Čas na splnenie povinnosti zápisu dodatočných identifikačných údajov sa kráti

17. 06. 2022

Autori: Štěpán Štarha, Patrícia Jamrišková, Natália Tomčíková

V nadväznosti na legislatívnu zmenu[1] vznikla štatutárnym orgánom obchodných spoločností, ako aj likvidátorom obchodných spoločností v likvidácii, zapísaných do Obchodného registra Slovenskej republiky („OR SR“) povinnosť zapísať do OR SR presne stanovené dodatočné identifikačné údaje. Aké konkrétne údaje je potrebné zapísať je uvedené v tabuľke nižšie. Termín na splnenie tejto povinnosti je stanovený najneskôr do 30. 9. 2022.

Aká osoba?Aký údaj je potrebné zapísať?
pri fyzických osobách vo funkcii, napr. štatutárneho orgánu (konateľ, člen predstavenstva), člena dozornej rady, prokuristu, likvidátora, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby, vedúceho podniku zahraničnej právnickej osoby, štatutárneho orgánu zriaďovateľa organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osobyiný identifikačný údaj, ak rodné číslo na Slovensku nebolo osobe pridelené, za tento iný identifikačný údaj sa považuje aj číslo pasu alebo občianskeho preukazu
pri fyzických osobách v postavení spoločníka alebo jediného akcionáradátum narodenia
rodné číslo, resp. iný identifikačný údaj, ak rodné číslo na Slovensku nebolo osobe pridelené, za tento iný identifikačný údaj sa považuje aj číslo pasu alebo občianskeho preukazu
pri právnických osobách v postavení spoločníka, jediného akcionára, poprípade štatutárneho orgánu, zriaďovateľa organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osobyidentifikačné číslo, ak bolo osobe pridelené

Zapísať chýbajúce identifikačné údaje v potrebnom rozsahu je možné buď (i) s najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov do OR SR v inej veci alebo (ii) samostatným návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov do OR SR, ktorého predmetom bude výlučne zápis chýbajúcich identifikačných údajov.

Návrh na zápis je potrebné doložiť oficiálnymi dokumentmi obsahujúcimi zapisované dodatočné údaje alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom. V prípade zápisu len výlučne dodatočných identifikačných údajov sa neplatí súdny poplatok.

V prípad nesplnenia tejto povinnosti v stanovenom termíne môže byť uložená sankcia v podobe pokuty. V tomto prípade môže registrový súd uložiť štatutárnemu orgánu obchodnej spoločnosti, ale aj likvidátorovi obchodnej spoločnosti v likvidácii, ktorý nezapíše, resp. nezabezpečí zápis dodatočných identifikačných údajov pokutu až do výšky 3.310 EUR.

V prípade záujmu je náš tím pripravený Vám pomôcť so splnením tejto povinnosti.


[1] Zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

SÚVISIACE MÉDIÁ

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross