Mnoho podnikateľov efektívne nechráni svoj majetok

30. 05. 2023

Zdroj: Hospodárske Noviny

Autori: David Neveselý, Patrícia Jamrišková

Starosťou slovenských podnikateľov je aj vyriešenie otázky, „čo sa stane s našim majetkom alebo rodinnou firmou, keď tu nebudeme alebo nebudeme schopní sa o ňu starať?“. Ďalším dôležitým faktorom je aj problematika vhodnosti a efektívnosti nastavenia držby a ochrany majetku v kontexte modernej doby a súčasných hrozieb.

Právno-daňová ochrana majetku

Otázka ochrany majetku, efektívnej správy i držby ako aj nastavenia pre odovzdanie či predaj sa dostala na Slovensku do popredia v poslednom desaťročí z dvoch hlavných dôvodov. Prvým je neúprosné plynutie času, kvôli ktorému sa zakladatelia spoločností z 90. rokov, či úspešní manažéri začínajú dostávať do dôchodkového veku. Druhým je záujem nastupujúcej generácie na správnom, efektívnom a vhodnom nastavení štruktúry svojho podnikania a držby majetku od začiatku svojho podnikania,  či od okamihu jeho prevzatia.

Vhodné nastavenie držby majetku (i podielov na spoločnostiach) dokáže klientom ušetriť nemalé finančné prostriedky. Taktiež môže pomôcť na riešenie prípadov neočakávaných udalostí (smrť či vážna choroba) alebo negatívnych životných situácií (rozvod klienta alebo jeho detí). Najčastejším nástrojom na zabezpečenie uvedeného býva chytrá korporátno-rodinná holdingová štruktúra doplnená typicky o nadačný alebo zverenecký fond podľa českého práva.

Rodinným firmám implementujeme rokmi osvedčené i osobne odskúšané domáce i zahraničné riešenia. U zahraničných štruktúr (Malta, Cyprus, Švajčiarsko a iné), s ktorými klienti pracujú, momentálne vidíme skôr tendenciu ich zatvárania a sťahovania naspäť, a to nielen z dôvodu zvyšujúcich sa nákladov a prísnejšej regulácie. Pozorujeme teda veľký návrat k domácim riešeniam, ako na Slovensku tak aj v Česku. Keďže roky pôsobíme v oboch krajinách dôkladne poznáme oba právne poriadky. Slovákom tak dokážeme v prípade záujmu ponúknuť čisto slovenské, čisto české ale aj vhodne skombinované česko-slovenské riešenie, využívajúce to najlepšie z každej jurisdikcie. Vhodná kombinácia prispieva aj k diverzifikácii rizika.

Holdingová štruktúra a nadačné či fondové riešenie

Holding, predstavuje označenie obchodnej spoločnosti či družstva, ktoré slúži primárne na správu podielov, investovanie, ale nie aktívne podnikanie. Tento sa postaví medzi podnikajúce spoločnosti a osobnú sféru majetku zakladateľa, čím jej poskytuje potrebnú ochranu.

Následne sa toto riešenie dopĺňa o tzv. fondové či nadačné riešenie. Ide o entitu, do ktorej sa vloží majetok. Ten je spravovaný (zakladateľom alebo inou určenou osobou) za stanoveným účelom a v súlade s ním a nastaveným pravidlám poskytovaný určeným osobám. V podmienkach Česka ide typicky o nadačné alebo zverenecké fondy.

Na Slovensku tento inštitút zatiaľ nemáme a ešte dlho mať nebudeme zavedený. Naša kancelária sa  podieľala na príprave návrhu zákona, ktorým sa mal zaviesť – malo ísť o súkromnú nadáciu. Návrh zákona však v Národnej rade SR nebol v máji 2023 schválený. Z tohto dôvodu neostáva Slovákom nič iné, iba naďalej využívať zahraničné riešenia (primárne tie české), ktoré pri vhodnom nastavení dokážu vhodne a efektívne fungovať aj pre Slovákov.

Pre zakladateľa, osobu momentálne ovládajúcu celú štruktúru, je podstatné najmä to, že holding i český nadačný fond si môže spravovať aj sám, až kým sa nerozhodne zapojiť členy rodiny či profesionálneho správcu.  Uvedené je veľkou výhodou oproti zahraničným riešeniam s povinným lokálnym správcom.

S ohľadom na zložitosť rodinnej i podnikateľskej situácie klienta i zloženie majetku sa škáluje riešenie tak, aby mu čo najlepšie vyhovovalo. Nie je efektívne vytvoriť klientom s jednou spoločnosťou či drobným start-upom masívne štruktúry s niekoľkými subholdingami či fondami. Naopak zas klientovi so štruktúrou niekoľkých spoločností a množstva rôznych spoločníkov v projektoch nie je často vhodné vytvoriť len jeden holding alebo jeden fond.

Kedy sa to klientom oplatí?

Táto otázka v sebe obsahuje hneď dva aspekty, jednak časový a jednak týkajúci sa veľkosti majetku. S ohľadom na časový aspekt, ako sa hovorí čím skôr tým lepšie, lebo asi každý podnikateľ pozná, že je málo vecí horších ako nebyť pripravený a ostať prekvapený. To isté platí aj v oblasti ochrany a odovzdania majetku. Rodina by mala presne vedieť, čo s jej majetkom bude, ak sa jeho majiteľovi niečo stane – či už smrť alebo aj dlhodobá choroba. Preto začať riešiť právnu ochranu a správne a efektívne nastavenie držby majetku nie je nikdy skoro, ani v začiatkoch podnikania, naopak skoro vždy môže byť neskoro.

Síce si podnikatelia mylne myslia, že pre rozumné využitie riešenia je potrebný majetok v hodnote niekoľkých miliónov EUR, teda že veľkosť majetku je rozhodujúca pre pristúpenie k riešeniu. Opak je pravdou. V tomto smere platí, že pokiaľ je čo chrániť, alebo koho zabezpečiť a je čím (stačí aj menší obnos peňazí či majetku), tak je možné, resp. nutné sa do toho pustiť.

Iné často využívané služby

Medzi kľúčovú tému, ktorú podnikatelia riešia v poslednom období, kedy z rôznych dôvodov na strane firiem rastie fluktuácia zamestnancov a je často problém nájsť erudovaných a lojálnych zamestnancov, patrí vytvorenie tzv. ESOP. Teda zamestnaneckého „opčného“ plánu, na udržanie kľúčových zamestnancov/manažérov. Osobitne u rodinných firiem býva tento problém ešte markantnejší, nakoľko zamestnanci môžu mať pocit nie úplnej korektnosti hodnotenia, resp. obmedzovania ich kariérneho rastu na úkor rodinných príslušníkov.

Vďaka ESOP sa rozvinula i téma vytvorenia a implementácie motivačného programu pre rodinných príslušníkov, najmä detí majiteľov rodinných firiem. Prostredníctvom nich sa snažia motivovať deti, aby sa zapojili do rodinného podnikania.

Osoby so signifikantnejším majetkom a investičnými zámermi majú často záujem o nadobudnutie či zapojenie sa do českých fondov kvalifikovaných investorov, tzv. SICAV. Tieto sú pre nich atraktívne z dôvodu výhodného daňového zaťaženia.


Právne špecializácie

SÚVISIACE MÉDIÁ

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross