Právo duševného vlastníctva

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Náš tím špecializujúci sa na duševné vlastníctvo patrí k najväčším v Českej republike a na Slovensku. Celkom 25 skúsených právnikov a patentových zástupcov ponúka bezkonkurenčnú mieru špecializácie v jednotlivých odboroch s detailnou znalosťou trhu a posledných trendov dynamicky sa rozvíjajúceho digitálneho sveta. Poskytujeme poradenstvo najväčším nadnárodným spoločnostiam, zavedeným rodinným firmám aj fyzickým osobám; v mnohých prípadoch sme nastavovali politiku ochrany a monetizácie duševného vlastníctva startupom, a pomohli tak k ich úspešnému rastu.

Právo duševného vlastníctva slúži na ochranu autorských diel, vynálezov, technologických riešení a ďalších nápadov, databáz, počítačových programov a pod. Šikovný nápad, premyslený produkt – to je to, čo prináša vysokú návratnosť a konkurenčnú výhodu. Právo duševného vlastníctva poskytuje nástroj, ako takýto nápad chrániť, komerčne ponúkať bezpečne ostatným a ďalej ho rozvíjať. Duševné vlastníctvo často motivuje investora k vstupu do spoločnosti a napomáha ďalšiemu rozvoju vášho podnikania

Dlhodobo sa venujeme najmä týmto oblastiam:

 • rešerše a príprava a podanie prihlášok ochranných známok a priemyselných vzorov, patentov či úžitkových vzorov (národnou alebo medzinárodnou cestou alebo na úrovni EÚ) a voľba optimálnej registračnej stratégie (s ohľadom na rozsah ochrany a náklady s tým spojené)
 • správa a ochrana portfólia zapísaného priemyselného vlastníctva, jeho udržiavanie, monitoring a ochrana za pomoci moderných softvérových riešení
 • zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva (ÚPV) a úradov EUIPO, Európska patentová organizácia a WIPO pri konaniach o zápise priemyselného vlastníctva, vrátane konaní o námietkach alebo ďalších sporových konaní (návrhy na výmaz zapísaného priemyselného vlastníctva a pod.)
 • zabezpečovanie platnosti udelených európskych patentov (validácia) na území Českej republiky a Slovenska vrátane odborných prekladov do češtiny a slovenčiny
 • zastupovanie v súdnych sporoch vrátane súdov EÚ, podávanie predbežných opatrení, zastupovanie v arbitrážach, vymáhanie práv duševného vlastníctva kdekoľvek na svete, vyjednávanie pri riešení sporov s tretími stranami
 • vykonávanie rešerší a vyhodnocovanie spôsobilosti na zápis alebo prípadného zásahu do práv tretích osôb pri patentoch i ďalšom priemyselnom vlastníctve, vrátane posudzovania problematiky tzv. „paralelných dovozov“
 • vykonávanie právnych previerok (due diligence) pri predaji alebo akvizícii duševného vlastníctva
 • nastavovanie licenčných stratégií a príprava licenčných zmlúv na mieru
 • posudzovanie on-line nakladania s obsahom chráneným autorským právom a prostredníctvom vyhodnocovania splnenia otázok tzv. služby informačnej spoločnosti a splnenia podmienok bezpečného prístavu
 • nastavovanie interných procedúr na ochranu obchodného tajomstva a ochrany a evidencie akéhokoľvek duševného vlastníctva
 • monitoring dovozov a vývozov falzifikátov za aktívnej účasti colnej správy, rovnako ako následná spolupráca s colnou správou (vrátane Generálneho riaditeľstva ciel) pri zadržiavaní a likvidácii nedovolených napodobenín
 • zastupovanie vo všetkých typoch konania colných orgánov či Českej obchodnej inšpekcie a v súdnych konaniach o určení, či bolo porušené právo duševného vlastníctva, príp. aj v trestnom konaní, ktorého sa klient zúčastňuje ako poškodená osoba
 • zastupovanie vo všetkých typoch sporov o doménové mená a poskytovanie služieb súvisiacich s doménovými menami

AUTORSKÉ PRÁVO

Autorské diela nás obklopujú všade. Od počítačových programov cez fotografie alebo videá, dizajn, zloženie hudby, vytvorenie reklamnej kampane, napísanie blogu na internete, úpravy dokončenej architektonickej stavby či využitie jej vzhľadu až po zdieľanie akéhokoľvek digitálneho obsahu a využívanie on-line platforiem – tu všade sa stretávame s autorskými právami. Poskytujeme špecializované poradenstvo vo všetkých týchto záležitostiach.

PRIEMYSELNÉ PRÁVA

Medzi priemyselné práva patria najmä ochranné známky, priemyselné vzory (dizajn), patenty a úžitkové vzory a slúžia na ochranu brandu, dizajnu alebo unikátnej technológie. Tieto práva je nutné včas registrovať, strážiť ich prípadné zneužitie a chrániť ich pred zásahmi tretích osôb.

Ochrana priemyselných práv bola v minulosti často podceňovaná a riešila sa až na poslednú chvíľu; to predstavuje v mnohých prípadoch problém, pretože sa uplatňuje princíp „kto skôr príde, ten skôr registruje priemyselné vlastníctvo“. Nastavenie vhodnej priemyselno-právnej stratégie má teda zásadný vplyv na úspech v boji proti falzifikátom.

PATENTY A ÚŽITKOVÉ VZORY

Patent alebo úžitkový vzor (tzv. malý patent) môže majiteľovi poskytnúť monopol, a tým bezkonkurenčnú podnikateľskú výhodu voči konkurentom.

Aby patent alebo úžitkový vzor dokázal poskytnúť očakávanú ochranu, je potrebné nastaviť správnu patentovú stratégiu, spracovať patentové rešerše a pripraviť patentové prihlášky. To si vyžaduje kombináciu špičkových právnych kapacít kombinovaných s technickou a praktickou skúsenosťou patentových zástupcov. Práve tento unikátny kombinovaný tím dokážeme v HAVEL & PARTNERS klientom ponúknuť.

Poskytujeme tuzemským aj medzinárodným klientom kompletný servis v oblasti patentovej ochrany vo všetkých technických odboroch, validácií európskych patentov, dodatkových ochranných osvedčení a úžitkových vzorov v Českej republike a na Slovensku. Zastupujeme našich klientov v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva v ČR a na Slovensku, pred Európskym patentovým úradom aj pred Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO).

Spolupracujeme so stovkami zahraničných poradcov a partnerov, vďaka ktorým dokážeme zabezpečiť zodpovedajúcu patentovú ochranu prakticky kdekoľvek na svete cez jedno kontaktné miesto našej kancelárie.

Ak je to potrebné, náš skúsený litigačný tím s právnikmi špecializovanými na patentové spory dokáže spoločne s patentovými zástupcami efektívne vymáhať porušenie patentových práv voči tretím osobám. Rovnako tak obhajujeme práva našich klientov, pokiaľ sa akákoľvek tretia osoba domáha akýchkoľvek patentových práv voči nim, či už ide o spory medzi konkurentmi alebo o vydieranie tzv. patentových trollov.

DOMÉNOVÉ SPORY

V súvislosti s rozmachom internetu vznikla nová skupina sporov, s ktorými našim klientom pomáhame – doménové spory. Pravidelne zastupujeme klientov v doménových sporoch voči doménovým špekulantom. Máme skúsenosti s vedením doménových sporov pred všeobecnými súdmi aj pred orgánmi tzv. alternatívneho riadenia doménových sporov prakticky po celom svete.

Súčasne našim klientom poskytujeme aj ďalšie služby týkajúce sa doménových mien – od registrácie, kúpy či prevodu cez ocenenie až po automatický monitoring konfliktných doménových mien.

KNOW-HOW A OCHRANA OBCHODNÉHO TAJOMSTVA

Nielen priemyselné vlastníctvo, ale aj ďalšie znalosti, zručnosti, postupy a metódy majú svoju hodnotu a prinášajú konkurenčnú výhodu. Klientom ponúkame poradenstvo pri nastavení riadnej ochrany know-how alebo obchodného tajomstva, prípadne ich zastupujeme v súdnych sporoch, kde sa domáhajú ochrany svojho obchodného tajomstva.

BOJ PROTI FALIZIFIKÁTOM A NEDOVOLENÝM NAPODOBENINÁM

Pokiaľ je správne nastavená stratégia ochrany duševného vlastníctva, zostáva už len málo na to, aby mohlo byť duševné vlastníctvo efektívne vymáhané. Jednou zo štandardných ciest je najmä zaisťovanie falzifikátov a nedovolených napodobenín vo všetkých segmentoch ich predaja či distribúcie, či už pri dovoze tovaru do Českej republiky alebo na vnútornom trhu v obchodoch, stánkoch, na trhoviskách a na internete. Okrem aktívneho monitoringu vnútorného trhu je potom pri zadržiavaní a následnej likvidácii falzifikátov kľúčová naša intenzívna spolupráca s colnou správou, príp. s Českou obchodnou inšpekciou. Kľúčovú úlohu tu zohráva kvalitná ochrana prostredníctvom ochranných známok, priemyselných vzorov a patentov.

LICENCOVANIE

Okrem riadnej ochrany duševného vlastníctva je potrebné dôkladne a dômyselne nastaviť aj licenčné stratégie, ktoré umožnia bezpečne ponúkať a distribuovať a ťažiť výnosy z úsilia a investícií, ktoré boli vložené do vytvorenia duševného vlastníctva.

TRANSAKCIE

Nielen pri predaji duševného vlastníctva, ale aj v prípade akvizície duševného vlastníctva tretích osôb je potrebné overiť, či sú dostatočne zabezpečené všetky práva, a nastaviť príslušné záruky a ochranu kupujúceho proti nárokom tretích strán. V oblasti transakcií máme nespočetné množstvo skúseností z oboch strán. Všetkým týmto témam sa venujeme v rámci odborných publikácií, prednášok a tiež na našom blogu https://www.havelpartners.blog/dusevni-vlastnictvi/.

Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Petra Kováčechová Rovnako ako minulý rok, aj v roku 2024 môžu malé a stredné podniky získať finančnú pomoc Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Grant prináša možnosť ochrániť si svoju značku, dizajny alebo inovácie s finančnou podporou od EUIPO až do výšky 6.720 EUR. Malé a stredné podniky majú možnosť požiadať o grant na […]
Zdroj: FORBES, Milan Čupka Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Anna Majerníčková Môžete komerčne využívať obrázok vytvorený umelou inteligenciou? Je v poriadku nechať zamestnancov vkladať interné údaje do nástrojov generatívnej AI, prípadne nechať strojové učenie zasahovať do výberu nových zamestnancov? Advokátska kancelária Havel & Partners pripravila desatoro pre prácu s AI vo firemnom prostredí. Umelá inteligencia […]
Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Petra Kováčechová Ochrana obchodnej značky je pre úspešné podnikanie dôležitá. Práve značka je to, čo mnohých zákazníkov ovplyvní pri ich rozhodovaní. Financie vynaložené na ochranu a propagáciu značky sú nepochybne správne investované a dokážu pozitívne ovplyvniť  dobrú povesť spoločnosti či jej jedinečnosť. Úrad Európskej Únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) spustil pokračovanie […]
Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Martina Rievajová Odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie zasiahol aj do oblasti práva duševného vlastníctva. Ochrana loga, obchodnej značky či názvu ako ochranných známok, ktoré odlišujú Vaše tovary a služby od konkurencie, môže byť po novom obmedzená. V dnešnom vydaní Flash news Vám prinášame prehľad základných zmien v oblasti ochranných známok v post-brexitovom období, ktoré […]
Autori: Štěpán Štarha, Richard Otevřel Takmer až do záveru minulého roka sme spolu s Vami netušili, ako bude vyzerať dohoda medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ ohľadom vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, a či k takejto dohode vôbec dôjde. Od 1. 1. 2021 je účinný set dohôd medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, a venuje sa aj úprave osobných údajov. O tom či a ako možno […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross