JUDr. Petr Řezníček

Advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
petr.reznicek@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Petr Řezníček sa špecializuje na súdne a rozhodcovské konanie, a to najmä na súdne spory vyplývajúce zo záväzkového práva zmluvného i deliktného v podobe náhrady majetkovej a nemajetkovej škody a ďalej na spory vyplývajúce z obchodného práva. Venuje sa aj športovému právu.

V oblasti súdnych sporov sa v uplynulých rokoch zúčastnil ako na strane žalujúcich, tak na strane žalovaných, množstva súdnych sporov v celkovej hodnote niekoľkých miliárd českých korún, a to najmä pre klientov z odvetvia poisťovníctva, železničnej dopravy alebo subjektov z verejného sektora.

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie v roku 2024 pracoval takmer sedem rokov v poprednej českej advokátskej kancelárii, kde poskytoval právne služby najvýznamnejším českým spoločnostiam a tiež organizačným zložkám štátu v rámci ich sporovej agendy najmä v oblasti občianskeho práva. Zo skoršieho pôsobenia v advokácii má tiež bohaté skúsenosti so zastupovaním slabších zmluvných strán v súdnych sporoch s podnikateľmi.

Členstvo v profesijných združeniach
Česká advokátska komora

Jazyky
český, anglický
Vzdelanie
  • Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno (2017), titul Mgr.
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2020), titul JUDr.
  • Zastupovanie popredného českého železničného dopravcu v sporoch o vlastníctve nehnuteľných vecí využívaných na prevádzku železničnej dopravy a poradenstvo v sporoch o nároky z vadného plnenia pri dodávkach železničných vozidiel
  • Poradenstvo významným klientom z oblasti poisťovníctva a bankovníctva pri zavádzaní inštitútu hromadných žalôb do českého právneho poriadku
  • Zastupovanie jednej z najvýznamnejších tuzemských poisťovní v sporoch o platnosť poistných zmlúv a z toho vyplývajúcich nárokov
  • Zastupovanie poprednej tuzemskej poisťovne v sporoch o poistné plnenie z poistenia zodpovednosti pri výkone profesie
  • Poradenstvo významnému subjektu z oblasti poisťovníctva pri riadení rizík a strategickej komunikácii v rámci sporovej agendy
  • Zastupovanie významného subjektu pre poskytovanie dotácií v Českej republike v spore o urovnanie protiplnenia pri vytesnení minoritných akcionárov

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross