Základný súhrn otázok a odpovedí o pripravovanej spotrebiteľskej regulácii: Od zmien Black Friday až po obratové pokuty

Cropped Image Of Woman Inputting Card Information And Key On Pho
01. 12. 2023

Autori: Štěpán Štarha, Adam Kližan, Martina Rievajová

Po niekoľkých mesiacoch bude Národná rada SR znovu rokovať o novej spotrebiteľskej regulácii na Slovensku, ktorá ovplyvní takmer každého podnikateľa. Prinášame Vám preto základný súhrn otázok a odpovedí k tejto problematike, v ktorom sa okrem iného dozviete, koho sa zmeny budú týkať, o aké zmeny ide, ale aj ako a dokedy je potrebné tieto zmeny implementovať do Vášho podnikania.

Spotrebiteľská legislatíva sa schvaľovala už v júni 2023, ide o iný návrh?

Nie úplne. V júni 2023 Národná rada SR prijala návrh spotrebiteľskej legislatívy v takmer rovnakom znení, ako je ten súčasný. V tom čase však poslanci Národnej rady SR tento návrh doplnili o tzv. prílepok, nesúvisiaci so spotrebiteľským právom, na základe ktorého prezidentka SR návrh spotrebiteľskej legislatívy nepodpísala a vrátila späť do legislatívneho konania.Keďže sa v septembri 2023 konali voľby do Národnej rady SR, pôvodné návrhy zákonov sa stali „neprijatými“ a na ich prijatie je potrebné, aby opätovne prešli celým legislatívnym procesom.Súčasný návrh spotrebiteľskej legislatívy vychádza z pôvodného návrhu spotrebiteľskej legislatívy, je však doplnený o niekoľko úprav.

Kde sa v legislatívnom procese aktuálne nachádza návrh spotrebiteľskej legislatívy? Kedy bude účinný?

Vláda SR na rokovaní zo dňa 20. 11. 2023 schválila tento návrh spotrebiteľskej legislatívy. Spolu s návrhom bolo prijaté aj stanovisko sekcie legislatívy Vlády SR, ktorá návrh odporučila schváliť.V stanovisku bol tiež vyslovený apel, aby bola nová spotrebiteľská legislatíva čím skôr schválená, keďže Slovenská republika je v omeškaní s transpozíciou smerníc EÚ, ktoré mali byť transponované novou spotrebiteľskou legislatívou do právneho poriadku Slovenskej republiky už v roku 2021. Aktuálne je návrh legislatívy doručený do Národnej rady SR, ktorá by ho mala schvaľovať na svojich najbližších schôdzach, zrejme od 6. decembra do 15. decembra 2023. Následne je potrebné, aby návrh legislatívy schválený parlamentom podpísala prezidentka SR. Ak by sa tak stalo, nová spotrebiteľská regulácia by mala nadobudnúť účinnosť už 1. marca 2024.

Koho sa legislatívne zmeny dotknú?

Zmeny sa dotknú v prvom rade spotrebiteľov a akýchkoľvek obchodníkov, ktorí so spotrebiteľmi prichádzajú do kontaktu. Na zmeny by sa mali pripraviť najmä maloobchodní predajcovia. Môže sa pritom jednať o prevádzkovateľov e-shopov, predajcov smart zariadení, akými sú mobily či televízie, poskytovateľov digitálnych služieb a plnení či už ide o on-line aplikácie alebo e-knihy, ale aj kohokoľvek, kto využíva reklamu či poskytuje služby spotrebiteľom.

O aké zmeny ide?

Z legislatívneho hľadiska ide o to, že spotrebiteľská legislatíva nebude roztrúsená do veľkého množstva právnych predpisov, ale bude ju primárne upravovať občiansky zákonník a nový zákon o ochrane spotrebiteľa. V rámci týchto predpisov zároveň dôjde k úprave terminológie, a to napríklad tak, že predajca tovaru a služieb spotrebiteľom bude jednotne označený ako obchodník. Fakticky sa najväčšie zmeny budú týkať úpravy zodpovednosti za vady pri tovaroch a službách a istou zmenou prejde aj aktuálne reklamačné konanie. Osobitnú pozornosť by však mali novej legislatíve venovať najmä predajcovia smart zariadení a on-line obsahu a služieb.

Nová legislatíva okrem iného podrobnejšie upravuje, aké vlastnosti by mala mať vec s digitálnym prvkom, ktorou je napríklad smart televízia či mobil, od čoho sa odvíja povinnosť upozorniť spotrebiteľa na požiadavky na prepojenie s inými zariadeniami a systémami, ako aj povinnosť updatovať digitálny prvok tejto veci. Meniť sa budú aj pravidlá poskytovania a aj reklamovania digitálnych služieb, napríklad online sprístupnenia filmov alebo digitálnych plnení, ktorými sú napríklad e-knihy uložené na hmotnom nosiči.

Ako sa menia pravidlá foriem marketingu? Budú ešte možné akcie typu Black Friday?

Návrh legislatívy upravuje najmä dve obľúbené formy spotrebiteľského marketingu, a to zľavové akcie a spotrebiteľské recenzie. Čo sa týka zľavových akcií, budúcnosť akcií typu Black Friday v súčasnej podobe, bude otázna. Podľa navrhovaných pravidiel bude totiž obchodník povinný uvádzať v každom oznámení o zľave tovaru najnižšiu cenu tohto tovaru za posledných 30 dní. Povinnosť uvádzať najnižšiu cenu sa nebude vzťahovať na tovary podliehajúce rýchlej skaze, akými sú potraviny či kvety, ale ani na rôzne vernostné programy či darčekové poukážky.

Návrh sa dotýka aj obľúbených spotrebiteľských recenzií. V prípade, ak obchodník uvedie, že recenzie na tovar uvedené na webstránke pochádzajú od spotrebiteľov, ktorí si tovar zakúpili, je povinný zabezpečiť pravdivosť tohto tvrdenia. Ak by tak neurobil, išlo by o nekalú obchodnú praktiku, za ktorú mu môže byť udelená pokuta až do 200.000 EUR.

Menia sa aj sankcie?

Áno, nová legislatíva prináša novinky aj v tejto oblasti. Na jednej strane dochádza k zvýšeniu horného limitu pokút, pričom podľa novej legislatívy môžu byť v špecifických prípadoch ukladané sankcie až do výšky 5 % z obratu resp. do 2.000.000 EUR.

Na druhej strane novela zavádza inštitúty na zníženie či dokonca odpustenie sankcie. Podľa pravidiel ukladania sankcií by sa sankcie mali ukladať v závislosti od obratu konkrétneho porušiteľa, a teda proporcionálne s ohľadom na jeho veľkosť.

Ako by mali podnikatelia reagovať na pripravované zmeny?

Aj v tomto prípade je vhodné zachovať pokoj a vo vzťahu k zmenám, ktoré budú veľmi pravdepodobne prijaté, začať s prípravou postupne.

V prvom kroku odporúčame zanalyzovať, v akom rozsahu sa zmeny budú týkať konkrétneho podnikateľa. Následne odporúčame vykonať nasledovné kroky:

  • kontrola a revízia obchodných a reklamačných podmienok voči spotrebiteľom;
  • kontrola a revízia zmlúv s dodávateľmi, ktoré môžu byť zmenou obchodných podmienok ovplyvnené;
  • príprava interných pravidiel marketingových akcií ohľadom uvádzania zliav na tovaroch;
  • kontrola webstránok a textácií pravidiel spotrebiteľských recenzií;
  • poprípade ďalšie kroky v závislosti od konkrétneho biznisu.

S prípravou našich klientov na zmeny vyplývajúce z novej spotrebiteľskej regulácie máme bohaté skúsenosti jednak zo susednej Českej republiky, kde obdobné zmeny platia už od začiatku roka 2023, ako aj z iných krajín. Radi preto pomôžeme s implementáciou novej spotrebiteľskej regulácie aj do Vášho podnikania.

SÚVISIACE MÉDIÁ

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross