Dočasný rámec Európskej komisie pre štátnu pomoc v súvislosti s COVID-19

23. 03. 2020

Autoři: Petr Kadlec, Jakub Kocmánek

Európska komisia 19. 3. 2020 zverejnila oznámenie „Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19“ („Dočasný rámec“).[1] Komisia uznala, že súčasná situácia v členských štátoch EÚ predstavuje vážnu poruchu fungovania v hospodárstve členského štátu v zmysle čl. 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní EÚ, a stanovila podmienky, za ktorých bude pripravená svojím rozhodnutím na žiadosť členského štátu rýchlo (v prípade Dánska tak už urobila do 24 hodín[2]) schvaľovať programy štátnej pomoci, ako aj prípadnej individuálnej štátne pomoci poskytovanej do konca roka 2020. Táto pomoc môže byť poskytovaná len podnikom, ktoré nespĺňali definíciu podniku v ťažkostiach[3] už ku koncu roka 2019.

Podľa Dočasného rámca bude možné poskytovať tieto vzájomne kumulovateľné druhy pomoci na kompenzáciu náhleho nedostatku likvidity:

1) Priame granty, selektívne daňové zvýhodnenie a vratné preddavky:

Členské štáty budú môcť vytvoriť programy, na základe ktorých bude možné poskytnúť pomoc až do výšky 800.000 EUR (teda cca 21,6 mil. Kč) na jeden podnik. Špecifické podmienky a limity 100.000-120.000 EUR platia pre poľnohospodárske podniky.

2) Štátne záruky za úvery so splatnosťou do 6 rokov:

Štátna záruka musí byť poskytnutá za odplatu, ktorej minimálna výška je stanovená odstupňovane od 0,25 % pri úveroch so splatnosťou jeden rok pre malé a stredné podniky až po 2 % pri úveroch so splatnosťou do 6 rokov pre veľké podniky. Pre úvery, ktorých splatnosť presiahne rok 2020, sú stanovené limitné hodnoty istiny: (i) dvojnásobok ročných nákladov na mzdy vrátane odvodov (vrátane pracovníkov subdodávateľov pôsobiacich v podniku), alebo (ii) 25 % obratu podniku v roku 2019. Vyššie sumy môžu byť podnikom poskytnuté na krytie ich potrieb likvidity (prevádzkové i investičné), a to na obmedzenú dobu 18 mesiacov pre malé a stredné podniky a 12 mesiacov pre veľké podniky. Štátnu záruku možno poskytnúť do 90 % istiny, pokiaľ budú prípadné straty znášané proporcionálne, alebo do 35 % istiny v prípadoch, keď stratu bude znášať prednostne štát.

3) Dotované úrokové sadzby na úvery so splatnosťou do 6 rokov:

Minimálna výška úroku je tiež odstupňovaná vo forme prirážok (od 0,25 % pri ročných úveroch pre malé a stredné podniky až po 2 % pri úveroch so splatnosťou 6 rokov pre veľké podniky) k základnej sadzbe uverejnenej Komisiou pre jednotlivé členské štáty (pre ČR v súčasnosti platí 2,25 %). Limitné hodnoty istiny dotovaných úverov sú stanovené obdobne ako pre štátne záruky podľa bodu 2) vyššie.

4) Štátne záruky a dotované úvery poskytované prostredníctvom bánk a iných finančných inštitúcií:

Dočasný rámec počíta s tým, že štátne záruky za úvery podľa bodu 2) a dotované úvery podľa bodu 3) vyššie budú poskytované buď priamo, alebo prostredníctvom bánk a iných finančných inštitúcií. V druhom prípade sú finančné inštitúcie povinné zabezpečiť, aby výhody boli v maximálnej možnej miere prenesené na úverované podniky a nepredstavovali podporu finančných inštitúcií.

5) Krátkodobé poistenie vývozných úverov:

Riziká, ktoré možno na trhu bežne poistiť, nesmú byť za normálnych okolností kryté krátkodobým poistením vývozných úverov s podporou členských štátov (v ČR podľa zákona č. 58/1995 Sb.). Pokiaľ bude Komisii preukázané, že inak komerčne poistiteľné riziká nemožno v dôsledku pandémie COVID-19 aktuálne poistiť, bude možné takéto poistenie so štátnou podporou poskytnúť.

Vyššie uvedené podmienky sa nevzťahujú na neselektívnu pomoc poskytovanú všetkým podnikom, napr. odloženie splatnosti daní a iných povinných odvodov či príspevky štátu na náhradu miezd zamestnancom, keďže nejde o štátnu pomoc. Členské štáty sa pochopiteľne môžu vyhnúť povinnej notifikácii štátnej pomoci Európskej komisii tiež v prípade, že štátnu pomoc budú poskytovať v súlade so Všeobecným nariadením o skupinových výnimkách (GBER).

V prípade ďalších otázok k tejto téme sa neváhajte obrátiť na náš právny tím.


[1] Oznámenie Komisie zo dňa 19. 3. 2020, C(2020) 1863 final https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework_cs.pdf.

[2] Komisia SA. 56685, Dánsko – Systém kompenzácií pre zrušené akcie v súvislosti s nákazou koronavírusom COVID-19 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202011/285054_2139535_70_2.pdf

[3] Podľa definície v čl. 2 ods. 18 nariadenia Komisie č. 651/2014 o všeobecných skupinových výnimkách (GBER). Ide najmä o podniky, ktoré vyhlásili úpadok a podniky, ktorých kumulované straty kvalifikovaným spôsobom prekročili objem kapitálu spoločnosti. Podniky, ktoré ako podniky v ťažkostiach už skôr dostali štátnu pomoc, je však znovu možné v súvislosti s COVID-19 kompenzovať podľa čl. 107 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní EÚ.

SÚVISIACE MÉDIÁ

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross