Nehnuteľnosti a stavebníctvo

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Naša kancelária poskytuje právne služby vo všetkých aspektoch projektov v oblasti nehnuteľností a stavebníctva s podstatným podielom na českom a slovenskom právnom trhu. Právny tím zaoberajúci sa právom nehnuteľností a stavebníctva tvorí viac ako 30 právnikov, vedie ho vedúci partner Jaroslav Havel s podporou ďalších šiestich partnerov – a podľa dostupných informácií tak predstavuje jeden z najväčších právnych tímov zameraných na oblasť práva nehnuteľností a stavebníctva v Českej republike a na Slovensku.

Našim klientom poskytujeme komplexné právne a daňové poradenstvo v oblasti nehnuteľností a stavebníctva, najmä v týchto oblastiach:

Služby v oblasti práva nehnuteľností a stavebníctva

 • poradenstvo pri predaji a akvizíciách  nehnuteľností (okrem iného vykonávanie právneho due diligence, príprava/revízia a prerokovanie transakčnej dokumentácie, návrhy možnej štruktúry príslušnej transakcie vrátane daňovej štruktúry)
 • poradenstvo pri výstavbe rezidenčných projektov, vrátane následných dispozícií s jednotlivými obytnými jednotkami
 • poradenstvo pri realizácii projektov na zelenej lúke, priemyselných nehnuteľností a projektov „na kľúč“
 • poradenstvo v súvislosti s rozvojom a obnovou priemyselných nehnuteľností (brownfield investments) vrátane revízie vlastníckych vzťahov, právnych aspektov výstavby, rekonštrukcií a environmentálnych otázok
 • poradenstvo v oblasti správy nehnuteľností (nájomné zmluvy, rokovania s nájomcami atď.)
 • zastupovanie v správnych konaniach týkajúcich sa územného plánovania a výstavby vrátane správnych deliktov a správneho súdnictva
 • poradenstvo v oblasti financovania projektov, štruktúrovania a rokovaní o zmluvách s finančnými inštitúciami
 • semináre a školenia šité na mieru vzhľadom na najdôležitejšie zmeny v rekodifikácií súkromného práva v oblasti nehnuteľností
 • zastupovanie klientov v súdnych a rozhodcovských konaniach
 • aktívna činnosť v profesijných  organizáciách v oblasti nehnuteľností v Českej republike, napríklad v Asociácii pre rozvoj realitného trhu, Českej spoločnosti pre stavebné právo alebo Asociácii pre zahraničné investície pri vládnej agentúre CzechInvest

Životné prostredie

 • poradenstvo v oblasti posudzovania dodržiavania právnych predpisov v oblasti životného prostredia
 • poradenstvo v oblasti sanácie znečistenia životného prostredia
 • zastupovanie  sporoch týkajúcich sa životného prostredia a účasti verejnosti, eliminácia  obštrukčných praktík
 • zastupovanie v súvislosti s povoľovacími procesmi v oblasti práva životného prostredia vrátane zastupovania v správnych a súdnych konaniach
 • poradenstvo v oblasti zodpovednosti za škody na životnom prostredí
 • poradenstvo v oblasti individuálnych predpisov práva životného prostredia, najmä v oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, v oblasti vodovodov  a kanalizácií, banského práva a ochrany ovzdušia vrátane oblasti obchodovania s emisnými kvótami atď.

Verejný sektor

 • zastupovanie klientov v súvislosti s výberovými konaniami vyhlásenými štátom alebo samosprávami , vrátane konaní podľa pravidiel medzinárodných organizácií, napr. Európskej investičnej banky
 • poradenstvo v oblasti PPP projektov vrátane zakladania  verejnoprávnych subjektov a právnych služieb v záležitostiach týkajúcich sa obchodných spoločností, stavebných spoločností, výrobcov, poradenských  firiem a poskytovateľov služieb
 • poradenstvo v oblasti investičných stimulov a štátnej pomoci pre greendfield a brownfield projekty

V roku 2022 bola prijatá nová stavebná legislatíva, ktorá mala podľa pôvodných plánov od 1. apríla 2024 nahradiť okrem iného zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) . Táto legislatíva pozostávala zo zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe a zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní, ktoré však boli od začiatku kritizované pre […]
Autori: Tomáš Kalenský, Josef Hlavička, Jana Čipková Zdroj: epravo.sk Variácie (v pôvodnej EN verzii Variation, v slovenskom preklade Zmena) podľa zmluvných podmienok FIDIC, ktoré v súčasnosti patria medzi najvyužívanejšie zmluvné štandardy v odbore stavebníctva, možno označiť za špecifický zmluvný inštitút sui generis, ktorý umožňuje zmluvným stranám flexibilne reagovať na okolnosti a skutočnosti, ktoré pri uzatváraní […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross