Rodinné právo

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Náš špecializovaný vysoko kvalifikovaný tím na rodinnoprávne poradenstvo tvoria skúsení právnici, ktorí sú súčasťou širšej pracovnej skupiny zameranej na privátnu klientelu. Disponuje výnimočnou kombináciou právnej odbornosti a rozsiahlych praktických znalostí procesnej problematiky, na čo využíva sieť špecialistov so skúsenosťami naprieč právnickými odbormi.

Ponúkame špičkové právne poradenstvo a podporu, analýzu situácie, odporučíme stratégiu a v prípade potreby zaistíme kvalifikované priame zastupovanie v súdnych sporoch súvisiacich s touto problematikou.

Vďaka strategicky umiestneným kanceláriám v Prahe, Brne, Bratislave, Plzni, Olomouci a Ostrave poskytujeme právnu pomoc na území celej Českej republiky a Slovenska.

Komplexná právna podpora pri riešení rodinných záležitostí

Majetok a jeho preventívna ochrana

 • poradenstvo v oblasti občianskeho práva zamerané na bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (nájdenie optimálneho majetkového režimu, analýza výhod zúženia či rozšíre­nia bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva alebo zachovania zákonného režimu bezpodielového spoluvlastníctva manželov)
 • štandardné poradenstvo v oblasti občianskeho práva týkajúce sa bezpodielového spoluvlastníctva manželov (priebežné konzultácie operatívnych problémov, posúde­nie otázok vyplývajúcich z už vykonaných zmien zákonného režimu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, analýzy v zahraničí uzatvorených predmanželských zmlúv, poradenstvo v prípade rozvodu)
 • právne ošetrenie záväzkov vzniknutých tak pred vznikom manželstva, ako aj po dobu jeho trvania a presun aktív medzi týmito majetkovými skupinami
 • poradenstvo, analýza a právne zastúpenie v súvislosti s vyporiadaním spoločného majetku manželov v súvislosti s rozvodom, resp. s vyporiadaním vzájomných majetkových pomerov pri rozpade vzťahu partnerov
 • problematika nakladania s majetkom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov počas trvania manželstva (riešenie situácií, keď na konanie jedného z manželov ohľadom spo­ločného majetku nebol daný súhlas druhého manžela a pod.)
 • problematika vyživovacej povinnosti medzi manželmi, prípadne ich deťmi
 • právne poradenstvo v súvislosti s nadobúdaním majetku maloletými deťmi a so správou majetku maloletých detí

Rodičovské vzťahy a manželstvo

 • poradenstvo a právne zastúpenie v opatrovníckych veciach, teda vo veci starostlivosti o maloleté deti (úprava starostlivosti o deti po dobu po rozchode i rozvode rodičov, úprava styku nestarajúceho sa rodiča s maloletými deťmi, riešenie tzv. zmeny pomerov, teda pomoc v prípade potreby zmeny už upraveného režimu starostlivosti o dieťa a ďalšie)
 • príprava zmluvnej dokumentácie v súvislosti so starostlivosťou o maloleté deti (starostli­vosť, styk, výživné), pomoc pri vyjednávaní
 • procesné zastupovanie v opatrovníckych konaniach
 • komplexné zastupovanie v rámci rozvodu manželstva
 • kooperácia so špecialistami (orgán sociálno-právnej ochrany detí, psychológovia, súdni znalci, rodinní terapeuti)

Medzigeneračný transfer kapitálu

 • zverenecké fondy, nadačné fondy
 • poradenstvo a právne zastupovanie v súvislosti s dedičskými záležitosťami vrátane dedičského konania
 • príprava závetov
 • správa dedičstva aj pozostalosti
 • riešenie osobných záležitostí pre prípad postihnutia a smrti
Zdroj: Hospodárske Noviny Autor: Štěpán Štarha Otvorená diskusia a akceptácia riešenia. Proces nástupníctva a vytvorenia rodinnej štruktúry by mal byť otvorene diskutovaný v najbližšej rodine, lebo len riešenie, ktoré prijme celá rodina pretrvá. Efektívne riadenie procesu nástupníctva. Rodinná firma by si mala v spolupráci s členmi rodiny pripraviť plán odovzdania a nástupníctva, ale najmä ho dôsledne dodržiavať a tak efektívne riadiť celý […]
Autori: David Neveselý, Štěpán Štarha, Patrícia Jamrišková V rámci predstavenej novely zákona o nadáciách 1 , ktorú pre Ministerstvo spravodlivosti konzultovala a podieľala sa na nej aj naša advokátska kancelária, prichádza snaha o zavedenie tzv. súkromnej (rodinnej) nadácie do slovenského práva. Malo by ísť o moderný inštitút pre správu, medzigeneračné odovzdanie a ochranu súkromného majetku, […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross