné riziká nemožno v dôsledku pandémie COVID-19 aktuálne poistiť. Štátnou pomocou bude teraz možné podporovať poistenia vývozných úverov do všetkých krajín sveta s výnimkou EHP, USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a Japonska.


[1] Pôvodné znění Dočasného rámce zo dňa 19. 3. 2020:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0320(03)
Novelizácia Dočasného rámce zo dňa 3. 4. 2020:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.112.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:112I:TOC

[2] https://www.havelpartners.cz/docasny-ramec-evropske-komise-pro-verejnou-podporu-v-souvislosti-s-covid-19/

SÚVISIACE MÉDIÁ

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross