Dohody o stanovení dvojitých cien

22. 02. 2022

O čo ide?

V rámci dohôd o stanovení dvojitých cien dodávateľ účtuje kupujúcemu za rovnaký produkt rôzne veľkoobchodné ceny podľa toho, či má byť tovar ďalej predávaný on-line, alebo v kamenných predajniach.

Dohody o dvojitých cenách nemusia vždy predstavovať obmedzenie hospodárskej súťaže. Pokiaľ však týmto spôsobom dochádza k znevýhodneniu on-line predaja, možno protisúťažnú povahu takýchto dohôd predpokladať. Komisia totiž považuje internetový predaj za kľúčový nástroj, ktorý distribútorom umožňuje osloviť veľké množstvo najrôznejších zákazníkov, a ktorého využívanie pre ďalší predaj by všeobecne nemalo byť obmedzované.

Ako je to v súčasnosti?

Podľa doterajšej blokovej výnimky predstavujú dohody o stanovení dvojitých cien obmedzenie pasívneho predaja, keďže je nimi znevýhodňovaný predaj tovaru prostredníctvom internetu. Pripomíname, že podľa čl. 4 písm. b) bod i) VBER môže dodávateľ v určitých situáciách obmedziť aktívny predaj distribútora, nikdy však pasívny predaj.

Pri aktívnom predaji odberateľ jednotlivých zákazníkov aktívne oslovuje, napr. poštou, e-mailom alebo na osobných schôdzkach. Môže ísť tiež o situácie, v ktorých sa distribútor cielene zameriava na určitú skupinu zákazníkov alebo na určité územie. Za pasívny predaj sa naopak považuje predaj uskutočnený v reakcii na nevyžiadaný dopyt zo strany zákazníkov alebo vykonávanie všeobecnej reklamy.

Komisia v súčasných Usmerneniach o vertikálnych obmedzeniach uvádza, že vertikálna dohoda o tom, že distribútor bude za produkty, ktoré má v úmysle predať prostredníctvom internetu, platiť vyššiu cenu ako za produkty, ktoré chce ďalej predávať v kamenných predajniach, predstavuje tvrdé obmedzenie. Komisia teda považuje takéto konanie za natoľko škodlivé, že by malo byť zo svojej podstaty zakázané.

Dodávateľ tak nesmie svojich distribútorov obmedzovať v uskutočňovaní on-line predaja. Napriek tomu sa však s nimi môže podľa súčasných Usmernení o vertikálnym obmedzeniach dohodnúť na tom, že im uhradí paušálnu sumu na podporu on-line či off-line predaja.

Dohody o stanovení dvojitých cien však za určitých podmienok môžu byť zo zákazu protisúťažných dohôd vyňaté na základe výnimky podľa čl. 101 ods. 3 ZFEÚ. A to napr. keď je predaj prostredníctvom internetu (oproti off-line predaju) spojený s významne vyššími nákladmi na strane dodávateľa. To si môžeme ukázať na nasledujúcom príklade. Výrobca domácich spotrebičov predáva svoj tovar maloobchodnému predajcovi, ktorý na ďalší predaj využíva vlastný e-shop aj kamenné predajne. Pokiaľ si spotrebiteľ kúpi domáci spotrebič priamo na predajni, predajca u neho doma vykoná odbornú inštaláciu. Túto doplnkovú službu však predajca neposkytuje vo vzťahu k tovaru, ktorý je zakúpený prostredníctvom internetu. Domáci spotrebič, ktorý je zakúpený on-line a nebol odborne nainštalovaný, však nemusí správne fungovať. On‑line predaj potom môže byť spojený so zvýšeným počtom sťažností alebo reklamácií, ktoré dodávateľ musí v záručnej dobe riešiť. Uzavretie dohody o stanovení dvojitých cien potom môže byť v uvedenej situácii motivované vyššími nákladmi, ktoré dodávateľovi v súvislosti s on-line predajom vznikajú. Cieľom takejto dohody nie je odradiť maloobchodného predajcu od využívania internetu, a preto môže byť pri splnení ďalších podmienok uplatnená výnimka podľa čl. 101 ods. 3 ZFEÚ.

Čo nastane po 1. júni 2022?

Návrh VBER upravuje obmedzovanie aktívnych a pasívnych predajov rovnako ako doterajšia právna úprava. Naďalej teda bude možné za splnenia prísnych podmienok obmedziť aktívny predaj, pasívny predaj však bude musieť vždy zostať povolený.

Návrh Usmernení o vertikálnych obmedzeniach však počíta s odlišným prístupom k dohodám o stanovení dvojitých cien. Komisia uvádza, že na dohody o stanovení dvojitých cien sa za určitých okolností môže podľa novej úpravy uplatniť bloková výnimka. To však bude možné len za podmienky, že takáto dohoda bude distribútora motivovať k zodpovedajúcim investíciám do rozvoja on-line alebo off-line predajného kanála, resp. ho bude za takéto investície odmeňovať. Inými slovami, tovar určený na predaj v kamennej predajni môže byť distribútorovi ponúkaný za nižšiu veľkoobchodnú cenu ako tovar určený na predaj prostredníctvom internetu, pokiaľ to bude zdôvodnené rozdielnou výškou uskutočnených investícií alebo vynaložených nákladov. A to aj vtedy, ak cieľom dohody bude podporiť predajné úsilie distribútora v kamenných predajniach.

Komisia teda navrhuje, že dohody o stanovení dvojitých cien sa už nebudú nutne považovať za tvrdé obmedzenia. A to vtedy, ak rozdiel v účtovaných cenách bude zodpovedať rozdielnym nákladom, ktoré distribútorom vznikajú v súvislosti s rôznymi spôsobmi maloobchodného predaja. Ak by však rozdielne veľkoobchodné ceny účtované za tovary určené na off-line predaj a na on-line predaj efektívne bránili využívaniu internetu ako predajného kanála, pôjde podľa Komisie aj naďalej o tvrdé obmedzenie.

Ako sa to prejaví v praxi?

  • Pravidlá týkajúce sa dohôd o stanovení dvojitých cien sa po 1. júni 2022 príliš nezmenia. Pokiaľ tieto dohody budú brániť využívaniu internetu na účely on-line predaja, pôjde aj naďalej o obmedzenie pasívnych predajov.
  • Podľa návrhu novej právnej úpravy nebude stanovenie dvojitých cien predstavovať tvrdé obmedzenie, teda dohodu, ktorá je v zásade vždy zakázaná. Dodávatelia totiž budú môcť takúto dohodu využiť na motiváciu alebo odmeňovanie distribútorov za investície, ktoré títo distribútori uskutočnia v súvislosti s on-line alebo off-line predajným kanálom.
  • Výrobca bude môcť stanoviť rôzne veľkoobchodné ceny svojho tovaru podľa typu predajného kanála, ktorí distribútori na jeho ďalší predaj využijú a aké vysoké náklady im v súvislosti s tým vzniknú. To však len za predpokladu, že pôjde o formu motivácie na využívanie určitého predajného kanála a že rozdiel v cenách bude zodpovedať odlišným nákladom spojeným s týmto predajným kanálom na strane distribútora.

Ako zmeny hodnotíme?

Na dohody o stanovení dvojitých cien sa podľa novej úpravy za určitých okolností bude môcť uplatniť bloková výnimka, čo pri splnení všetkých predpokladov zvýši právnu istotu na strane dodávateľov.

Po novom by sa mal uplatňovať prístup, podľa ktorého stanovenie dvojitých cien nutne nebude musieť predstavovať tvrdé obmedzenie súťaže. Bude tomu tak vtedy, ak účtovanie rozdielnych cien bude možné vysvetliť odlišnými nákladmi spojenými s on-line, resp. off-line predajom. Nová právna úprava teda so sebou prinesie vyššiu mieru flexibility.

Veríme, že vďaka novej úprave budú distribútori môcť využívať internet efektívnejšie a cielenejšie. Dodávatelia budú mať naopak vyššiu zmluvnú voľnosť v tom, ako dodávateľsko-odberateľské zmluvy nastaviť čo možno najvýhodnejšie.

Vzniká otázka, či po novelizácii bude prípustné cenovo zvýhodniť predaje prostredníctvom internetu (na úkor predaja v kamenných predajniach). Inými slovami, či dodávateľ bude môcť legálne (cenovo) znevýhodniť off-line predaje realizované distribútorom. Domnievame sa, že áno. K takému záveru možno dospieť výkladom návrhu Usmernení o vertikálnych obmedzeniach, podľa ktorých sa on-line predaje považujú za pasívne (a nesmú byť obmedzované). Rozumieme pritom, že rovnaký názor zastáva aj Komisia.

DISTRIBUTION LAW CENTER

Newsletter DLC Countdown pre vás zabezpečuje advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS.

Pokiaľ budete potrebovať akékoľvek doplňujúce informácie alebo našu asistenciu s nastavením distribučného systému, s dôverou sa obráťte na partnera Roberta Nerudu  (robert.neruda@havelpartners.cz) alebo na partnera Štěpána Štarhu (stepan.starha@havelpartners.cz). Budeme vám radi k dispozícii.

NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA OBSIAHNUTÁ VO VBER BY MALA NADOBUDNÚŤ PLATNOSŤ 1. JÚNA 2022

Chcete sa dozvedieť viac? Zostaňte s nami….

Až do 1. júna 2022 vám radi budeme poskytovať pravidelný informačný servis obsahujúci všetky podstatné informácie týkajúce sa zmeny pravidiel pre uzatváranie vertikálnych dohôd. To všetko preto, aby ste sa spoločne s nami mohli dobre pripraviť na budúcnosť. Budeme tiež radi, ak navštívite internetové stránky platformy DLC (www.distributionlawcenter.com) alebo jej profil na sociálnej sieti LinkedIn. Nájdete tu oveľa viac informácií týkajúcich sa vertikálnych dohôd, a to z pohľadu súťažného i záväzkového práva. Celkom 27 tímov špecializovaných právnikov z celej Európy pracuje na tom, aby sa platforma stala vašim obľúbeným zdrojom informácií, na ktorom budete hľadať praktické rady pre vaše podnikanie.

Právne špecializácie

SÚVISIACE MÉDIÁ

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross