Jiří Buryan sa špecializuje na akvizície a predaj spoločností (M&A) a právo verejného sektora.

Vo verejnom sektore je odborníkom najmä na stavebné právo a rozvoj, energetika, životné prostredie a odpadové právo, verejná pomoc a dotácie, správne súdnictvo a verejnoprávne spory.

Podieľal sa na viacerých transakciách v oblasti fúzií a akvizícií na oboch stranách predávajúcich aj kupujúcich v rôznych odvetviach, najmä v energetike, telekomunikáciách, developerstve a strojárstve. Je špecialista na transakcie, ktoré majú širší verejnoprávny rozmer, či už z dôvodu dotácií poskytnutých cieľovým spoločnostiam, vlastníctva zo strany verejný sektor, riziká spojené s nehnuteľnosťami alebo zložitejšie regulačné prostredie.

Pred nástupom do našej kancelárie pracoval v popredných medzinárodných a českých advokátskych kanceláriách. Pred začatím svojej advokátskej praxe pracoval v rokoch 2003 až 2005 ako právnik na oddelení verejnej pomoci Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže, kde sa okrem iného zaoberal posudzovaním privatizácie a reštrukturalizácie.

Externe vyučuje predmet stavebné právo v rámci programu MBA na Vysokej škole ekonomickej v Prahe so zameraním na nehnuteľnosti, development a oceňovanie. Prednáša na odborných konferenciách a publikuje najmä o otázkach z oblasti developerského a stavebného práva. Počas štúdia na Právnickej fakulte Univerzity v Cambridge sa špecializoval na právo EÚ. Stále je členom Asociácie absolventov Univerzity v Cambridge v Českej republike.

Členstvo v profesijných združeniach

Publikácie

Romana Derková je členkou právneho tímu kancelárie zameraného na právo hospodárskej súťaže, právo verejnej podpory a právo verejného obstarávania. Zameriava sa na právo verejného obstarávania, v ktorom má jedinečné skúsenosti a know-how vďaka predchádzajúcemu dlhoročnému pôsobeniu na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže ako riaditeľka odboru kontroly verejného obstarávania, najmä v oblasti kontroly postupov verejného obstarávania a komplexnej dokumentácie verejného obstarávateľa, metodického riešenia čiastkových problémov a legislatívnej činnosti v tejto oblasti.

V oblasti verejného obstarávania a koncesií sa špecializuje na poskytovanie komplexné právne poradenstvo pre verejných obstarávateľov a dodávateľov, správa postupy verejného obstarávania, vykonávanie auditov verejného obstarávania a auditov dotovaných projekty, zastupovanie klientov v konaniach pred Úradom na ochranu hospodárskej súťaže alebo v konaní pred správnymi súdmi. Vo svojej praxi ďalej sa zameriava na právne poradenstvo v oblasti dopravy služby podľa zákona o službách verejnej osobnej dopravy.

Od roku 2004 pravidelne prednáša o verejnom obstarávaní a publikuje odborné články. Je členkou redakčnej rady časopisu Verejné obstarávanie v praxi.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracovala 9 rokov na sekcii verejného obstarávania Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže, od roku 2007 ako riaditeľka odboru kontroly verejného obstarávania a od septembra 2009 do mája 2010 ako podpredsedníčka úradu.

Juraj Dubovský sa špecializuje na zastupovanie klientov v zložitých sporoch a v súdnych a rozhodcovských konaniach v Českej republike, na Slovensku a v zahraničí, vrátane cezhraničných sporov.

Zameriava sa na zastupovanie klientov v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva, ochrany pred nekalou súťažou, ochrany osobnosti, ako aj v zložitých technických sporoch. Poskytuje tiež právne poradenstvo v oblasti ach, ako je mimosúdne riešenie sporov, platobná neschopnosť, reštrukturalizácia a správne súdnictvo, a v rade ďalších právnych oblastí, a to v ČR aj na Slovensku.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie v roku 2014 pracoval niekoľko rokov v popredných medzinárodných advokátskych kanceláriách v Prahe. Pracoval aj v medzinárodnej právnickej firme vo Washingtone a tiež v oblasti ochrany ľudských práv.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora
Slovenská advokátska komora

Jan Fikar sa špecializuje na právo nehnuteľností a stavebné právo, verejnú správu, správne právo, správne konanie vrátane správneho súdnictva.

V oblasti práva nehnuteľností a stavebného práva má skúsenosti s komplexným poradenstvom pri výstavbe, prevádzke a prenájme administratívnych budov, logistických a nákupných centier. Jan tiež poskytoval právne poradenstvo českým a zahraničným investorom pri realizácii ich investícií v Českej republike, vrátane prípravy potrebnej zmluvnej transakčnej dokumentácie.

V oblasti verejnej správy a správneho práva vypracoval množstvo právnych stanovísk a analýz pre významných klientov z verejného aj súkromného sektora. V oblasti správneho práva sa špecializuje aj na poradenstvo pri realizácii rôznych stavebných projektov, a to tak v podobe nových stavebných projektov, ako aj revitalizácie existujúcich budov.

Pred nástupom do kancelárie pracoval v našej advokátskej kancelárii od roku 2012 ako koncipient a predtým ako asistent.

Členstvo v profesijných združeniach

Adam Forst sa špecializuje na súdne a rozhodcovské konanie najmä v oblasti náhrady majetkovej a nemajetkovej škody, ako aj v oblasti športového práva. Okrem toho sa špecializuje na problematiku poisťovníctva , v rámci ktorej poskytuje komplexné právne poradenstvo významným tuzemským poisťovniam a sprostredkovateľom poistenia.

V oblasti náhrady škody  a poisťovníctva pravidelne prednáša  na Masarykovej univerzite v Brne a na Justičnej akadémii v Kroměříži. Pôsobí tiež ako rozhodca Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracoval pre Českú pojišťovnu a Generali Pojišťovnu. V rokoch 2012 až 2013 pracoval na Ministerstve spravodlivosti ČR, kde ma na starosti  agendu nového občianskeho zákonníka a zákona o obchodných korporáciách.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora
Člen Výboru pre výchovu a vzdelávanie Českej advokátskej komory
Rozhodca Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky
Člen Disciplinárnej komisie Futsalovej asociácie Českej republiky (2019-2020)

Lena Fryčová sa špecializuje na právo obchodných spoločností akvizície medzinárodných a domácich spoločností vrátane predaja podnikov a následné reorganizácie skupín podnikov po transakcii. Poskytuje tiež poradenstvo v oblasti podnikových transformácií a súvisiacich oblasti obchodného a občianskeho práva. Lena sa dlhodobo zameriava na právne poradenstvo pre súkromných klientov najmä vytváranie holdingových štruktúr vrátane zabezpečenia ich komplexné fungovanie so zameraním na daňové štruktúrovanie a korporátne riadenie.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie Lena pracovala v pre popredné české advokátske kancelárie, kde sa okrem obchodného práva venovala aj práva obchodných spoločností, venovala sa aj súdnym sporom, najmä v oblasti reštrukturalizácia a platobná neschopnosť.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Ivan Houfek sa špecializuje na riešenie sporov, súdne spory pred občianskymi súdmi a rozhodcovské konania. Zameriava sa tiež na zmluvné právo a súvisiace spory, právo nehnuteľností, fúzie a akvizície a mediálne právo.

V rámci súdnych sporov poskytoval poradenstvo mnohým českým a medzinárodným klientom v oblasti energetiky, hutníctva, dopravy a médií. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti zložitých súdnych sporov a obchodných sporov. Ako právny poradca sa podieľal na sporoch v hodnote miliárd korún.

V oblasti fúzií a akvizícií sa podieľal na mnohých transakciách, v rámci ktorých poskytoval poradenstvo kupujúcim a predávajúcim v rôznych odvetviach, najmä v energetike, automobilovom priemysle, doprave a médiách. Poskytoval tiež poradenstvo pri verejných súťažiach v oblasti energetiky a dopravy.

Ivan bol ocenený v kategórii Talent roka v súťaži Právnik roka 2012.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracoval Ivan takmer šesť rokov v medzinárodnej advokátskej kancelárii Weil, Gotshal & Manges (Praha) a neskôr takmer šesť rokov viedol vlastnú advokátsku kanceláriu. Pred začatím advokátskej praxe pracoval tri roky ako asistent predsedu odvolacieho senátu Mestského súdu v Prahe, kde sa podieľal na rozhodovaní vecí, ktorým predchádzalo rozhodovanie Najvyššieho súdu, a na zjednocovaní súdnych rozhodnutí v občianskoprávnych veciach.

Členstvo v profesijných združeniach

Jiří Kmec sa špecializuje na súdne, správne a rozhodcovské konania a otázky trestná zodpovednosť právnických osôb(compliance).

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracoval takmer 11 rokov na Ministerstve spravodlivosti v Kancelárii vládneho splnomocnenca pre zastupovanie Českej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, od roku 2011 formálne ako zástupca vládneho splnomocnenca. V tejto pozícii sa okrem iného podieľal na obhajobe štátu vo viac ako 150 sporoch pred týmto medzinárodným súdom a tiež pred Výborom OSN pre ľudské práva.

Externe prednáša európsky systém ochrany ľudských práv na Právnickej fakulte UK. Okrem iného je vedúcim autorského tímu a hlavným autorom hlavného komentára k Európskemu dohovoru o ľudských právach (C.H.Beck, 2012), autorom monografie Európske trestné právo (C.H.Beck, 2006) a spoluautorom komentára k Trestnému poriadku (Wolters Kluwer, 2017). Pravidelne prispieva do časopisu Súdní rozhledy. Je členom Komisie pre trestné právo Legislatívnej rady vlády, Komisie Ministerstva spravodlivosti pre nový Trestný poriadok, Komisie expertov pre výkon rozsudkov ESĽP Ministerstva spravodlivosti a Sekcie pre právo EÚ, medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy Českej advokátskej komory.

Členstvo v profesijných združeniach

Pavlína Krušinová sa špecializuje na právo nehnuteľností, stavebné a energetické právo.

V oblasti práva nehnuteľností a stavebného práva poskytovala právne poradenstvo najmä v oblasti výstavby logistických parkov v Českej republike (vrátane nadobudnutia pozemkov vo forme majetku dohoda a podielová dohoda, vývoj zmluvy, všetky aspekty územného plánovania z hľadiska verejného a súkromného práva, zmluvy o dielo s dodávateľmi atď.), ako aj následnú prevádzku a podieľala sa na viacerých transakciách, a to na strane predávajúcich aj na strane kupujúcich, ktoré sa týkajú nadobudnutie alebo predaj nehnuteľností; zo samotných pozemkov (najmä určených pre následnú výstavbu logistických parkov), na rodinné domy, bytové domy, komerčné budovy až po priemyselné alebo logistické komplexy. V neposlednom rade poskytoval právne poradenstvo v súvislosti s prípravou a samotnou výstavba rezidenčných projektov (vrátane bankového financovania projektov, právneho poradenstvo v oblasti správy budov a následného predaja jednotiek koncovým používateľov).

V oblasti energetického práva poskytovala právne poradenstvo najmä v súvislosti s akvizíciami fotovoltaických elektrární vrátane vykonávanie právnej previerky a poradenstvo v oblasti bankového financovania transakcie.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracovala v rokoch 2008 až 2012 v významnej českej advokátskej kancelárie, kde poskytovala právne služby najmä v oblasti právo obchodných spoločností, nehnuteľností a energetiky, stavebné právo, pracovné právo, farmaceutické právo a ochrana údajov.

Členstvo v profesijných združeniach

František Neuwirth sa špecializuje na farmaceutické a zdravotnícke právo, zmluvné právo, právo duševného vlastníctva, nekalú súťaž, reklamu a verejnoprávnu reguláciu.

V oblasti farmaceutického a zdravotníckeho práva sa zameriava najmä na farmaceutický sektor, sektor zdravotníckych pomôcok, kozmetiky a zdravotníckych služieb, interakcie so zdravotníckymi pracovníkmi a organizáciami ( agenda compliance ), distribúciu, klinické skúšky, reguláciu cien a úhrad a reklamu. V rámci vyslania pôsobí aj ako interný právny zástupca popredného nadnárodného farmaceutického výrobcu.

Pred nástupom do našej kancelárie v roku 2015 pracoval takmer rok v nadnárodnej spoločnosti vyrábajúcej zdravotnícke pomôcky, kde sa ako člen právneho oddelenia EMEA zameriaval najmä na zmluvné záležitosti a interakcie so zdravotníckymi pracovníkmi a organizáciami. Predtým pracoval rok a pol u iného nadnárodného výrobcu zdravotníckych pomôcok, kde sa zaoberal implementáciou francúzskych právnych predpisov upravujúcich zverejňovanie údajov o platbách poskytovaných zdravotníckym pracovníkom. Predtým pracoval takmer dva roky v medzinárodnej právnickej firme ako právny asistent.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Martin Petruľák sa špecializuje na oblasť poistenia, regulácie poisťovníctva a distribúcie finančných produktov, oblasť ochrany spotrebiteľa a ochrany osobných údajov.

V oblasti poisťovníctva sa zameriava na súkromnoprávnu úpravu poistenia, otázky regulácie poisťovníctva, licenčné konania, dohľady a sankčné konania, pravidlá pre tvorbu poistných produktov, problematiku cezhraničného výkonu poisťovacej činnosti, implementačné projekty v oblasti regulatórnych požiadaviek a na právne poradenstvo pri riešení komplikovaných poistných udalostí.

V oblasti distribúcie finančných produktov sa zameriava na povinnosti týkajúce sa styku s klientom, nastavenie procesov distribúcie vrátane digitalizovaných riešení distribúcie, posudzovanie odmeňovacích schém, identifikáciu a riadenie konfliktu záujmov.

V oblasti ochrany spotrebiteľa sa detailne venuje problematike neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých obchodných praktík, otázkam transparentnosti zmluvnej dokumentácie a príprave predzmluvných informačných dokumentov a štandardizovanej zmluvnej dokumentácie.

Pred príchodom do HAVEL & PARTNERS v roku 2022 pôsobil 5 rokov špecializovanej slovenskej advokátskej kancelárii, v ktorej poskytoval právne poradenstvo popredným poisťovniam a predtým viac ako 12 rokov slovenských poisťovniach, vo Wüstenrot poisťovni a v Poštovej poisťovni, kde pôsobil okrem iného ako vedúci právneho oddelenia a neskôr ako člen predstavenstva. Štyri roky zastával funkciu predsedu legislatívnej sekcie Slovenskej asociácie poisťovní.

Je členom autorského kolektívu Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku, v rámci ktorého sa podieľal na komentári k ustanoveniam o poistnej zmluve, spoluautorom špecializovanej monografie k poistným zmluvám a autorom viacerých odborných článkov a príspevkov v oblasti poistenia. V roku 2016 mu Slovenská asociácia poisťovní udelila cenu JUDr. Františka Prochotského za autorskú odbornú a popularizačnú činnosť v oblasti poisťovníctva.

Členstvo v profesijných združeniach

Slovenská advokátska komora
Slovenská spoločnosť aktuárov (asociovaný člen – sympatizant)

Robert Porubský sa špecializuje na energetické právo a fúzie a akvizície.

Má rozsiahle skúsenosti s transakciami v oblasti fúzií a akvizícií v rôznych odvetviach ako poradca predávajúcich aj kupujúcich, pričom sa podieľal na viacerých najvýznamnejších transakciách v Českej republike.

V oblasti energetického práva má rozsiahle skúsenosti s konvenčnými zdrojmi energie, ako aj s obnoviteľnými zdrojmi energie, vrátane výstavby a projektovania energetických zdrojov a zastupovania klientov pred českými súdmi a orgánmi verejnej moci, ako aj pred medzinárodnými arbitrážnymi tribunálmi.

Publikoval množstvo článkov v českých aj medzinárodných právnických časopisoch a publikáciách zaoberajúcich sa najmä energetickým právom.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracoval takmer osem rokov v poprednej medzinárodnej advokátskej kancelárii.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora
Young ICCA (Medzinárodná rada pre obchodnú arbitráž)

Kateřina Staňková sa špecializuje na verejnú správu, správne právo, správne konanie, správne súdnictvo a legislatívu.

V oblasti verejnej správy a správneho práva vypracovala množstvo právnych stanovísk a analýz pre významných klientov z verejného aj súkromného sektora. Vecne sa zaoberá celým spektrom otázok verejnej správy vrátane poskytovania právneho poradenstva v oblasti správy majetku štátu, informačného práva, životného prostredia, územného a stavebného konania, miestneho rozvoja, poľnohospodárstva, priemyslu a obchodu, dopravy a kultúry.

V oblasti správneho konania a správneho súdnictva sa podieľa na zastupovaní klientov v predmetných konaniach, ako aj na poskytovaní právnych stanovísk k zložitým procesným otázkam (napr. poradenstvo pre odvolacie komisie ministerstiev a iných ústredných správnych orgánov).

V oblasti legislatívy má bohaté skúsenosti s prípravou návrhov zákonov a podzákonných predpisov vrátane súvisiaceho právneho poradenstva v celom legislatívnom procese (okrem iného aj s vyporiadaním pripomienok v rámci medzirezortného pripomienkového konania, prerokovaním návrhu zákona v Legislatívnej rade vlády a jej pracovných komisiách, prerokovaním návrhu zákona v Poslaneckej snemovni a Senáte Parlamentu Českej republiky). Pre klientov z verejného a súkromného sektora pripravila aj niekoľko noviel a niekoľko právnych stanovísk k návrhom zákonov alebo noviel v rôznych fázach legislatívneho procesu. To všetko najmä v oblasti verejnoprávnej regulácie.

V rámci činností menej obvyklých v advokátskej praxi pre klientov z verejného a súkromného sektora vykonala audit interných normatívnych aktov a vypracovala niekoľko desiatok interných organizačných a iných predpisov. Má skúsenosti aj s riadením projektov, napr. v súvislosti s verejným obstarávaním týkajúcim sa potenciálnych legislatívnych zmien v jednej z hlavných oblastí verejnej správy.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracovala štyri roky vo významnej pražskej advokátskej kancelárii, ktorá je súčasťou medzinárodnej siete renomovanej americkej advokátskej kancelárie. Tam sa zamerala na poskytovanie právnych služieb v oblasti verejnej správy, správneho práva a správneho súdnictva. Venovala sa aj príprave návrhov zákonov a noviel, projektovému manažmentu pri realizácii významných verejných zákaziek a auditom interných normatívnych aktov viacerých významných organizačných zložiek štátu alebo štátnych podnikov atď.

Pred nástupom do advokácie pracovala päť rokov ako asistentka sudcu Najvyššieho správneho súdu, kde sa zaoberala najmä daňovými vecami, súťažou, verejným obstarávaním, stavebníctvom, životným prostredím a inými správnymi vecami. Dva roky pôsobila aj ako právnička na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže.Popri svojej hlavnej profesii pracovala štyri roky v Komisii Legislatívnej rady vlády pre verejné právo I - Komisia pre správne právo č. 1, kde pripravovala odborné stanoviská ku konkrétnym legislatívnym návrhom.

Členstvo v profesijných združeniach

Kateřina Surková sa špecializuje na právo obchodných spoločností, reštrukturalizáciu spoločností, vytváranie holdingových štruktúr, ako aj akvizície a predaj spoločností.

V oblasti obchodného práva sa zameriava predovšetkým na právo obchodných spoločností, všetky typy transformácií spoločností, ako sú fúzie alebo rozdelenia, a to tak vnútroštátne, ako aj so zahraničným prvkom. Zároveň má rozsiahle skúsenosti s vytváraním českých a zahraničných holdingových štruktúr alebo s nastavovaním a riešením vzťahov medzi akcionármi.

V oblasti akvizícií a predajov sa v posledných rokoch podieľala na niekoľkých významných transakciách s nehnuteľnosťami, a to na strane predávajúcich aj kupujúcich.

Do našej advokátskej kancelárie nastúpila v roku 2007 a postupne v nej pracovala ako koncipientka a advokátska koncipientka. Pracovala aj ako právnička v PwC Legal a v roku 2018 sa vrátila do našej firmy ako senior právnička.

Členstvo v profesijných združeniach
Česká advokátska komora

Ivo Šimeček sa špecializuje na právo hospodárskej súťaže, správne právo a súdny prieskum rozhodnutí, právo verejnej pomoci a verejné obstarávanie.

V oblasti práva hospodárskej súťaže sa zameriava na poradenstvo klientom pri vyšetrovaní kartelov, prípadoch súvisiacich so zneužívaním dominantného postavenia a reguláciou obchodných vzťahov medzi dodávateľmi a odberateľmi. V tejto súvislosti má tiež rozsiahle skúsenosti s uplatňovaním zákona o významnej trhovej sile. Zaoberá sa aj reguláciou správania obchodných partnerov podľa zákona o cenách. Špecializuje sa tiež na nelegálnu pomoc a otázky súvisiace s nápravou deformácií trhu. V oblasti verejného obstarávania má rozsiahle skúsenosti s poradenstvom pre uchádzačov a záujemcov pri ich účasti v postupoch verejného obstarávania vrátane spoločných ponúk. Zameriava sa tiež na rôzne právne otázky súvisiace s uplatňovaním a výkladom práva EÚ.

V rámci svojej praxe sa aktívne podieľal na zastupovaní záujmov mnohých významných spoločností v konaniach pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže a v správnom súdnictve, ako aj na príprave podaní a obhajobe záujmov klientov v konaniach pred Európskou komisiou. Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracoval najprv na Úrade na ochranu hospodárskej súťaže. Potom absolvoval ročné štúdium v Nemecku so zameraním na právo Európskej únie a nastúpil do poprednej českej advokátskej kancelárie, kde pracoval do konca roka 2010. Tam sa špecializoval najmä na právo hospodárskej súťaže a verejné obstarávanie.

Členstvo v profesijných združeniach

David Šmída sa špecializuje na obchodné a občianske právo, najmä na právo obchodných spoločností, fúzie, rozdelenia a iné podnikové transformácie, reštrukturalizácie skupín so zameraním na diverzifikáciu rizík, vytváranie holdingových štruktúr a úpravu vzťahov medzi akcionármi. Počas svojej praxe sa zúčastnil na mnohých domácich a medzinárodných transakciách.

Dlhodobo sa venuje aj právnemu poradenstvu pre súkromných klientov, najmä komplexným riešeniam prevodu majetku v rámci rodiny na ďalšiu generáciu a právnym aspektom budovania a riadenia rodinných holdingových štruktúr.

David Šmída začal spolupracovať s našou kanceláriou najprv ako koncipient a od roku 2016 pôsobí ako advokát.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jaroslav Šuchman sa špecializuje na zmluvné právo, ochranu osobných údajov, právo EÚ, právo hazardných hier, ochranu spotrebiteľa, reklamné právo a ďalšie oblasti regulácie a legislatívneho poradenstva.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie v v roku 2010 získal titul LL.M. na Columbia Law School v New Yorku. Pred svojím postgraduálnym štúdiom päť rokov pracoval na oddelení Európskej únie Senátu Českej republiky, ktorú od roku 2006 aj viedol. V Kancelárii Senátu sa podieľal na budovaní mechanizmy parlamentnej kontroly európskeho legislatívneho procesu po vstupe Českej republiky do EÚ vstup do EÚ, vytvorenie a rozvoj rámca pre interakciu medzi Senátom, vládou Českej republiky a európske inštitúcie. Bol spoluzodpovedný za obsah a priebeh parlamentného rozmer českého predsedníctva v Rade EÚ.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora
Česká spoločnosť pre európske a porovnávacie právo

Natalija Traurigová sa špecializuje na fúzie a akvizície, právne audity a právna previerka, právo obchodných spoločností, právo nehnuteľností, energetika a dopravného práva a tiež koordinuje činnosť ruskej poradnej skupiny.

V oblasti akvizícií a predajov v posledných rokoch sa podieľala na viacerých transakciách na strane predávajúcich aj kupujúcich, najmä v oblasti v oblasti energetiky, dopravy, stavebníctva, strojárstva, výroby a priemyslu a súkromného kapitálu. Zameriava sa aj na otázky štruktúrovania spoločné podniky a právnu podporu pri vytváraní súvisiacich zmluvných vzťahov.

Keďže jej rodným jazykom je ruština, okrem poskytovania právnych služieb česky a anglicky hovoriacim klientom je Natalija Traurigova zodpovedná za poskytovanie komplexných právnych služieb rusky hovoriacim klientom, ako aj českým a zahraničným klientom pri podpore ich vstupu na trh alebo pri ich obchodných aktivitách v rusky hovoriacich krajinách, a to v oblasti strategických investícií, zakladania a riadenia spoločných podnikov, dodávok investičných celkov, ako aj realizácie zmlúv a riešenia sporov v týchto krajinách. V súčasnosti sa venuje aj otázkam medzinárodných sankcií vo vzťahu k Rusku.

Pred nástupom do našej kancelárie pracovala sedem rokov v poprednej medzinárodnej advokátskej kancelárii Freshfields Bruckhaus Deringer a jej nástupníckej českej advokátskej kancelárii, kde sa venovala najmä právu obchodných spoločností, fúziám a akvizíciám, energetickému právu a právu medzinárodnej (najmä leteckej) dopravy a zasielateľstva. Jej prax zahŕňala aj projektové financovanie, napríklad v súvislosti s pilotným projektom BOT na výstavbu diaľnice v Českej republike alebo v súvislosti s projektom výstavby veľkokapacitnej papierne pripravovaným paralelne pre Českú republiku a Nemecko.

Členstvo v profesijných združeniach

Martin Vlk sa špecializuje na fúzie a akvizície, právo nehnuteľností a zmluvné právo.

V oblasti nehnuteľností sa zameriava na poradenstvo pri predaji a kúpe spoločností a nehnuteľností, zakladaní spoločných podnikov a zmluvných vzťahov súvisiacich s prevádzkou, správou a prenájmom nákupných centier, obytných, kancelárskych, priemyselných a logistických komplexov.

Má rozsiahle skúsenosti s transakciami v oblasti fúzií a akvizícií v Českej republike a v zahraničí. Ako poradca na strane predávajúcich aj kupujúcich poskytuje poradenstvo v odvetviach ako strojárstvo, energetika, IT/TMT, spotrebný tovar a služby.

Zameriava sa tiež na poskytovanie právnych služieb v oblasti komplexných obchodných zmlúv a vysoko rizikových obchodných transakcií. Pred nástupom do advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS v roku 2021 pracoval v popredných advokátskych kanceláriách vrátane Deloitte Legal a CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang v Prahe, Londýne a Bukurešti. Pracoval tiež ako stážista podnikového práva v Českých Radiokomunikaciách a ako právnik v českej sekcii Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora
The Law Society for England and Wales

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross