Mgr. Kateřina Staňková

Counsel
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
katerina.stankova@havelpartners.cz
Právné špecializácie

Kateřina Staňková sa špecializuje na verejnú správu, správne právo, správne konanie, správne súdnictvo a legislatívu.

V oblasti verejnej správy a správneho práva vypracovala množstvo právnych stanovísk a analýz pre významných klientov z verejného aj súkromného sektora. Vecne sa zaoberá celým spektrom otázok verejnej správy vrátane poskytovania právneho poradenstva v oblasti správy majetku štátu, informačného práva, životného prostredia, územného a stavebného konania, miestneho rozvoja, poľnohospodárstva, priemyslu a obchodu, dopravy a kultúry.

V oblasti správneho konania a správneho súdnictva sa podieľa na zastupovaní klientov v predmetných konaniach, ako aj na poskytovaní právnych stanovísk k zložitým procesným otázkam (napr. poradenstvo pre odvolacie komisie ministerstiev a iných ústredných správnych orgánov).

V oblasti legislatívy má bohaté skúsenosti s prípravou návrhov zákonov a podzákonných predpisov vrátane súvisiaceho právneho poradenstva v celom legislatívnom procese (okrem iného aj s vyporiadaním pripomienok v rámci medzirezortného pripomienkového konania, prerokovaním návrhu zákona v Legislatívnej rade vlády a jej pracovných komisiách, prerokovaním návrhu zákona v Poslaneckej snemovni a Senáte Parlamentu Českej republiky). Pre klientov z verejného a súkromného sektora pripravila aj niekoľko noviel a niekoľko právnych stanovísk k návrhom zákonov alebo noviel v rôznych fázach legislatívneho procesu. To všetko najmä v oblasti verejnoprávnej regulácie.

V rámci činností menej obvyklých v advokátskej praxi pre klientov z verejného a súkromného sektora vykonala audit interných normatívnych aktov a vypracovala niekoľko desiatok interných organizačných a iných predpisov. Má skúsenosti aj s riadením projektov, napr. v súvislosti s verejným obstarávaním týkajúcim sa potenciálnych legislatívnych zmien v jednej z hlavných oblastí verejnej správy.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracovala štyri roky vo významnej pražskej advokátskej kancelárii, ktorá je súčasťou medzinárodnej siete renomovanej americkej advokátskej kancelárie. Tam sa zamerala na poskytovanie právnych služieb v oblasti verejnej správy, správneho práva a správneho súdnictva. Venovala sa aj príprave návrhov zákonov a noviel, projektovému manažmentu pri realizácii významných verejných zákaziek a auditom interných normatívnych aktov viacerých významných organizačných zložiek štátu alebo štátnych podnikov atď.

Pred nástupom do advokácie pracovala päť rokov ako asistentka sudcu Najvyššieho správneho súdu, kde sa zaoberala najmä daňovými vecami, súťažou, verejným obstarávaním, stavebníctvom, životným prostredím a inými správnymi vecami. Dva roky pôsobila aj ako právnička na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže.Popri svojej hlavnej profesii pracovala štyri roky v Komisii Legislatívnej rady vlády pre verejné právo I - Komisia pre správne právo č. 1, kde pripravovala odborné stanoviská ku konkrétnym legislatívnym návrhom.

Členstvo v profesijných združeniach

  • Česká advokátska komora
Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
  • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2002), titul Mgr.

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross