Mgr. František Korbel, Ph.D.

Partner
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
frantisek.korbel@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

František Korbel sa špecializuje na verejnú správu, správne a ústavné právo, stavebné právo, legislatívu, právo na informácie a právo informačných technológií.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pôsobil ako advokát, zakladateľ a spoločník úspešnej advokátskej kancelárie Korbel, Tuháček a partneři. Činný bol tiež v komunálnej sfére; začínal ako právnik na majetkoprávnom odbore Mestského úradu v Tábore, potom pôsobil počas troch funkčných období ako člen zastupiteľstva mesta  a počas dvoch období ako člen rady mesta.

Od roku 2006 bol zamestnaný vo verejnej správe, najskôr ako podpredseda Legislatívnej rady vlády, v rokoch 2007 – 2013 tiež ako námestník ministrov spravodlivosti JUDr. Jiřího Pospíšila, JUDr. Pavla Blažka, Ph.D. a Mgr. Márie Benešovej. Na ministerstve spravodlivosti riadil projekt rekodifikácie súkromného práva. V rokoch 2009 – 2010 bol námestníkom ministra životného prostredia. Od roku 2009 pôsobil ako odborný asistent na katedre správneho práva a správnej vedy Právnickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni, od roku 2011 pôsobí v rovnakej úlohe na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Vedie špecializovaný seminár právo na informácie a kurz legislatívy. Tiež je lektorom Justičnej akadémie pre vzdelávanie sudcov. Publikuje a prednáša v odbore občianskeho a správneho práva, informačných technológií a legislatívy. Je spoluautorom veľkého komentára k novému občianskemu zákonníku pri nakladateľstve Leges či prevodových tabuliek medzi starým a novým súkromným právom. Riadi vzdelávaciu AKADEMII HAVEL & PARTNERS.

Členstvo v profesijných združeniach
Česká advokátska komora (člen sekcie pre legislatívu a verejné právo)
Úrad vlády, Legislatívna rada vlády
Rozkladová komisia Najvyššieho kontrolného úradu a Úradu vlády
Ministerstvo spravodlivosti, skúšobný komisár pre justičné skúšky
Právnická fakulta Karlovej Univerzity v Prahe, odborný asistent katedry správneho práva a správnej vedy
Ministerstvo vnútra (redakčná rada časopisu Správne právo)
Stály zástupca kancelárie v ICT Únii

Jazyky
český, nemecký, anglický
Vzdelanie
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2005), titul Ph.D.
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2000), titul Mgr.
 • Masarykova univerzita, Filozofická fakulta/Fakulta sociálnych štúdií, Brno (odbor Sociológia)
 • Karlova univerzita, Fakulta sociálnych vied, Praha (odbor Masová komunikácia)
 • Europa- institut, Saarland University, Saarbrücken
 • Rechtswissenschaftliche Fakultät , Právnická fakulta, Universität Salzburg
 • ako advokát zvíťazil v desiatkach informačných sporov pred správnymi súdmi a Najvyšším správnym súdom
 • na Ústavnom súde presadil zrušenie časti zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bránila poskytovaniu neprávoplatných rozsudkov
 • spísal návrhy zákonov o stavebných úradoch, o sociálnom bývaní, o lobingu a návrhy noviel zákonov o rokovacom poriadku Poslaneckej snemovne (zlepšenie legislatívneho procesu), o združovaní v politických stranách a politických hnutiach (regulácia financovania a kontroly politických strán)
 • organizoval rozvojové projekty mesta, zaoberal sa územnými plánmi, územným a stavebným konaním, referendami občanov
 • zastupoval účastníkov kolaudačného konania Jadrovej elektrárne Temelín
 • zastupoval účastníkov zložitých reštitučných sporov a spoluvlastníckych transakcií s nehnuteľnosťami v Prahe
 • zastupoval účastníkov súdnych konaní v Nemecku a Rakúsku
 • viedol proces odnímania neoprávnene nadobudnutých titulov na Právnickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni, osobne spísal, presadil a obhájil správne rozhodnutie o zrušení diplomov s akademickými titulmi Mgr., JUDr. aj Ph.D.
 • ako námestník ministra spravodlivosti viedol legislatívnu sekciu, kde od roku 2007 organizoval práce (okrem iného) na prijatí nového trestného zákonníka, zákona o zabezpečovacej detencii, niekoľkých reformných noviel trestného poriadku, občianskeho súdneho poriadku, súdneho poriadku správneho, insolvenčného zákona, rozhodcovského poriadku, notárskeho poriadku a exekučného poriadku, veľkej novely zákona o súdoch a sudcoch, zákona o vyšších súdnych úradníkoch, novely zákona o znalcoch a tlmočníkoch, novely zákona o advokácii, novely zákona o insolvenčných správcoch, zákona o elektronických úkonoch a autorizovanej konverzii písomností, zákona o mediácii, zákona o obetiach trestných činov, reformy dovolania v civilných veciach na Najvyššom súde, novely zákona o Ústavnom súde, zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, zrušení anonymných akcií, zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev, nového občianskeho zákonníka, zákona o obchodných korporáciách, zákona o medzinárodnom práve súkromnom a sprievodnej legislatívy k projektu rekodifikácie súkromného práva
 • ako námestník ministra spravodlivosti viedol projekt implementácie nového súkromného práva, zabezpečovania publicity dopadov nového občianskeho zákonníka a vzdelávania justície a verejnej správy
 • ako námestník ministra spravodlivosti viedol tiež projekt elektronizácie justície, kde presadil spustenie insolvenčného registra, zavedenie elektronického platobného rozkazu, informačných aplikácií InfoSoud, InfoJednání, InfoData, elektronickej úradnej tabule, dátových schránok, základných registrov, zverejňovanie judikatúry nižších súdov registra a elektronického originálu súdneho spisu v pilotných agendách (CEPR, exekúcia)
 • ako podpredseda Legislatívnej rady vlády v rokoch 2006-2013 posúdil niekoľko stoviek ďalších zákonov predložených ústrednými orgánmi štátnej správy
 • od r. 2018 do r. 2020 viedol externý autorský kolektív Hospodárskej komory na prípravu rekodifikácie verejného stavebného práva

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross