Ochrana majetku nie je luxus, ale nevyhnutnosť

2024 05 H&p Web Sas Jap Sk
10. 05. 2024

Zdroj: Trend

Autori: Rozhovor Štepán Štarha, Patrícia Jamrišková

Úspešný majitelia firiem a podnikatelia dnes riešia, ako ochrániť majetok, ktorý sa im podarilo vybudovať, a ako ho ďalej zachovať pre rodinu a svojich nástupcov. Cieľom je eliminovať riziká, ktoré by mohli mať vplyv nielen na rodinnú firmu, ale i rodinné bohatstvo. Stále častejšie preto využívajú štruktúry pre ochranu a správu majetku, vrátane možnosti jeho odovzdania ďalšej generácii. ONE FAMILY OFFICE, nový multi family office, ktorý vznikol v spolupráci s advokátskou kanceláriou HAVEL & PARTNERS im v tom vychádza v ústrety. O tom, ako ochrániť majetok a zachovať bohatstvo pre budúcu generáciu sme sa rozprávali s partnerom Štěpánom Štarhom a senior advokátkou Patríciou Jamriškovou.

Zakladatelia rodinných firiem a podnikatelia sa dnes často zaoberajú otázkou, ako ochrániť firmu a majetok, ktorý sa im podarilo vybudovať. Aké sú dnes hlavné výzvy v tejto oblasti?

Štěpán Štarha: Ochrana majetku je dôležitou a aktuálnou témou pre vlastníkov firiem. Predpokladáme, že v nasledujúcich 20 rokoch bude v rámci odovzdávania bohatstva z generácie na generáciu silnieť trend presunu majetku od zakladateľov k správcom. Nástupcovia sa budú viac sústrediť na správu a ďalší rast vybudovaného majetku, ale nie na dennú operatívu a riadenie firiem. Ich cieľom je a bude eliminovať riziká, ktoré by mohli ohroziť nielen rodinnú firmu, ale aj rodinné bohatstvo. Preto sa čoraz častejšie obracajú na profesionálnych správcov majetku a hľadajú štruktúry ochrany a správy majetku vrátane možností jeho odovzdania ďalšej generácii.

Ako môže ONE FAMILY OFFICE, nový multi family office v spolupráci s advokátskou kanceláriou HAVEL & PARTNERS, pomôcť majiteľom pri ochrane a správe majetku?

Štěpán Štarha: Vo svete rastúceho bohatstva a zložitosti finančných trhov sa objavujú stále nové inovatívne riešenia pre správu majetku. Čo sa v čase nemení, je snaha svoj majetok efektívne chrániť, výhodne investovať a rozvíjať rodinné bohatstvo. Zatiaľ čo koncept single family office má korene v histórii slávnych rodín, ako je tá J. P. Morgana alebo Johna D. Rockefellera, ktorí si vytvorili vlastné kancelárie pre správu svojho majetku, v súčasnej dobe sa tento model adaptoval aj pre potreby moderného podnikateľského sveta.

Zatiaľ čo single family office je špeciálne utvorený pre jednu rodinu, existujú aj multi family office, ktoré poskytujú tie isté služby, avšak pre niekoľko rodín súčasne. Tento model umožňuje zdieľať náklady na správu majetku a využiť odborné znalosti a služby, ktoré by mohli byť pre jednu rodinu v najvyššej kvalite nedosiahnuteľné. Multi family office ponúka diverzifikáciu nákladov, ale aj individuálne navrhnuté právne a investičné stratégie pre každú rodinu, zahŕňajúce správu finančného a nehnuteľného majetku, daňové poradenstvo a ďalšie možnosti.

Prečo je vhodný pre rodinné firmy?

Štěpán Štarha: Pre rodinné firmy je ONE FAMILY OFFICE obzvlášť vhodný, pretože chápeme, že ich biznis nie je len zdrojom príjmov, ale aj životnou prácou a dedičstvom, ktoré zakladatelia chcú predať ďalším generáciám. Pri využití služieb ONE FAMILY OFFICE majú istotu, že je ich majetok právne chránený a spravovaný s ohľadom na ich rodinné hodnoty a dlhodobé ciele. Naším cieľom je budovať vzájomne výhodné vzťahy. A to je dôvod, prečo sme tu nie len pre zakladateľov rodinných firiem, ale aj pre ich rodinu a budúce generácie.

O aké služby je najčastejšie záujem zo strany rodinných firiem?

Štěpán Štarha: Zo strany podnikateľov evidujeme záujem o komplexné služby. Preto okrem budovania  štruktúr na ochranu a zhodnotenie majetku a jeho odovzdania ďalšej generácii, riešime filantropiu, problematiku dedičstva a množstvo ďalších rodinných záležitostí. ONE FAMILY OFFICE zároveň so svojim tímom 15 investičných odborníkov vrátane 4 partnerov zaisťuje obchodným partnerom taktiež výnimočné analytické zázemie pre zaujímavé koinvestičné príležitosti.

S akými problémami sa aktuálne stretávate pri rodinných firmách a ako ich s nimi zvyknete riešiť?

Patrícia Jamrišková: Rodinné firmy aktuálne riešia ochranu majetku pred rozdrobením dovnútra aj von z rodiny v dôsledku dedenia, externými rizikami či nepodarenými manželstvami, ako aj riadené odovzdanie ďalším generáciám. Nastavuje sa jednak odovzdanie riadenia a správy, či už majetku alebo rodinnej firmy, ale aj samotné odovzdanie vlastníctva. To či už za života zakladateľa alebo pre prípad jeho smrti. Zároveň sa v posledným rokoch vynára aj nová téma ktorú potrebujú riešiť, a to motivácia kľúčových zamestnancov.

Riešenia sa skladajú z viac prvkov, avšak zo skúseností môžeme povedať, že jedno majú spoločné. Skoro vždy u nich vytvoríme holdingovú štruktúru alebo nadačný/zverenecký fond. Často však ide o kombináciu oboch týchto prvkov, teda o holdingovú štruktúru doplnenú o fondové riešenie, nakoľko sa spolu veľmi vhodne dopĺňajú.

Čo tvorí základ takejto štruktúry?

Štěpán Štarha: Základ tvorí väčšinou osobný alebo rodinný holding, napríklad v podobe akciovej spoločnosti ale v niektorých prípadoch aj spoločnosti s ručením obmedzeným alebo družstva. Jeho funkciou nie je podnikanie, ale držba a správa najmä finančných aktív a majetkových účastí v obchodných spoločnostiach. Holding odporúčame doplniť o ďalší právny inštitút – najčastejšie nadačný fond, ktorý je takým bezpečným prístavom umožňujúcim okrem držby, nerozdrobovania a správy majetku aj jeho distribúciu k rodine a ochranu pre ďalšie generácie.

Holding a nadačný alebo zverenecký fond – čo presne ide?

Patrícia Jamrišková: Základ tvorí tzv. Rodinný holding, čo je väčšinou obchodná spoločnosť zriadená podľa slovenského práva. Jeho podstatou je držba majetku, najmä podielov v spoločnostiach a tiež financií rodiny, pričom tieto zhodnocuje a distribuuje do podnikania či rodine. Často sa preto holding nazýva aj rodinnou bankou.

Nadačný alebo zverenecký fond je entita v podstate bez vlastníka, do ktorej sa vyčlení majetok a tento je spravovaný a poskytovaný rodine podľa stanovených pravidiel. Na úrovni fondu sa formuje vôľa zakladateľa či rodiny a ich rozhodnutia vo vzťahu k riadeniu, ochrane a investovaniu majetku. Od toho sa potom odvíja aj personálne obsadenie pozícii v rámci štruktúry, teda najmä štatutár holdingu ale aj rodinných firiem, ktoré sa nachádzajú pod holdingom.

Bohužiaľ pre Slovákov, takú nadáciu či zverenecký fond nie je možné zriadiť podľa slovenských predpisov, ale túto možnosť ponúkajú iné jurisdikcie. Slováci z našich skúseností momentálne najviac využívajú české riešenie, ktorým je najmä nadačný fond. Samozrejme na výber majú aj obdobné entity zriadené podľa vzdialenejších jurisdikcií, napr. Lichtenštajnsko.

Je podľa Vás pre Slovákov najvhodnejší český nadačný fond alebo preferujete iné alternatívy?

Štěpán Štarha: Pre Slovákov momentálne jednoznačne český nadačný fond. Oproti iným riešeniam má hneď niekoľko výhod, napr. zakladateľ Slovák si ho môže aj sám spravovať a nepotrebuje profesionálneho správcu, pre neho a jeho rodinu osobu cudziu osobu, ktorej ešte aj musí za výkon činnosti správcu platiť.  Navyše ďalším pozitívom tohto riešenia je územná, jazyková i kultúrna blízkosť a tiež nižšie finančné náklady na zriadenie a udržiavanie nadačného fondu.

S ohľadom na iné jurisdikcie, tak tie často vyžadujú profesionálnych správcov z tej danej krajiny. Toto často stojí nemalé finančné prostriedky, nehovoriac o tom, že majetok je zrazu v rukách pre rodinu a zakladateľa cudzej osoby. S ohľadom na poplatky, tak tieto sú skoro vždy vyššie, predsa len odmeny právnikov, daňových poradcov, účtovníkov, notárov v Lichtenštajnsku dosahujú diametrálne inej výšky ako v Českej republike.

Prečo by si mali Slováci občania vytvoriť holdingovú štruktúru spolu s nadstavbou – nadačným fondom? Čo im to rieši?

Patrícia Jamrišková: Vhodné nastavenie štruktúry dokáže zabezpečiť to, čo nedokáže zastaralé slovenské dedičské právo. Toto je postavené na základoch z roku 1964, kedy sa dedil typicky družstevný byt alebo auto. Dnes sa do dedičstiev dostávajú akcie, obchodné podiely, nehnuteľnosti, ale aj rôzne investície či autorské práva. Taktiež okruh dedičov sa zmenil, z pôvodne jedného manžela/manželky a detí z jedného manželstva sú dnes už deti z rôznych manželstiev, či dedenie partnermi/partnerkami a nie manželmi/manželkami. Na toto všetko legislatíva nemyslí a končí to často dedičskými spormi.

Vytvárané štruktúry preto ponúkajú celý rad benefitov, ako je riadené odovzdanie majetku mimo klasické dedičské právo, ale aj ochrana majetku, príprava na neočakávané či negatívne situácie (napr. smrť, kóma či rozvod), daňovo neutrálne finančné toky v rámci skupiny, oslobodenia od dane z príjmov v prípade predaja podielov, flexibilné možnosti jednotného riadenia či vlastníctva rodinnej firmy v prípade smrti až po zefektívnenie investovania a ich spravovania.

Vďaka štruktúre sa potom uskutočňuje aj zapojenie ďalšej generácie do riadenia rodinnej firmy a jej prevádzky. Ak ďalšia generácia toho objektívne nie je schopná, zvykne sa zapojiť profesionálny manažment nájdený, či už z externého prostredia alebo vychovaný samotnou firmou.

Ako vnímajú prevzatie firmy druhou generáciou kľúčoví zamestnanci pôsobiaci primárne na riadiacich pozíciách?

Patrícia Jamrišková: Každá firma je na prevzatie riadenia, a teda nového „šéfa“ pripravená inak. Pre niektoré a aj jej zamestnancov je to prirodzený vývoj, s ktorým sa takpovediac ráta. Pri iných kľúčových ľuďoch môže prevzatie druhou generáciou vyvolať vlnu sklamania. Často sa dá uvedené riešiť cez dobre nastavený zamestnanecký/manažérky akciový (opčný) plán participácie na živote spoločnosti, tzv. ESOP (pozn. redakcie z anglického „Employee Stock Ownership (Option) Plan“).

Aká je podstata ESOP a prečo sa pre takúto formu motivácie firmy rozhodujú?

Patrícia Jamrišková: ESOP sa dá v jednoduchosti predstaviť, ako plán širšej majetkovej/vlastníckej participácie kľúčových zamestnancov na spoločnosti. Určený zamestnanec v rámci neho dostane možnosť získať podiel na spoločnosti a tým aj na raste jej úspechu, teda na náraste hodnoty spoločnosti i jej zisku, ktorý mu môže byť vyplatený. Podiel môže získať reálny alebo aj virtuálny podľa toho, ako sa ESOP vyskladá a nastaví, možností sa ponúka viac.

ESOP je v podnikateľskej verejnosti síce často chápaný, ako nástroj start-upov, ale to už neplatí. Využívajú ho už rôzne typy spoločností a výnimkou nie sú ani rodinné firmy.

Dôvody pre zavedenia ESOP sa líšia. Niekto potrebuje zamedziť fluktuácii a akcelerovať lojalitu, aby mu zamestnanec neodišiel ku konkurencii prípadne si ju sám nezaložil. Inokedy ide o motiváciu k vyšším výkonom, či zavedenie atraktívnej a výhodnejšej formy odmeňovania. V prípade rodinných firiem je dôvodom aj o eliminácia pocitu ohrozenia zamestnancovej pozície niekým z rodiny majiteľa či eliminácia negatívneho pocitu zamestnanca, ktorý si myslí, že obsadenie vyšších pozícií rodinou majiteľa je vopred jasné a bude vykonané na úkor snaživých a šikovných ľudí mimo rodinu.

Aké sú najdôležitejšie aspekty, ktoré majú majitelia spoločností a podnikatelia zvážiť pri plánovaní ochrany majetku?

Štěpán Štarha: Medzi najdôležitejšie patrí definovanie cieľov majiteľa a jeho rodiny, prehľad o majetkových hodnotách a štruktúrach, hodnotenie rizík a potenciálnych ohrození, daňové a právne záležitosti, ako aj medzigeneračné plánovanie a dedičské záležitosti. Je tiež dôležité spolupracovať so skúsenými odborníkmi, ako sú právnici, daňoví poradcovia a finanční poradcovia, ktorí vedia navrhnúť a implementovať vhodné riešenia pre ochranu a zhodnocovanie majetku.

Právne špecializácie

SÚVISIACE MÉDIÁ

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross