Ondřej Falta sa špecializuje na bankovníctvo, bankové financovanie, reštrukturalizáciu a insolvenciu.

V oblasti reštrukturalizácie a konkurzného práva má dlhoročné skúsenosti s vymáhaním a reštrukturalizáciou bankových pohľadávok, zastupovaním bánk v súdnych konaniach, najmä v konkurzných konaniach, vrátane pôsobenia vo veriteľských orgánoch v reorganizácii aj konkurze.

V oblasti bankovníctva sa podieľal na príprave vzorovej bankovej zmluvnej dokumentácie, vyjednávaní podmienok úverových a zabezpečovacích zmlúv, právnom due diligence alebo vypracovávaní právnych stanovísk.

Pred návratom do našej advokátskej kancelárie v roku 2020 pracoval štyri roky ako interný právnik v Sberbank CZ a tri roky ako právnik na oddelení vymáhania pohľadávok v Komerční banke, kde zastupoval banky v súdnych konaniach, najmä v zložitejších insolvenčných veciach, pripravoval komplexné právne podania, vypracovával právne analýzy a poskytoval právne poradenstvo jednotlivým bankovým útvarom. Podieľal sa na komplexnej správe retailového portfólia v rámci právneho vymáhania a právneho dohľadu nad procesom postúpenia pohľadávok. V rokoch 2009-2011 pracoval v našej kancelárii ako manažér pohľadávok.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Pavlína Makulová sa špecializuje na zmluvné právo, obchodné právo, právo obchodných spoločností, právo duševného vlastníctva a právo informačných technológií.

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie pracovala v českej advokátskej kancelárii, kde sa zaoberala najmä sporovou agendou, zmluvným právom, ochranou osobnosti a GDPR. Potom pôsobila ako podnikový právnik v sporiteľni Česká spořitelna, a.s., a poskytovala všeobecnú právnu podporu v rámci koncernov s akcentom na zmluvné právo, obchodné právo, corporate governance, právo duševného vlastníctva, právo informačných technológií a oblasť GDPR.

Publikovala články v českých právnych časopisoch zaoberajúcich sa problematikou najmä obchodného práva.

Členstvo v profesijných združeniach
Česká advokátska komora

Tomáš Novák sa špecializuje na verejný sektor, najmä na verejné obstarávanie a koncesie, správne právo a zmluvné právo.

Vo verejnom sektore sa venuje najmä verejnému obstarávaniu a koncesnému právu so zameraním na verejné obstarávanie v sektore dopravy. Venuje sa aj správnym konaniam pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže a konaniam pred správnymi súdmi.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie v roku 2022 pracoval na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže, kde sa podieľal najmä na príprave správnych rozhodnutí v rámci druhostupňového rozhodovania, a následne pôsobil ako interný právnik významného verejného obstarávateľa v oblasti verejného obstarávania, kde sa podieľal na mnohých projektoch týkajúcich sa najmä výstavby dopravnej infraštruktúry, realizácie zákaziek v oblasti informačných a komunikačných technológií a dodávok špecializovaných technológií

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Tereza Patočková sa zameriava na súťaže návrhov.

Zapája sa aj do ďalších projektov našej kancelárie, najmä do aktivít Pro Bono.

Svoju profesionálnu kariéru začala ako právnička na Arcibiskupskom úrade v Prahe (2002-2012). Neskôr pracovala ako stážistka súdneho exekútora Mgr. David Koncz (2012-2014) a JUDr. Josef Lavička (2014-2021). Pred nástupom do našej kancelárie v roku 2022 absolvovala stáž u notára Mgr. Iva Pánková. Od roku 2005 pracuje ako právna poradkyňa Spoločnosti pre zdravé rodičovstvo Aperio, z.s .

Od roku 2017 vyučuje základy práva na Strednej zdravotníckej a vyššej odbornej škole Cheb, príspevkovej organizácii.

Ondřej Sýkora sa špecializuje na bankovníctvo a financie.

Zameriava sa na poradenstvo v oblasti dlhového financovania na strane veriteľa aj dlžníka, ako aj na prípravu a vyjednávanie úverovej a zabezpečovacej dokumentácie pre všetky typy financovania vrátane akvizičného financovania, syndikovaných úverov a financovania projektov v oblasti nehnuteľností.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie v roku 2022 pracoval desať rokov v Českej sporiteľni, a.s., okrem iného ako právnik pre štruktúrované financovanie zodpovedný za prípravu a kontrolu transakčnej dokumentácie pre firemných klientov a súvisiace právne poradenstvo.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

JUDr. Renáta Šínová, PhD. sa špecializuje na oblasť civilného procesu právo. Okrem základných inštitútov, ako sú. procesné podmienky, a to aj v oblasti presadzovania práva so zameraním na ochranu a obranu dlžníka a tretích osôb proti exekúciám, ktoré sa vykonávajú nezákonne alebo neprípustne rozsah. Dlhodobo pôsobí aj v oblasti nesporného súdnictva súvisí s jej druhou odbornou špecializáciou, ktorou je rodinné právo.

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouc, potom absolvoval rigoróznu skúšku a doktorandské štúdium na Právnická fakulta Masarykovej univerzity. V rámci magisterského štúdia získala štipendium francúzskej vlády, ktoré financovalo jej pobyt na Université Saint Martin D'Heres v Grenobli a neskôr v roku 2008 jej bol udelený štatút hosťujúcej profesor na Právnickej fakulte v Berkeley v Kalifornii. Prednášala aj na univerzite v San Diegu, Université D'Auvergne (Clermont-Ferrand) a Université La Rochelle.

Pôsobí ako odborná asistentka v oblasti občianskeho súdneho konania a rodinného práva právo na Katedre súkromného práva a civilného procesu Právnickej fakulty UK Univerzity Palackého v Olomouci, kde pôsobí od ukončenia magisterského štúdia štúdie v roku 2001. V rokoch 2012-2013 bola členkou komisie ministerstva spravodlivosti Českej republiky na zosúladenie procesného práva s novým občianskeho zákonníka a v rokoch 2012-2014 bola členkou Komisie pre rekodifikáciu na Slovensku. V roku 2016 bola tiež vymenovaná za členku slovenskej člen komisie pre rekodifikáciu hmotného práva. Dlhodobo spolupracuje s Justičnej akadémie ako jej lektor a s Úradom pre medzinárodné právo ochrana detí ako jej externý konzultant.

Okrem množstva článkov je hlavnou autorkou série učebníc so zameraním na občianske právo procesné (C.H.Beck, 2014 a 2015), spoluautor komentáre k Občianskemu súdnemu poriadku (Wolters Kluwer, 2009 a C.H.Beck, 2013 a 2017) a autor rozsiahlych pasáží vo štvrtom zväzku veľkého komentára k Občianskemu zákonníku code pod dohľadom doc. Melzer a doc. Tegel (Leges, 2016). Je hlavnou spoluautor monografickej série o inštitútoch rodinného práva, ktorú vydalo vydavateľstvo uverejnené v Leges (Manželstvo, rozvod, konanie vo veciach rodinné právo, rodičovská zodpovednosť).

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracovala dva roky v oblasti opatrovníckom súde a predtým v moravskej advokátskej kancelárii so zameraním na rodinné právo a občianske právo.

Alice Zemánková sa špecializuje na správne právo, daňové právo a verejné obstarávanie.

V oblasti správneho práva sa zameriava na správne konania a súdne konania v správnom súdnictve, zatiaľ čo v daňovom práve sa venuje širokému spektru otázok. Má skúsenosti z daňovej správy, kde pripravovala rozhodnutia a dokumenty v odvolacích konaniach. Počas štúdia získala skúsenosti v oblasti správy a vymáhania pohľadávok významných bankových inštitúcií a obchodných spoločností v Českej republike.

Pred nástupom do našej spoločnosti pracovala na Odvolacom daňovom riaditeľstve ako odborná poradkyňa na oddelení priamych daní.

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross