Vláda schválila návrh novej spotrebiteľskej regulácie. NA ČO SA PRIPRAVIŤ?

02. 05. 2023

Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Martina Rievajová

Vláda SR schválila v piatok, 14. apríla 2023, návrh novej spotrebiteľskej regulácie. Z veľkej časti ide o transpozíciu niekoľkých európskych smerníc, ktoré prinášajú zásadné zmeny pre bežných spotrebiteľov a najmä pre obchodníkov naprieč celým B2C segmentom. Ak ste predajcom či distribútorom elektrospotrebičov, smart zariadení, software, vývojárom aplikácií, prevádzkujete e-shop či akokoľvek vystupujete voči spotrebiteľovi, určite by ste mali spozornieť. Aj keď legislatívny návrh čaká ešte proces schvaľovania v Národnej rade SR, už teraz je možné zamerať sa na vybrané zmeny a začať sa na ne pripravovať.

Základná EÚ regulačná trojkombinácia

Aktuálne je slovenská spotrebiteľská regulácia nekonzistentne rozdrobená do niekoľkých právnych predpisov, pričom v mnohých prípadoch ide o zdvojenú úpravu jedného inštitútu.

O zjednotenie a hlavne sprehľadnenie tejto regulácie by sa mala postarať  transpozícia troch EÚ smerníc: tzv. Omnibus Smernice, Smernice 2019/771 o niektorých aspektoch zmlúv o predaji tovaru (SGD), a Smernice 2019/770 o niektorých aspektoch zmlúv o poskytovaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb (DCD).

Podľa legislatívneho návrhu sa zmeny primárne  prejavia v zjednotenom návrhu jedného nového zákona o ochrane spotrebiteľa a novely Občianskeho zákonníka. Meniť sa však budú aj ďalšie právne predpisy.

Rozšírené informačné povinnosti obchodníkov

Návrh novej legislatívy zavádza rozšírené informačné povinnosti obchodníka. Už v tomto bode je potrebné upozorniť, že nový zákon o ochrane spotrebiteľa používa pojem obchodník namiesto doteraz nekonzistentne používaných pojmov predávajúci a dodávateľ.

Ide napríklad o povinnosť informovať spotrebiteľa o popredajnom servise, vrátane povinnosti poskytnúť telefónne číslo a e-mailovú adresu obchodníka. Musí ísť pritom o kontaktné údaje, na ktorých bude obchodník reálne k dispozícii.

V prípade, že e-shop používa na uvádzanie ponúk tovarov a služieb automatizované rozhodovanie a profilovanie, je povinný o tejto skutočnosti spotrebiteľa zrozumiteľne informovať. Ide spravidla o prípady personalizácie cien tovaru v prípade ponuky leteniek, ubytovania, ale aj bežných tovarov.

Rozšírenie informačnej povinnosti sa týka aj recenzií v e-shopoch či na webstránkach obchodníka. Ak má obchodník záujem uvádzať, že recenzie jeho produktov pochádzajú od spotrebiteľov, je povinný zabezpečiť, aby táto informácia bola pravdivá. Na tieto účely je povinný zaviesť mechanizmy na overenie tejto skutočnosti a o zvolenom mechanizme informovať spotrebiteľa na webovej stránke.

Zľavové kampane po novom

Ďalšou zo zásadných zmien je rozšírenie informačných povinností obchodníkov informovať spotrebiteľa o znížení ceny tovaru – o zľave. Ide pritom o reakciu na zavádzajúce uvádzanie zliav tovarov na zľavových akciách, akou je napríklad Black Friday.

Navrhovaná legislatíva stanovuje povinnosť uvádzať na každom oznámení o zľave tovaru jeho predchádzajúcu cenu. Predchádzajúcou cenou je pritom, okrem iného, najnižšia cena tohto produktu za posledných 30 dní. Uvádzanie predchádzajúcich cien by sa malo vzťahovať len na tovary, teda hnuteľné veci, avšak vrátane napr. elektriny, vody či plynu. Služieb či poskytovania digitálneho obsahu  by sa tak povinnosť uvádzať predchádzajúce ceny týkať nemala.

Vyňaté z povinnosti uvádzať predchádzajúce ceny sú aj tovary, ktoré podliehajú rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze. Sem by, okrem očakávateľných tovarov ako rezané kvety, potraviny, nápoje a pod., mali spadať napr. aj sezónne oblečenie či opaľovacie krémy.

Digitálne služby a smart výrobky

Nová legislatíva sa priamo dotkne aj  predajcov smart výrobkov, teda tovarov s digitálnym prvkom, ako sú smartfóny, hybridné televízie či inteligentné hodinky, a  poskytovateľov digitálneho obsahu a služieb, ako sú aplikácie, software ale aj e-knihy či audio súbory.

Pripraviť sa treba najmä na nové zmluvné typy, ako napr. zmluva s digitálnym plnením. V prípade tohto typu zmlúv by malo byť možné, aby si spotrebiteľ zakúpil digitálne plnenie poskytnutím svojich osobných údajov obchodníkovi.  

Veľkou zmenou prejdú aj nároky spotrebiteľa v prípade vád tovaru. Tie sa po novom už nebudú rozlišovať podľa odstrániteľnosti či neodstrániteľnosti vady, ale malo by ísť o zjednotený a zrozumiteľný systém vzniku a uplatnenia si nárokov pri vadách tovaru či služieb.

Novinky v trestaní

Novinky je potrebné očakávať aj v oblastí výkonu kontroly a sankcií.

Návrh regulácie zavádza nový typ sankcie spravidla pre e-shopy, ktorým je povinnosť odstrániť alebo zmeniť obsah uverejnený v online rozhraní či dokonca výmaz domény. Tento typ sankcie by sa mal uplatniť v prípade ohrozenia kolektívnych záujmov spotrebiteľov alebo ak by hrozila závažná ujma na takýchto záujmoch.

Čo sa týka peňažných sankcií, ich rozmedzie sa pohybuje medzi 200 EUR až 2 milióny eur, resp. do 5 % z obratu, pričom najvyššie sankcie možno uložiť napríklad v prípade opakovaného používania nekalých praktík.

Kedy by mala byť nová regulácia účinná?

Návrh novej právnej úpravy bol aktuálne doručený do Národnej rady SR. O návrhu by mala Národná rada SR rokovať počas najbližšej schôdze, ktorá sa uskutoční  v prvej polovici mája 2023 alebo až na poslednej schôdzi pred letnými prázdninami.

Ak by bol návrh novej legislatívy prijatý v súčasne známej verzii, zmeny by boli účinné už od 1. 8. 2023.

Nová regulácia so sebou skutočne prináša veľké množstvo komplexných zmien, ktoré budú mať zásadný dopad na B2C biznis a celý retail sektor. Odporúčame sa preto na zmeny začať pripravovať.

Naše skúsenosti s praktickou implementáciou obdobnej spotrebiteľskej regulácie v Českej republike a iných krajinách EÚ radi zúročíme aj pri zabezpečovaní súladu vášho biznisu s novou slovenskou legislatívou, preto budeme radi, ak sa na nás obrátite.

SÚVISIACE MÉDIÁ

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross