Dedičské právo

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Naša kancelária prostredníctvom tímu, ktorý sa venuje privátnej klientele, disponuje špecializovanou skupinou odborníkov pre komplexné právne poradenstvo v oblasti dedičského práva a súvisiacich právnych odvetviach so zameraním na:

 • preventívne štruktúrovanie dedičského nástupníctva (medzigeneračného odovzdania majetku)
 • poradenstvo a zastupovanie v pozostalostných (dedičských) konaniach
 • dedičské spory
 • poradenstvo v prípade straty spôsobilosti na právne úkony (choroba, zranenie a pod.)
 • dedičstvo s medzinárodným prvkom
 • súvisiace daňové otázky (vrátane cezhraničných otázok)

Poskytujeme právne, daňové, ale aj obchodné poradenstvo a podporu pri analýze situácie, nastavení stratégie či implementácii odsúhlasených riešení, vrátane prípravy potrebných dokumentov či komunikácie so spolupracujúcim notárom. Prirodzenou súčasťou je tiež priame zastupovanie v dedičskom konaní alebo dedičských súdnych sporoch, či podpora správcu dedičstva pri výkone jeho činnosti.

Garantujeme maximálnu profesionalitu a plné porozumenie potrieb našich klientov s ohľadom na citlivosť k životným situáciám, ktorým čelia. Súčasťou tímu sú výhradne skúsení partneri a seniorní advokáti s rozsiahlymi praktickými skúsenosťami naprieč právnickými odbormi aj pri riešení sporov medzi dedičmi. Vďaka strategicky umiestneným kanceláriám v Prahe, Brne, Bratislave, Plzni, Olomouci a Ostrave poskytujeme právne služby na území celej Českej republiky a Slovenska.

SLUŽBY

Štruktúrovanie medzigeneračného odovzdania majetku

 • analýza štruktúry majetku, rodinnej situácie a otázok nástupníctva s cieľom odporúčania vhodného riešenia pre prípad straty spôsobilosti na právne úkony alebo pre prípad smrti
 • výber vhodného prístupu a stratégie pri plánovaní presunu majetku
 • zodpovedajúca komunikácia v rámci rodiny – relevantným rodinným príslušníkom
 • riešenie majetkového nástupníctva a ochrana rodinného majetku alternatívnou formou počas života – založenie a správa vhodných typov rodinných fundácií (rodinný nadačný fond podľa českého práva a pod.)
 • poradenstvo v súvislosti s právnymi úkonmi nakladania s majetkom pre prípad smrti (spísanie, zmena alebo zrušenie závetu)
 • otázky možného vydedenia neopomenuteľných dedičov (najmä márnotratných detí) či dedičskej nespôsobilosti

Dedičské konanie

 • komplexná podpora a zastupovanie v dedičskom konaní, vrátane komunikácie s notárom a dedičmi
 • podpora či prevzatie role správcu dedičstva v dedičskom konaní
 • vysporiadanie dedičstva (dohoda o dedičstve, potvrdenie podľa dedičských podielov, odmietnutie dedičstva, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov)
 • právna pomoc pri predĺženom dedičstve

Dedičské spory a ich urovnanie

 • riešenie sporov o dedičské právo (ochrana oprávneného dediča v konaní pred notárom, napadnutie závetu, spory o dedičské právo či predmet dedičstva pred súdom)
 • analýza situácie klienta a návrh vhodného prístupu a stratégie riešenia v rámci dedičského sporu, posúdenie pravdepodobného výsledku sporu
 • zastupovanie v súdnych sporoch, kde sa môžeme opierať o skúsenosti jedného z najväčších litigačných tímov v Českej republike a na Slovensku a znalosť justičného prostredia
 • schopnosť plniť úlohu mediátorov – hľadať a vyjednať obchodné riešenie vzniknutej situácie (podstatné skrátenie doby majetkového vyporiadania)

Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony

 • riešenie pre prípad straty spôsobilosti na právne úkony
 • pomoc v prípade obmedzenia svojprávnosti člena rodiny, vyhlásenia člena rodiny za nezvestného či mŕtveho
 • ustanovenie opatrovníka

Dedičské konanie s medzinárodným prvkom

 • riešenie dedičských konaní s medzinárodným prvkom (v EÚ aj mimo EÚ)
 • zabezpečenie uplatnenia dedičských práv klientov v zahraničí

Daňové poradenstvo v súvislosti s dedičským konaním a prechodom majetku

 • zahraničné daňové aspekty prechodu majetku (zahraničné dedičské dane)
 • zohľadnenie (budúcich) lokálnych majetkových daní (vrátane dedičských)
Zdroj: Hospodárske noviny Autori: Štěpán Štarha, Patrícia Jamrišková (rozhovor) O povinnosti pri dedení dlhov sme sa rozprávali s Patríciou Jamriškovou a so Štěpánom Štarhom z kancelárie HAVEL & PARTNERS. Za akých okolností môže dieťa zdediť dlhy po svojich rodičoch? Pri dedení dedič vstupuje do majetkovoprávnych vzťahov poručiteľa v celom rozsahu, t. j. nevstupuje len do práv, ale bude […]
Zdroj: Forbes Autori: Rozhovor Jaroslav Havel, David Neveselý Ako ochrániť vybudovaný majetok, ako ho efektívne spravovať a zachovať pre rodinu a nástupcov? Otázka pre tých, ktorí uspeli v biznise. Odborníci z One Family Office odporúčajú ako vhodné riešenie kombináciu holdingovej štruktúry a nadačného fondu. Bezpečný prístav Reakciou na trend presunu majetku od vlastníkov, ktorí ho budovali posledné desaťročia, k správcom, […]
Zdroj: Trend Autori: Rozhovor Štepán Štarha, Patrícia Jamrišková Úspešný majitelia firiem a podnikatelia dnes riešia, ako ochrániť majetok, ktorý sa im podarilo vybudovať, a ako ho ďalej zachovať pre rodinu a svojich nástupcov. Cieľom je eliminovať riziká, ktoré by mohli mať vplyv nielen na rodinnú firmu, ale i rodinné bohatstvo. Stále častejšie preto využívajú štruktúry pre ochranu a správu majetku, […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross