JUDr. Mgr. Jiří Kmec, Ph.D.

Counsel
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
jiri.kmec@havelpartners.cz
Právné špecializácie

Jiří Kmec sa špecializuje na súdne, správne a rozhodcovské konania a otázky trestná zodpovednosť právnických osôb(compliance).

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracoval takmer 11 rokov na Ministerstve spravodlivosti v Kancelárii vládneho splnomocnenca pre zastupovanie Českej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, od roku 2011 formálne ako zástupca vládneho splnomocnenca. V tejto pozícii sa okrem iného podieľal na obhajobe štátu vo viac ako 150 sporoch pred týmto medzinárodným súdom a tiež pred Výborom OSN pre ľudské práva.

Externe prednáša európsky systém ochrany ľudských práv na Právnickej fakulte UK. Okrem iného je vedúcim autorského tímu a hlavným autorom hlavného komentára k Európskemu dohovoru o ľudských právach (C.H.Beck, 2012), autorom monografie Európske trestné právo (C.H.Beck, 2006) a spoluautorom komentára k Trestnému poriadku (Wolters Kluwer, 2017). Pravidelne prispieva do časopisu Súdní rozhledy. Je členom Komisie pre trestné právo Legislatívnej rady vlády, Komisie Ministerstva spravodlivosti pre nový Trestný poriadok, Komisie expertov pre výkon rozsudkov ESĽP Ministerstva spravodlivosti a Sekcie pre právo EÚ, medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy Českej advokátskej komory.

Členstvo v profesijných združeniach

 • Česká advokátska komora
 • Česká spoločnosť pre európske a porovnávacie právo
Jazyky
čeština, angličtina, francúzština
Vzdelanie
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2006), PhD. (ústavné právo, trestné právo, kriminológia, kriminalistika)
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2003), JUDr.
 • Karlova univerzita, Fakulta sociálnych vied, Praha (2003), titul Mgr. (politológia)
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2001), Mgr.
 • Univerzita Karlova, Fakulta sociálnych vied, Praha (2000), titul Bc. (politológia a medzinárodné vzťahy)
 • zastupovanie dodávateľa rozsiahlej dopravnej stavby v spore pred rozhodcovským súdom o zaplatenie sumy v miliardách korún
 • zastupovanie dodávateľa administratívneho a obchodného centra v spore pred rozhodcovským súdom o zaplatenie dlžnej sumy v rádoch stoviek miliónov korún
 • zastupovanie ťažobnej spoločnosti v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia v rádoch stoviek miliónov korún
 • zastupovanie zhotoviteľa veľkého obytného komplexu v spore zo zodpovednosti za vady s nárokom v hodnote desiatok miliónov korún
 • zastupovanie výrobcu elektronických súčiastok v spore zo zodpovednosti za vady s nárokom v rádoch desiatok miliónov korún
 • zastupovanie projektanta v sporoch o zodpovednosti za vady a o zaplatenie nezaplatenej časti ceny diela
 • zastupovanie poprednej lízingovej spoločnosti ako veriteľa v komplexnom konkurznom konaní s bývalým významným obchodným partnerom
 • zastupovanie významného športového zväzu v sporoch pred medzinárodným rozhodcovským súdom a českými súdmi
 • zastupovanie významného európskeho združenia národných športových federácií v spore v oblasti práva hospodárskej súťaže
 • zastupovanie finančných inštitúcií v sporoch o splácanie úverových poplatkov a v konaní pred finančným arbitrom
 • zastupovanie zamestnávateľa v spore so zamestnancom o platnosť skončenia pracovného pomeru a nárok na ušlú mzdu v miliónoch korún a v ďalších pracovnoprávnych sporoch
 • zastupovanie klientov v zmenkových sporoch, sporoch o náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže, sporoch o nároky vyplývajúce z nekalej súťaže, sporoch o ochranu osobnosti, sporoch o nároky na náhradu škody na zdraví a iných typoch sporov
 • zastupovanie klientov v konaniach pred ústavným súdom a Európskym súdom pre ľudské práva
 • zastupovanie pozostalých po obeti dopravnej nehody ako poškodených v trestnom konaní
 • preskúmanie programu dodržiavania predpisov veľkej priemyselnej spoločnosti
 • komplexná analýza rizika trestnoprávnej zodpovednosti poslancov obecného zastupiteľstva a štatutárnych orgánov obchodných spoločností

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross