Mgr. Kamila Kulhánková

Vedúci advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
kamila.kulhankova@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Kamila Kulhánková sa špecializuje na verejný sektor, najmä na verejné obstarávanie a koncesné konania, ako aj na poradenstvo pri projektoch spolufinancovaných z operačných programov EÚ.

V oblasti verejného sektora, najmä verejného obstarávania a koncesií, sa špecializuje na poskytovanie komplexného právneho poradenstva v súvislosti s verejným obstarávaním a koncesiami (tak na strane verejných obstarávateľov, ako aj dodávateľov), vrátane poradenstva pri príprave a organizácii verejných obstarávaní/koncesií, účasti dodávateľov v týchto konaniach alebo vypracovaní analýz danej problematiky.

V oblasti operačných programov EÚ poskytuje poradenstvo poskytovateľom grantov pri kontrole verejného obstarávania spolufinancovaného z operačných programov EÚ, ako aj príjemcom grantov v súvislosti so zadávaním verejných zákaziek spolufinancovaných z operačných programov EÚ. Zameriava sa tiež na vypracovanie odborných stanovísk na posúdenie splnenia podmienok spolufinancovania projektov z operačných programov EÚ.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2010), titul Mgr.
 • poradenstvo verejnému obstarávateľovi pri organizácii viacerých verejných zákaziek v oblasti IT v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
 • poradenstvo sektorovému verejnému obstarávateľovi (prevádzkovateľovi železničnej dopravy) pri zadávaní verejnej zákazky v oblasti informačných technológií rokovacím konaním so zverejnením s využitím dialógu
 • poradenstvo verejnému obstarávateľovi (prevádzkovateľovi prenosovej sústavy elektrickej energie v Českej republike) pri zadávaní verejnej zákazky v oblasti informačných technológií rokovacím konaním so zverejnením s využitím dialógu
 • poradenstvo verejnému obstarávateľovi (ústrednému orgánu štátnej správy) pri realizácii postupu obstarávania IT
 • poradenstvo verejnému obstarávateľovi (organizácii financovanej z verejných zdrojov) pri realizácii viacerých výberových konaní v rámci projektu obnovy národnej kultúrnej pamiatky
 • poradenstvo viacerým verejným obstarávateľom (miestnym orgánom) pri realizácii verejných súťaží na rekonštrukciu a modernizáciu čistiarní odpadových vôd
 • poradenstvo verejnému obstarávateľovi (miestnemu orgánu) pri realizácii výberového konania na obstaranie štartovacích bytov
 • poradenstvo verejnému obstarávateľovi (miestnemu orgánu) pri organizácii verejného obstarávania na uzavretie rámcovej zmluvy a následných čiastkových realizačných zmlúv na privatizáciu bytového fondu
 • poradenstvo poskytovateľovi dotácií v súvislosti s auditmi viac ako 300 projektov spolufinancovaných z operačného programu EÚ v oblasti životného prostredia vrátane auditov projektov na výstavbu vodohospodárskej infraštruktúry
 • poradenstvo poskytovateľovi grantu v súvislosti s auditom IT projektov spolufinancovaných z operačného programu EÚ
 • poradenstvo niekoľkým príjemcom finančných prostriedkov EÚ v súvislosti s odvodmi za porušenie rozpočtovej disciplíny
 • poradenstvo príjemcovi grantu (členovi nadnárodného koncernu) v súvislosti s realizáciou verejných súťaží na zákazky spolufinancované z operačného programu EÚ a zamerané na výstavbu a vybavenie high-tech opravárenského centra

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross