Nová koncepcia reformy stavebných predpisov – Ani súčasný stavebný zákon, ani nový zákon o výstavbe, ale úplne nový stavebný zákon

Pexels Pixabay 209272
11. 06. 2024

V roku 2022 bola prijatá nová stavebná legislatíva, ktorá mala podľa pôvodných plánov od 1. apríla 2024 nahradiť okrem iného zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) . Táto legislatíva pozostávala zo zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe a zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní, ktoré však boli od začiatku kritizované pre svoje rôzne nedostatky a tiež nedostatočnú pripravenosť úradov na ich uvedenie do praxe. 

Súčasná vláda novelou, ktorá bola dňa 14. marca 2024 zverejnená v Zbierke zákonov ako zákonč. 46/2024 Z. z., nastolila v stavebnej legislatíve nasledujúci stav:

  1. pôvodný stavebný zákon ostal účinný aj po 1. apríli 2024;
  2. do účinnosti od 1. apríla 2024 vstúpil len nový zákon o územnom plánovaní; a 
  3. účinnosť nového zákona o výstavbe sa posunula na 1. apríl 2025 (čím sa mal vytvoriť priestor pre odstránenie jeho nedostatkov).

Minulý týždeň zverejnilo Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky predbežnú informáciu k návrhu nového stavebného zákona, ktorý má nahradiť nielen súčasný stavebný zákon, ale aj nový zákon o výstavbe prijatý ešte v roku 2022. Podľa ministerstva sa totiž začiatok účinnosti nového zákona o výstavbe aj po predĺžení termínu do 1. apríla 2025 javí ako nerealistický, a to najmä vzhľadom na nedoriešenú úpravu organizácie verejnej správy vo výstavbe, personálneho zabezpečenia stavebných úradov, dotknutých orgánov, správnych poplatkov či informačného systému.

Verejnosť má možnosť podať podnety či návrhy k predbežnej informácii do 21. júna 2024 v procese PI/2024/128. Predpokladá sa, že pripomienkové konanie k samotnému návrhu nového stavebného zákona sa začne v júli až auguste 2024.

Zverejnená  informácia základný obsah nového zákona rozdeľuje do nasledovných oblastí: (1) úprava verejnej správy vo výstavbe a (2) úprava procesov povoľovania stavieb. Nižšie pre vás prinášame stručné zhrnutie navrhovaných zmien:

Úprava verejnej správy vo výstavbe

1.Nové nastavenie pôsobnosti orgánov vo výstavbe

Stavebný úrad by mal pôsobiť ako prvostupňový správny orgán v stavebnom obvode, pričom predbežne by sa mohlo jednať o 162 obvodov v súlade s návrhom Združenia obcí a miest Slovenska a Únie miest Slovenska na vytvorenie mikroregiónov, alternatívne 88 obvodov kopírujúcich územie okresov.

Obec bude všeobecným stavebným úradom a určí vedúceho stavebného úradu, ktorý bude zodpovedať za jej činnosť a za jej rozhodnutia a úkony (na rozdiel od súčasnej úpravy ním nebude musieť byť starosta).

Obec bude vykonávať iba návrhové konania za správny poplatok. Ex offo konania nadväzujúce na zistenia štátneho stavebného dohľadu, ich výkon a sankcie bude vykonávať štátny Úrad pre územné plánovanie a jej výstavbu („Úrad“). Úrad, ktorý bude mať sídlo v sídle kraja, zároveň bude odvolacím orgánom voči stavebným úradom v jeho obvode.

2. Posilnenie postavenia Slovenskej stavebnej inšpekcie

Stavebná inšpekcia bude začlenená do organizačnej štruktúry úradu a jeho regionálnych úradov s cieľom posilniť vplyv štátneho stavebného dohľadu. Zároveň bude opravený obsah výkonu štátneho stavebného dohľadu.

Inšpekčná zložka bude vykonávať štátny stavebný dohľad pre všeobecné stavby, kontrolovať realizáciu stavieb, dávať výzvy na nápravu a zároveň kontrolovať ich plnenie, nariadiť opatrenia vo verejnom záujme a zároveň ich kontrolovať, či prejednávať priestupky.

3. Zmeny pri správnych deliktoch

Má dôjsť k zmenám v úprave priestupkov či iných správnych deliktov, najmä rozšíreniu okruhu sankcionovaných osôb aj na ďalšie osoby (napr. zhotoviteľov, stavebný dozor). Základným princípom má po novom byť, aby za porušenie zákona zodpovedal ten, kto ho aj skutočne spôsobil, t. j. zhotoviteľ stavby, a nie stavebník, ktorý výstavbu zväčša osobne neriadi.

4. Sústredenie na výstavbu budov

Základným predmetom nového stavebného zákona má byť komplexná úprava výstavby budov, pričom úprava výstavby inžinierskych stavieb bude ponechaná na existujúce osobitné zákony a stavebný zákon.

Úprava procesov povoľovania

1.Zjednodušenie a zrýchlenie povoľovacích procesov

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA) má byť na rozdiel od úpravy v zákone o výstavbe ponechané ako samostatný proces.

Stavebný zámer bude potrebné prerokovať s obcou, dotknutými orgánmi a účastníkmi konania ešte v prípravnej fáze pred začatím konania o stavebnom zámere.

Súčasné rozdelenie povoľovacích procesov na územné rozhodovanie a stavebné povoľovanie bude nahradené jedným rozhodovaním o stavebnom zámere, pričom rozhodovanie v správnom konaní sa obmedzí len na prerokovanie nevyriešených rozporov z prípravnej fázy (spojeného územného a stavebného konania).

Zároveň by sa stavby po novom mali kategorizovať podľa  náročnosti (čomu bude zodpovedať rozsah povoľovacích procesov), rozšíri sa okruh stavieb, na ktoré bude postačovať ohlásenie a zavedú sa prísnejšie podmienky na zhotovenie vyhradených stavieb.

2. Posilnenie postavenia a zodpovednosti odborne spôsobilých osôb

Projektant by mal mať väčšiu zodpovednosť voči stavebníkovi, dotknutým orgánom či stavebnému úradu a bude tiež zodpovedný za plnenie verejných záujmov upravených jednotlivými zákonmi.  Súčasne má dôjsť k posilneniu postavenia projektanta, stavebného dozoru a zhotoviteľa.

Nový stavebný zákon si ďalej dáva za cieľ riadne rozlíšenie práv, povinností a postavenia jednotlivých osôb vo výstavbe, tak aby zodpovedali právnym aktom Európskej únie.

3. Digitalizácia agendy a vytvorenie jedného úložiska projektovej dokumentácie

Nová úprava má stanoviť minimálne rozsah úložiska projektovej dokumentácie s možnosťou prístupu oprávnených osôb a dotknutých orgánov. Súčasne sa má zaviesť register stavieb a formuláre jednotlivých podaní.

Bude zaujímavé sledovať konkrétne naberanie podoby nového stavebného zákona a zmien, ktoré prinesie, pričom o novinkách Vás budeme informovať.

Právne špecializácie

SÚVISIACE MÉDIÁ

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross