Zásady spracúvania osobných údajov

Spoločnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 26454807, HAVEL & PARTNERS Economics s.r.o., IČO: 08742260, HAVEL & PARTNERS Tax s.r.o.,

IČO: 27066436, AKADEMIE HAVEL & PARTNERS s.r.o., IČO: 02890895, so sídlom Na Florenci 2116/15, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, a HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO: 36856584, so sídlom Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, („Spoločnosti“), chránia všetky spracúvané osobné údaje ako prísne dôverné a nakladajú s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečie Vašich osobných údajov je pre Spoločnosti prioritou.

Spoločnosti sú v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) spoločným prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, tj. zhromažďujú, uchovávajú a využívajú (a inak spracúvajú) Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti (jednotlivé účely, pre ktoré sú osobné údaje spracúvané, sú bližšie vymedzené nižšie), ktorá spočíva najmä v poskytovaní právnych služieb a súvisiaceho poradenstva v oblasti práva a podnikania, vrátane poradenstva daňového a ekonomického, a organizovaní odborných seminárov a  vzdelávacích či spoločenských akcií.

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov sa vzťahujú na (i) spracúvanie osobných údajov poskytovaných Spoločnostiam počas Vášho používania webových stránok www.havelpartnes.skwww.havelpartners.cz, www.havelpartners.blog, www.havelpartners.com, www.havelpartners.de , www.havelpartners.blog a www.magazin.havelpartners.cz („Webové stránky“), (ii) spracúvanie osobných údajov vykonávané Spoločnosťami počas komunikácie s Vami prostredníctvom e-mailu či telefónu, (iii) spracúvanie osobných údajov zo strany Spoločnosti počas trvania obchodného vzťahu s klientami a dodávateľmi, (iv) spracúvanie osobných údajov pri plnení právnych povinností Spoločností a na (v) spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely ochrany oprávnených záujmov Spoločností.

Zásady spracúvania osobných údajov popisujú účely spracúvania osobných údajov a spôsoby ich spracúvania, informujú o jednotlivých kategóriách spracúvaných osobných údajov, ich prípadných príjemcoch, dobe uchovávania osobných údajov a o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.

ÚČELY sPRACúvaNia OSOBNýCH ÚDAJov

Vaše osobné údaje môžu byť Spoločnosťami spracúvané na tieto účely:

 • Plnenie zmluvy, vrátane jej dojednania (zmluvy o poskytovaní právnych služieb či plnení požiadaviek klientov, t.j. faktický výkon právnych služieb podľa právnych predpisov upravujúcich výkon advokácie; zmluvy o poskytovaní daňového poradenstva podľa príslušných právnych predpisov; vzťahy s obchodnými partnermi, napríklad partnerskými advokátskymi kanceláriami či dodávateľmi výrobkov a služieb; náborové aktivity – získavanie kandidátov);
 • Plnenie právnych povinností (najmä povinností v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy, teda odovzdávania osobných údajov orgánom finančnej správy, prípadne ďalším orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi predpismi; riadne vedenie advokátskeho spisu a spisu daňového poradcu vrátane e-mailovej komunikácie, zoznamu kontaktov a poskytovaných služieb);
 • Zasielanie komerčnej komunikácie, ponuky služieb a produktov, a cielenej reklamy (Spoločnosti môžu zasielať komerčnú komunikáciu či newslettery,  z oblasti práva a podnikania, a ponúkať služby prostredníctvom e-mailu; pre cielené reklamy môžu byť využívané údaje získané pri návšteve Webových stránok, ďalšie informácie sú dostupné TU);
 • Ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľov (ochrana práv a právom chránených záujmov Spoločností, napríklad identifikácia osôb v priestoroch recepcie Spoločností, identifikácia klienta v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z., o advokácii a zákona č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ochrana záujmov daňového poradcu v zmysle zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, ochrana siete proti poškodzujúcemu konaniu alebo ochrana pred zneužitím Webových stránok, odborový monitoring trhu práce a služieb);
 • Ochrana oprávneného záujmu tretích osôb (najmä klientov) v súlade s pravidlami upravujúcimi výkon advokácie a daňového poradenstva;
 • Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov (najmä v prípade Vášho záujmu o zamestnanie v Spoločnostiach či inú spoluprácu so Spoločnosťami alebo v prípade registrácie na odborné semináre a vzdelávacie či spoločenské akcie prostredníctvom Webových stránok).

Spracúvané OSOBNé ÚDAJE

Spoločnosti sú oprávnené spracúvať nasledujúce osobné údaje podľa účelu spracúvania:

Údaje dotknutých osôbÚčely spracúvania
Meno a priezviskoPlnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Zasielanie komerčnej komunikácie, ponuky služieb a produktov a cielenej reklamy, Ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľov, Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov.
Kontaktná adresaPlnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Zasielanie komerčnej komunikácie, ponuky služieb a produktov a cielenej reklamy, Ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľov, Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov.
E-mailPlnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Zasielanie komerčnej komunikácie, ponuky služieb a produktov a cielenej reklamy, Ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľov, Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov.
Telefónne čísloPlnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Zasielanie komerčnej komunikácie, ponuky služieb a produktov a cielenej reklamy, Ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľov, Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov.
Číslo účtu a iné transakčné údajePlnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľov
IČO, DIČPlnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľov
Rodné čísloPlnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností
Dátum narodeniaPlnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností
Akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa klienta či tretích osôbPlnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Zasielanie komerčnej komunikácie a ponuky služieb a produktov, Ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľov
Informácie uvedené v životopiseOpatrenia pred uzatvorením zmluvy (v prípade žiadateľov o prácu/spoluprácu)
Informácie o vzdelaní, praxi, prípadne ďalšie relevantné profesijné informácie v primeranom rozsahuOdborový monitoring trhu práce a služieb

Osobné údaje sú Spoločnosťami spracúvané ako manuálne, tak automatizovane. K automatizovanému spracúvaniu osobných údajov dochádza najmä pre účely plnenia zmluvného vzťahu a ponúkaných služieb.

Spoločnosti sú oprávnené zhromažďovať, uchovávať a využívať určité informácie prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, napr. štatistické informácie, kedykoľvek navštívite Webový portál.

V niektorých prípadoch získavame Vaše identifikačné alebo kontaktné údaje od spoločnosti Bisnode Česká republika, a.s.; viac informácií o spoločnosti Bisnode Česká republika, a.s. a jej spracúvanie osobných údajov nájdete na www.bisnode.cz/privacy, resp. od spoločnosti CRIF – Czech Credit Bureau a.s., viac informácií o spoločnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. a jej spracúvaní osobných údajov nájdete na https://www.mcribis.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

SPRACúVanie OSOBNýCH ÚDAJov NA ZÁKLADe Súhlasu

Ak udelíte Spoločnostiam súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania personalizovaných marketingových oznámení (v týchto prípadoch môže dochádzať rovnako k profilovaniu) alebo na účely oslovovania s ponukami služieb a produktov obchodných partnerov Spoločností, a to prostredníctvom e-mailu či telefónneho kontaktu, beriete na vedomie, že poskytnutie tohoto súhlasu je dobrovoľné, a že súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať na adresu Spoločností alebo prostredníctvom odkazu uvedeného v  e-mailové správe s komerčnou komunikáciou. Súhlas je poskytovaný do jeho odvolania. Neposkytnutie súhlasu nemá vplyv na plnenie zmluvy.

Príjemcovia OSOBNýCH ÚDAJov

Spoločnosti Vaše osobné údaje sprístupňujú iba oprávneným zamestnancom a spolupracujúcim advokátom alebo poradcom alebo jednotlivým spracúvateľom osobných údajov zmluvne dohodnutými so Spoločnosťami, prípadne ďalším prevádzkovateľom, vždy však iba v miere nevyhnutnej na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania a na základe zodpovedajúceho právneho titulu pre spracúvanie osobných údajov.

Poskytnutím Vašich osobných údajov Spoločnostiam prostredníctvom kariérnej sekcie Webové stránky beriete na vedomie, že tieto Vaše osobné údaje môžu byť v závislosti na konkrétnej dopytovanej pracovnej pozícii predávané spoločnosti Cash Collectors Servicing s.r.o., IČO: 28893042, so sídlom Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, ktorá je spolu so spoločnosťami HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, HAVEL & PARTNERS Economics s.r.o., HAVEL & PARTNERS Tax s.r.o. a HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária spoločným prevádzkovateľom Vašich osobných údajov v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Spoločnosti sú členmi skupiny podnikov, vezmite preto na vedomie, že pokiaľ Spoločnosti disponujú zodpovedajúcim právnym základom, môžu byť oprávnené zdieľať osobné údaje v rámci skupiny podnikov, a to ako na interné administratívne účely, tak aj na účely podpory podnikania. Informácie o členoch skupiny podnikov Havel & Partners sú k dispozícii na webových stránkach www.havelpartners.cz. Proti zdieľaniu osobných údajov v rámci skupiny podnikov môžete kedykoľvek vzniesť námietku zaslaním e-mailu na adresu dpo@havelpartners.cz.

Spoločnosti sú v zákonom stanovených prípadoch oprávnené, resp. povinné niektoré osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napríklad orgánom činným v trestnom konaní či ďalším orgánom verejnej moci.

OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍCH OSôB

Osobné údaje tretích osôb, ktorými sa rozumejú osobné údaje zamestnancov a zákazníkov klientov či dodávateľov Spoločností a ďalších fyzických osôb podieľajúcich sa na spolupráci so Spoločnosťami, popr. iné údaje, ktoré Spoločnosti obdržia od klienta či dodávateľa v súvislosti s uzatvorením či plnením zmluvy, budú spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Tieto osobne údaje použijú Spoločnosti za účelom plnenia zmlúv s klientmi či dodávateľmi. Spoločnosti budú spracúvať osobné údaje tretích osôb po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi, ak také sú. Po dlhšiu dobu budú potom uchovávané, ak vznikne v odôvodnenom prípade potreba uchovávať údaje v súvislosti s konkrétnym prípadom.

DOBA UCHOVávania OSOBNýCH ÚDAJov

Spoločnosti Vaše osobné údaje spracúvajú a uchovávajú po dobu nevyhnutne potrebnú k zaisteniu všetkých práv a povinností vyplývajúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, po ktorú sú Spoločnosti povinné ako prevádzkovatelia osobných údajov osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo na ktoré ste Spoločnostiam k spracúvaniu udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracúvania z účelu spracúvania, ku ktorému musí byť primeraná, alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Spoločnosti spracúvajú osobné údaje podľa účelu ich spracúvania po nižšie uvedenú dobu:

Účel spracúvania Doba uchovania
Plnenie zmluvy po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu
Plnenie právnych povinností po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom
Zasielanie komerčnej komunikácie, ponúk služieb a produktov a cielenej reklamy po dobu trvania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, prípadne do odvolania súhlasu so spracúvaním, prípadne v súlade s osobitnými právnymi predpismi*
Ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľov alebo tretích osôb maximálne po dobu 3 rokov od doby začatia spracúvania osobných údajov, ak neustanovujú osobitné predpisy inak (napr. upravujúce výkon advokácie, výkon daňového poradenstva), alebo ak v odôvodnenom prípade nevznikne potreba uchovávať údaje po dlhšiu dobu v súvislosti s konkrétnym prípadom.
Vybavenie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov po dobu nevyhnutnú na vybavenie príslušnej požiadavky

*

Spoločnosti sú oprávnené spracúvať Vašu e-mailovú adresu v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, za účelom šírenia komerčnej komunikácie týkajúcej sa vlastných služieb a produktov (napr. formou informačného bulletinu alebo newsletteru) v prípade, že ste také zasielanie neodmietli.

PRÁVA dotknutých osôb

Ako dotknutá osoba, máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov práva, ktoré vyplývajú z právnych predpisov a ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na výmaz osobných údajov, v prípade ak nie sú osobné údaje potrebné na účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) na prenosnosť údajov, (vi) právo vzniesť námietku, po nej spracúvanie osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutých osôb, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov, a (vii) právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 • Právo na prístup k osobným údajom: Ak chcete vedieť či Spoločnosti spracúvajú Vaše osobné údaje, máte právo získať informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracúvané, a pokiaľ tomu tak je, máte také právo k Vašim osobným údajom získať prístup.
 • Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov: V prípade, že si myslíte, že o Vás Spoločnosti spracúvajú nepresné či neúplné osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu a doplnenie. Spoločnosti vykonajú opravu či doplnenie údajov bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: V prípade, že požiadate o výmaz, Spoločnosti vymažú Vaše osobné údaje, ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, (ii) spracúvanie je nezákonné, (iii) vznesiete námietky proti spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo (iv) odpadla zákonná povinnosť na spracúvanie stanovená právom Európskej únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: V prípade, že požiadate o obmedzenie spracúvania, Spoločnosti osobné údaje zneprístupnia, dočasne odstránia či uchovajú alebo vykonajú iné úkony spracúvania, ktoré budú potrebné pre riadny výkon uplatneného práva.
 • Právo na prenosnosť údajov: V prípade, že chcete, aby Spoločnosti osobné údaje, ktoré o Vás v elektronickej forme spracúvajú na základe zmluvy alebo súhlasu a ktoré ste im poskytol(a), odovzdali tretiemu subjektu, môžete využiť svojho práva na prenosnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva boli nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb, Spoločnosti nebudú môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo vzniesť námietku: Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účely splnenia úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo pre účely ochrany oprávnených záujmov Spoločností. V prípade, že Spoločnosti nepreukážu, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracúvanie, ktoré prevažuje nad záujmom alebo právom a slobodami zákazníka, spracúvanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

V prípade opakovaných alebo zjavne neopodstatnených žiadostí o uplatnenie vyššie uvedených práv sú Spoločnosti oprávnené za realizáciu daného práva účtovať primeraný poplatok, prípadne jeho realizáciu odmietnuť. O takomto postupu budete informovaný.

UPOZORNENIE: S ohľadom na špecifický charakter činností Spoločností (výkon advokácie) môže byť výkon niektorých práv dotknutých osôb výrazne obmedzený (najmä pre prípady spracúvania osobných údajov týkajúcich sa konkrétnych právnych prípadov).

Ďalšie informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov poskytuje poverenec pre ochranu osobných údajov (FairData Professionals a.s., so sídlom Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06149961) na e-mailovej adrese dpo@havelpartners.cz. V prípade realizácie práv sa môžete obrátiť so svojou požiadavkou písomne na adresu sídla Spoločností alebo e-mailom na dpo@havelpartners.cz. Spoločnosti si vyhradzujú právo primeraným spôsobom overiť identitu dotknutej osoby uplatňujúcej výše uvedené práva.

Na ochranu súkromia a osobných údajov dohliada Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

adresa: https://dataprotection.gov.sk/uoou/Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, Slovenská republika

tel.: +421 /2 3231 3214

web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov sú účinné od 25. 5. 2018 a budú pravidelne aktualizované. Platnú verziu nájdete vždy na stránke https://www.havelpartners.cz/cs/ochrana-soukromi

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross