Robert Neruda je vedúcim tímu súťažných právnikov a ekonómov. Špecializuje sa na poradenstvo v oblasti kartelov, zneužitia dominantného postavenia a súťažnoprávneho posudzovanie fúzií a akvizícií, významnej trhovej sily, štátnej pomoci a verejného obstarávania. Zastupuje klientov v konaniach o povolení koncentrácií a poskytuje s tým súvisiace poradenstvo, zastupuje spoločnosti obvinené z protisúťažného konania a poskytuje právne poradenstvo v súvislosti s plánovanými projektmi klientov z pohľadu súťažného práva. Špecializuje sa tiež na oblasť náhrady škody spôsobenej protisúťažným konaním. Robert je tiež aktívny v oblasti compliance a interných investigácií, poskytuje poradenstvo napr. spoločnostiam pôsobiacim v energetike, telekomunikáciách, automobilovom priemysle či FMCG. Je spoluzodpovedný za vedenie brnianskej pobočky kancelárie.

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie pracoval celkom osem rokov na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže. Na súťažnom úrade pracoval už v rokoch 2000 až 2003, najprv na medzinárodnom odbore, neskôr bol riaditeľom analytického odboru a zástupcom vrchného riaditeľa. V rokoch 2004 a 2005 bol asistentom sudcu Najvyššieho správneho súdu. Po návrate na súťažný úrad v roku 2005 pôsobil tiež ako predseda rozkladovej komisie predsedu pre oblasť hospodárskej súťaže a člen rozkladovej komisie pre oblasť verejného obstarávania. Od roku 2007 stál na čele Sekcie hospodárske súťaže, od roku 2008 bol podpredsedom a v roku 2009 bol ako prvý podpredseda poverený riadením Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže.

Robert Neruda vykonáva právne poradenstvo aktívne v Českej republike aj na Slovensku, kde pôsobí ako usadený euroadvokát. Je spoluautorom uznávaných komentárov k súťažnému zákonu (2004 a 2006) či zákonu o verejnom obstarávaní (2005 a 2007) a autorom niekoľkých desiatok odborných článkov. Prednáša na Masarykovej univerzite v Brne a často tiež na medzinárodných odborných konferenciách.

Odporúčanie medzinárodných publikácií
Ako odborník na súťažné právo je odporúčaný medzinárodnými publikáciami Chambers, The International Who's Who of Competition Lawyers & Economists či ILO Client Choice . Pod jeho vedením dosiahla kancelária víťazstvo v ďalších prestížnych právnických rebríčkoch v oblasti súťažného práva, najmä v Právnickej firme roku ČR (víťaz kategórie súťažné právo v rokoch 2013, 2015–2017, 2020) a Právnická firma roka SR (víťaz kategórie súťažné právo v rokoch 2022 a 2023), Chambers (2015–2023) alebo Global Competition Review (2016–2023). V roku 2017 bol jedným zo šiestich ocenených v súťaži Inovatívny právnik roka, Global Competition Review ho dlhodobo označuje za Thought Leader, Who is Who Legal potom za Competition Future Leader.

Členstvo v profesijných združeniach
Česká advokátska komora
Slovenská advokátska komora

Marián Minárik je starší právnik a člen ekonomického tímu našej kancelárie. Špecializuje sa na poradenstvo v oblasti práva hospodárskej súťaže a ekonomiky, najmä na distribučné dohody, kartely, zneužívanie dominantného postavenia, fúzie a akvizície, verejnú pomoc, reguláciu sieťových odvetví a náhradu škody. Pôsobí v Českej republike a na Slovensku.

V oblasti práva hospodárskej súťaže zastupuje klientov v konaniach pred vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže, súdmi a Európskou komisiou. Poskytuje tiež poradenstvo v oblasti dodržiavania predpisov vrátane posudzovania plánovaných projektov z hľadiska protimonopolnej regulácie, prípravy programov dodržiavania predpisov a špecializovaných školení.

V oblasti ekonomiky hospodárskej súťaže sa podieľa na príprave komplexné ekonomické správy na účely súdnych alebo správnych konaní alebo obchodné spory. Má rozsiahle skúsenosti so zberom údajov, používaním kvantitatívne techniky (ekonometria) a príprava ekonomických analýz, napr. v sektore energetiky, telekomunikačné alebo automobilové odvetvia.

Marián hovorí plynule po slovensky, česky, anglicky a nemčina. Získal magisterský titul v odbore právo a ekonómia na Masarykovej univerzite brno a študoval aj na univerzitách vo Veľkej Británii a USA. Pred nastúpil do našej advokátskej kancelárie, pracoval pre nemeckú advokátsku kanceláriu Noerr.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Tomáš Varšo sa špecializuje na poradenstvo v oblasti súťažného práva a ekonómie.

V oblasti práva hospodárskej súťaže poskytuje právne poradenstvo v oblasti kartelov, vertikálnych dohôd, zneužitia dominantného postavenia a povolenia koncentrácie. Rovnako sa venuje problematike neprimeraných podmienok v obchode s potravinami. V rámci svojej praxe sa podieľal na zastupovaní mnohých popredných spoločností v konaniach pred Antimonopolným úradom Slovenskej republiky, Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže, slovenskými i českými správnymi súdmi a Európskou komisiou.

Rozsiahle skúsenosti má tiež s poradenstvom v oblasti compliance, v ktorej sa podieľa na príprave a realizácii odborných školení pre zamestnancov a vedenie významných spoločností a na príprave compliance manuálov.

Tomáš spolupracuje s našou kanceláriou od roku 2016 najprv na pozícii študenta, následne advokátskeho koncipienta av súčasnosti ako advokát.

Členstvo v profesionálnych združeniach

Česká advokátska komora

Barbora Šofranková sa špecializuje na oblasť hospodárskej súťaže.

V oblasti súťažnej ekonómie sa zameriava predovšetkým na prípravu ekonomických analýz a reportov. Venuje sa kvantifikácii škody spôsobenej protisúťažným konaním. Súčasne tiež poskytuje konzultačné služby v oblasti kartelov, vertikálnych dohôd, zneužitia dominantného postavenia a povoľovania fúzií.

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie pracovala v spoločnosti KBC Global Services na pozícii Customer Data Analyst a následne na pozícii Embargo Investigator.

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross