Arbër Balliu sa špecializuje na riešenie sporov pred občianskymi súdmi a v rozhodcovskom konaní. Zameriava sa na občianske právo, právo obchodných spoločností a medzinárodné právo súkromné.

Počas svojej praxe sa podieľal na zastupovaní významných českých a zahraničných klientov, a to aj vo veľmi zložitých prípadoch, kde hodnota sporu dosahovala v niektorých prípadoch stovky miliónov Kč.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie v roku 2020 pracoval približne dva roky ako koncipient v poprednej českej advokátskej kancelárii.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jana Bartošková sa špecializuje na súdne spory vrátane vymáhania nedobytných úverov a iných pohľadávok, exekučné právo a poradenstvo v oblasti insolvenčného práva.

S našou advokátskou kanceláriou začala spolupracovať počas štúdia na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Od roku 2005 pracovala ako právna asistentka a po ukončení štúdia ako právna koncipientka.

Členstvo v profesijných združeniach

Monika Čermáková sa špecializuje na právo obchodných spoločností, právo transformácie spoločností a podnikovú a daňovú reštrukturalizáciu podnikateľských skupín a zakladanie holdingových štruktúr. Monika Čermáková sa špecializuje aj na poradenstvo v oblasti nadačného práva a poskytovanie právnych služieb súkromným klientom.

Monika Čermáková začala spolupracovať s advokátskou kanceláriou HAVEL & PARTNERS v roku 2014 po ukončení štúdia na Právnickej fakulte v Prahe ako advokátska koncipientka. Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracovala na právnom oddelení poprednej českej súkromnej univerzity, kde sa venovala najmä právu obchodných spoločností a neziskových organizácií.

Členstvo v profesijných združeniach

Jitka Dibďáková sa špecializuje na súdne spory, najmä na správu a vymáhanie pohľadávok.

V oblasti súdnych sporov sa zameriava najmä na správu a vymáhanie pohľadávok popredných bankových inštitúcií v Českej republike, nebankových subjektov a významných českých spoločností. Jitka pracovala na viacerých projektoch pre popredné české a zahraničné banky, najmä v oblasti optimalizácie postupu riešenia problémových úverov.

S našou advokátskou kanceláriou začala spolupracovať počas štúdia na Masarykovej univerzite v Brne. Od roku 2014 pracovala ako právna asistentka a po ukončení štúdia ako právna koncipientka.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Vuk Djukić sa špecializuje na oblasť zmluvného práva, práva na ochranu spotrebiteľa, reklamného práva a nekalej súťaže. Jeho prax zahŕňa najmä poskytovanie právnych služieb klientom z oblasti e- commerce, retailu a automobilového priemyslu.

Vuk sa predovšetkým zameriava na tvorbu a prerokovávanie komplexných obchodných zmlúv v oblasti distribučných vzťahov a franchisingu, prípravu obchodných podmienok a reklamačných poriadkov pre B2C i B2B vzťahy, ako aj riešenie sporov so zákazníkmi. Vuk má tiež bohaté skúsenosti v oblasti reklamného práva, kedy klientom pravidelne poskytuje poradenstvo pri posudzovaní ich reklamných kampaní a marketingových zámerov, vrátane prípravy podmienok pre rôzne typy zákazníckych súťaží a zákazníckych programov.

V oblasti duševného vlastníctva sa Vuk zúčastnil mnohých významných transakcií, v rámci ktorých poskytoval klientom poradenstvo predovšetkým v oblasti práva priemyselného vlastníctva a autorského práva.

Vuk pravidelne publikuje články a prednáša na témy súvisiace s reguláciou e- commerce a ochranou spotrebiteľa.

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie v roku 2023 pôsobil takmer sedem rokov v advokátskej kancelárii Deloitte Legal.

Členstvo v profesijných združeniach
Česká advokátska komora

Ondřej Dostál sa špecializuje na právo informačných a komunikačných technológií, kybernetickú bezpečnosť a zmluvné právo.

V oblasti zmlúv sa zameriava na zmluvy pre účely verejného obstarávania, ako aj pre súkromný sektor, a to v českom aj anglickom jazyku. Má rozsiahle skúsenosti nielen s prípravou komplexnej zmluvnej dokumentácie, ale aj s vyjednávaním a následnou podporou realizácie veľkých investičných projektov.

Počas svojej praxe poskytoval právne služby najmä v rámci advokátskej profesie, ale cenné skúsenosti získal aj ako podnikový právnik v rámci skupiny PPF, kde pôsobil pred nástupom do našej advokátskej kancelárie. Ako člen medzinárodných tímov sa podieľal na príprave a realizácii viacerých významných telekomunikačných a IT projektov v regióne strednej a východnej Európy, pričom spolupracoval s internými právnikmi aj externými technickými a právnymi poradcami.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Róbert sa špecializuje na oblasti práva informačných a komunikačných technológií, práva duševného vlastníctva, médií a telekomunikácií, práva ochrany osobných údajov, e-commerce, obchodných záväzkových vzťahov, reklamy, ochrany spotrebiteľa či regulácie hazardných hier.

V oblasti práva informačných technológií sa Róbert primárne zameriava na právne aspekty tvorby a používania diel chránených autorskými právami, právne aspekty implementácie informačných systémov a poskytovania oprávnení k software ako aj právne aspekty poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti. V tejto oblasti je tiež aktívny v prednáškovej činnosti.

V oblasti práva duševného a priemyselného vlastníctva sa zameriava najmä na právo ochranných známok, úžitkové vzory, patenty, dizajny, geografické určenia a doménové mená. Tu sa zameriava najmä na komplexné nastavenie IP stratégie,a tiež na vymáhanie práv priemyselného vlastníctva a autorských práv. Poskytoval taktiež právne poradenstvo slovenským a zahraničným spoločnostiam pri výkone ich práv z duševného vlastníctva.

V rámci práva ochrany osobných údajov sa Róbert špecializuje hlavne na poradenstvo v oblasti nastavenia procesov a súladu s európskou a slovenskou reguláciou, otázky týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov v elektronických komunikáciách (e-privacy), prenosov údajov do krajín mimo územia EÚ a regulácie bezpečnosti osobných údajov. Róbert pravidelne poskytuje právne poradenstvo slovenským, českým a medzinárodným spoločnostiam v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, nastavením alebo prispôsobením príslušných obchodných procesov.

Róbert sa podieľa na poradenstve klientom pôsobiacim v najrôznejších odvetviach zahŕňajúcich internetové platformy a on-line riešenia, bankový a finančný sektor, automobilový či potravinárky priemysel. Taktiež sa zameriava na nové technológie a ich právne aspekty.

V oblasti záväzkového práva sa Róbert zameriava na prípravu a revíziu obchodných zmlúv, zmlúv o právach duševného vlastníctva a licenčných zmlúv ako aj na vypracovanie obchodných podmienok či franšízových zmlúv. Pred spoluprácou s HAVEL & PARTNERS pôsobil Róbert v advokátskej kancelárii Blake, Cassels & Graydon LLP vo Vancouveri a ako právnik v spoločnosti poskytujúcej právne služby najmä švajčiarskym klientom.

Členstvo v profesijných združeniach

Zuzana Hájková sa špecializuje na reguláciu poistenia a poistné právo so zameraním na nemecky hovoriacich klientov.

Má skúsenosti s poskytovaním komplexného právneho poradenstva popredným poisťovniam a sprostredkovateľom poistenia v súvislosti s ich činnosťou v Českej republike. Zameriava sa na distribúciu poistenia a regulačné aspekty vnútroštátneho a cezhraničného poskytovania služieb. Klientom tiež poskytuje poradenstvo pri príprave poistnej dokumentácie a pri likvidácii poistných udalostí.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracovala takmer šesť rokov v českej pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie DLA Piper, kde poskytovala poradenstvo najmä medzinárodne aktívnym klientom v oblasti správy a riadenia spoločností, obchodných zmlúv a občianskoprávnych sporov.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Tomáš Havelka sa špecializuje na právo duševného vlastníctva, právo informačných a komunikačných technológií (ICT) a moderných technológií vo všeobecnosti a má skúsenosti v oblasti práva obchodných spoločností, akvizícií, obchodného práva vo všeobecnosti a európskeho medzinárodného práva súkromného. Vyštudoval aj holandské právo duševného vlastníctva a právo ICT, kde získal titul LL.M. na Vrije Universiteit v Amsterdame.

V oblasti práva duševného vlastníctva sa špecializuje na priemyselné vlastníctvo a autorské právo v oblasti moderných technológií a digitálnej spoločnosti a na cezhraničné aspekty ochrany a presadzovania práv duševného vlastníctva a transferu technológií a na právo ICT, najmä v oblasti sieťovej neutrality. Zaoberá sa aj umelou inteligenciou vo vzťahu k duševnému vlastníctvu a virtuálnej realite. Súčasne sa špecializuje na otázky spojené s patentmi, transakčného poradenstva v súvislosti s patentmi a úžitkovými vzormi a poskytoval klientom poradenstvo v rámci patentových litigácií, ochrany ich práv aj rozšírenia patentového portfólia do zahraničia.

V oblasti práva obchodných spoločností sa podieľal na niekoľkých akvizíciách českých spoločností belgickými a holandskými investormi a potom na korporátnych aspektoch spoločností všeobecne (od založenia cez premenu až po likvidáciu a zrušenie spoločností).

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie v roku 2018 pracoval päť rokov v advokátskej kancelárii špecializujúcej sa na holandských a belgických klientov. Má skúsenosti z poprednej holandskej advokátskej kancelárie v oblasti práva ICT, zo Stáleho zastúpenia Českej republiky pri EÚ a z Českého obchodného zastúpenia pri EÚ.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Publikácie

Privacy op de werkvloer: mogen werkgevers zonder toestemming van werknemers accounts aanmaken bij derde partijen? IctRecht.nl (24.08.2018).
Jurisdická enigma: Umělá inteligence a autorství. Blog H&P (22. 08. 2019)
Streamuješ – riskuješ. Vězení za šíření streamu? Blog H&P (14. 10. 2019)
IP adresa není adresa, rozhodl Soudní dvůr EU. Co ale z toho? Blog H&P (29. 07. 2020)
Ďalšie publikácie na blogu H&P zde

Matúš Holubkovič sa špecializuje na verejné obstarávanie a koncesie. V oblasti verejného obstarávania sa zameriava najmä na obstarávanie komplexných projektov IKT, stavebných zákaziek, špecifických technologických projektov pre sektorových obstarávateľov a zastupovanie klientov pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže a správnymi súdmi. Počas svojho predchádzajúceho dlhoročného pôsobenia na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže ako vedúci odboru získal jedinečné skúsenosti a know-how, ktoré sa týkali najmä kontroly postupov verejného obstarávania a obhajoby dodávateľov, metodického riešenia čiastkových problémov a legislatívnej činnosti v tejto oblasti.

V oblasti verejného obstarávania a koncesií sa špecializuje aj na verejné obstarávanie v európskom priestore, najmä na Slovensku. Jeho prax sa zameriava aj na právne poradenstvo v oblasti poskytovania dopravných služieb podľa zákona o verejných službách v osobnej doprave a európskeho nariadenia o osobnej doprave.

Matúš pravidelne prednáša a publikuje v oblasti verejného obstarávania.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Tomáš Chmelka sa špecializuje na právo informačných technológií, právo duševného a priemyselného vlastníctva, zmluvné právo a medzinárodné obchodné právo.

V oblasti práva informačných technológií sa zameriava najmä na právne aspekty životného cyklu informačných systémov, webových aplikácií, mobilných aplikácií a iných počítačových programov. Zaoberá sa aj doménovými menami a doménovými spormi.

V rámci svojej praxe sa Tomáš podieľal na mnohých komplexných cezhraničných projektoch, ktoré zahŕňali transfer technológií, vývoj, výrobu a dodávku rôznych produktov a počítačových programov. Podieľal sa na projektoch súkromných spoločností aj verejných orgánov.

Okrem Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne Tomáš študoval aj systémové inžinierstvo a informatiku na Vysokom učení technickom v Brne. Zahraničné skúsenosti získal na Northumbria University v anglickom Newcastli.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie v roku 2017 pracoval v českej advokátskej kancelárii, kde sa zaoberal najmä súdnymi spormi.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Patrícia Jamrišková sa špecializuje najmä na oblasť práva obchodných spoločností, fúzie a akvizície, právo životného prostredia a z oblasti občianskeho práva na rodinné a dedičské právo. Okrem toho v roku 2020 úspešne zložila správcovskú skúšku (správca konkurznej podstaty) z oblasti konkurzov a reštrukturalizácií.

V rámci práva obchodných spoločností poskytuje právne poradenstvo pri navrhnutí vhodného usporiadania spoločností klientov, či už v začiatku ich podnikania alebo pri reorganizácii už existujúcej štruktúry. Následne klientom pomáha návrh štruktúry uviesť do života prostredníctvom založenia nových spoločností, tuzemských alebo cezhraničných zlúčení, splynutí a rozdelení, zmene právnej formy, likvidácie spoločností alebo iným vhodným spôsobom.

Významnú špecializáciu predstavuje aj poskytovanie komplexného poradenstva pre privátnu klientelu a rodinné firmy zahŕňajúce najmä riešenie medzigeneračného transferu kapitálu a ochrany privátneho majetku, aspekty budovania a správy (rodinných) holdingových štruktúr obsahujúcich aj zahraničné právne formy vyčlenenia a usporiadania majetku známe ako zverenecké či súkromné nadačné fondy (tzv. „trusty“) a poradenstvo vo veciach rodinnoprávnych a dedičských.

V oblasti fúzií a akvizícií sa zameriava na poradenstvo klientom ako na strane predávajúcich, tak aj kupujúcich vrátane poradenstva pri vytváraní spoločných podnikov. V tomto smere sa venuje aj právnym previerkam (due diligence) a príprave komplexnej transakčnej dokumentácie ako aj právnej pomoci pri post-transakčných krokoch alebo problémoch.

Na oblasť životného prostredia má okrem zvyčajného právnického uhlu pohľadu aj prírodovedný, nakoľko v roku 2018 úspešne ukončila štúdium hydrogeológie a inžinierskej geológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Spoluprácu s našou advokátskou kanceláriou zahájila už počas svojho štúdia v roku 2016, pričom pred príchodom do našej advokátskej kancelárie sa po dobu 2 rokov venovala hydrogeológii.

Členstvo v profesijných združeniach

Slovenská advokátska komora
Zápis v zozname správcov konkurznej podstaty vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky

Tomáš Kalenský sa špecializuje na stavebníctvo, development, verejné obstarávanie a obchodné zmluvné vzťahy.

V oblasti stavebníctva a developmentu sa zameriava na zmluvné aspekty súvisiace s realizáciou všetkých typov stavebných projektov, ako aj na verejnoprávne aspekty súvisiace s umiestňovaním a povoľovaním stavieb. Sprevádza klientov celým životným cyklom stavby, od spolupráce v procese verejného obstarávania cez realizáciu stavby (vrátane reklamačného a zmenového konania) až po úspešné odovzdanie a prevzatie. Poskytuje tiež komplexné právne služby týkajúce sa výstavby ciest, diaľnic a železníc (s použitím medzinárodných noriem FIDIC). Má rozsiahle skúsenosti s projektmi bytovej výstavby a zastupovaním klientov v súvisiacich súdnych a správnych konaniach.

Pravidelne vedie odborné školenia zamerané najmä na zmluvu o dielo a zmluvné podmienky FIDIC pre širokú verejnosť, verejný sektor a súkromných klientov (zvyčajne stavebné a projektové spoločnosti). V týchto oblastiach publikuje aj v právnických periodikách a podieľal sa napríklad na príprave komentára k novému Občianskemu zákonníku.

Pred nástupom do našej kancelárie pracoval v pražskej advokátskej kancelárii zameranej na stavebné právo, výstavbu infraštruktúry, developerské projekty a súdne spory. Pracoval aj ako právnik v medzinárodnej stavebnej spoločnosti, kde sa zaoberal najmä komplexnou právnou agendou súvisiacou s výstavbou ciest, diaľnic a železníc.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Špecializuje sa na právo v oblasti technológií, duševného vlastníctva, médií, telekomunikácií, filmu a elektronického obchodu.

V oblasti technologického práva sa zameriava na komplexné poradenstvo v oblasti informačných technológií, umelej inteligencie, digitálnych služieb a softvérových systémov vrátane videohier. Zameriava sa tiež na transakcie súvisiace s akvizíciou alebo predajom technologických aktív a vytváraním interných štruktúr a vzťahov medzi kupujúcim a dodávateľom v sektore IT.

Zameriava sa aj na autorské a mediálne právo, v ktorom sa špecializuje na zodpovednosť za digitálny obsah. Má tiež významné skúsenosti v oblasti filmového práva a telekomunikácií, kde pravidelne poskytuje poradenstvo najmä filmovým štúdiám, vysielateľom, distribútorom a prevádzkovateľom. Pred nástupom do našej kancelárie v roku 2019 pôsobil v renomovaných českých advokátskych kanceláriách, kde sa venoval najmä právu obchodných spoločností, fúziám a akvizíciám, telekomunikáciám, ochrane osobných údajov, duševnému vlastníctvu, súdnym sporom a správnym konaniam.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Adam Karban sa špecializuje na právo nehnuteľností a stavebné právo, ako aj na fúzie a akvizície.

Podieľal sa na mnohých realitných transakciách týkajúcich sa predaja aj kúpy spoločností vlastniacich nehnuteľnosti v Českej republike, vrátane pozemkov určených na výstavbu, obchodných domov, kancelárií a hotelov. Poskytoval tiež poradenstvo pri rokovaniach o prenájmoch komerčných priemyselných nehnuteľností. V oblasti práva nehnuteľností poskytoval poradenstvo aj súkromným subjektom pri kúpe bytov, domov alebo rekreačných domov.

Pred nástupom do kancelárie pracoval v našej advokátskej kancelárii od roku 2014 ako advokátsky koncipient a predtým aj ako študentský asistent. Počas svojej stáže pracoval takmer rok aj v tíme pre nehnuteľnosti jednej z najväčších medzinárodných advokátskych kancelárií pôsobiacich v Prahe.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora
Arbitrážna asociácia Českej republiky Futsalová asociácia

Petra Kašpárková sa špecializuje na verejný sektor, najmä na verejné obstarávanie, koncesné konania a poradenstvo pri projektoch spolufinancovaných z operačných programov EÚ.

Vo verejnom sektore sa špecializuje na poskytovanie komplexného právneho poradenstva v súvislosti s verejným obstarávaním a koncesiami (na strane verejných obstarávateľov aj dodávateľov) vrátane poradenstva pri príprave súťažných podmienok a organizácii postupov verejného obstarávania a účasti dodávateľov v týchto postupoch, vypracúvania odborných stanovísk a analýz príslušných otázok.

V rámci svojej praxe sa zúčastňuje na zastupovaní klientov pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracovala v poprednej poradenskej spoločnosti, kde sa zameriavala na poskytovanie poradenstva v súvislosti s prípravou a organizáciou verejných súťaží.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross