Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých akcií a obchodných podielov (ESOP) a ďaľšie pozitívne zmeny v zdaňovaní od 1. januára 2024

02. 08. 2023

Autori: Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev[1], ktorým sa mení a dopĺňa aj Zákon o dani z príjmov[2] s účinnosťou od 1. 1. 2024 („Novela“).

Pozitívnou zmenou zavedenou Novelou je oslobodenie od dane z príjmov fyzických osôb pri nepeňažných plneniach poskytnutých po 31. 12. 2023 zamestnancom vo forme zamestnaneckých akcií (ocenených v ich nominálnej hodnote) alebo obchodného podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným (oceneného v hodnote vkladu pripadajúceho na zamestnanca) v súvislosti s výkonom závislej činnosti vykonávanej pre zamestnávateľa, ktorého akcie / obchodný podiel zamestnanec takto získal.

Toto oslobodenie platí za rovnakých podmienok aj pre fyzické osoby s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, vykonávanej pre obchodnú spoločnosť, v ktorej akcie / obchodný podiel takto získali (typicky tzv. živnostníci). Spoločnými podmienkami pre vyššie uvedené oslobodenia sú tie, aby zamestnávateľ (resp. predmetná spoločnosť):

  • nevyplácal dividendy zo zisku obchodnej spoločnosti odo dňa registrácie pre daň z príjmov a to až do zdaňovacieho obdobia, ktoré predchádza zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom ich prvýkrát vyplatil; a zároveň aby
  • zamestnanecké akcie neboli a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, a to do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo toto plnenie nadobudnuté zamestnancom.

Toto oslobodenie tzv. zamestnaneckých akcií / obchodných podielov by malo priniesť pozitívny vplyv pre spoločnosti v rámci implementácie motivačných programov pre ich zamestnancov a spolupracovníkov (tzv. ESOP programy).

Otáznou však ostáva skutočná miera využitia týchto programov, a to najmä s ohľadom na možné nesplnenie podmienky nevyplácania dividend, kde táto typicky nemusí byť splnená pri starších spoločnostiach, a kde sa kvalifikovať budú v najväčšej miere tzv. start-upy, t. j. novo-zakladané spoločnosti, ktoré v prvých rokoch podnikania typicky dividendy nevyplácajú. Ďalšou otázkou miery prínosu tejto zmeny sú zahraničné ESOP programy, ktoré sú zavádzané v rámci nadnárodných korporácií alebo v prípade start-upov so zahraničnými investormi, a kde sa zamestnanecké akcie typicky udeľujú na zahraničných (hl. holdingových) spoločnostiach, pre ktoré však slovenskí zamestnanci nevykonávajú závislú činnosť (pracujú stále pre slovenskú spoločnosť).

Novela takisto priniesla aj oslobodenie príjmov z prevodu podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným pre fyzické osoby, od dane z príjmov fyzických osôb, a to po uplynutí troch (3) rokov od jeho nadobudnutia (oslobodenie sa vzťahuje na obchodné podiely nadobudnuté po 31. 12. 2023), okrem prevodu takého podielu, ktorý bol obchodným majetkom daňovníka a okrem podielu nadobudnutého ako nepeňažné plnenie zamestnancom, resp. spolupracovníkom, ako uvádzame vyššie. Tu dodávame, že samostatná novela Zákona o dani z príjmov[3] zaviedla obdobné oslobodenie pre fyzické osoby predávajúce akcie (a iné vybrané cenné papiere), ktoré nie sú obchodované na (zahraničnom) regulovanom trhu a nie sú obchodným majetkom, s rovnakým časovým testom 3 rokov, pri ktorých však časové testy plynú už od minulosti (teda nie od 1. 1. 2024).

Nakoniec, Novela priniesla aj ďalšie zmeny Zákona o dani z príjmov, najmä v súvislosti s daňovým režimom pre podnikové kombinácie, ktorý sa však drží doterajšieho spôsobu zdaňovania v týchto otázkach. Evidujeme však úmysel Ministerstva financií Slovenskej republiky opätovne zaviesť širšie daňovo neutrálne režimy pre lokálne (iba slovenské) podnikové kombinácie.

V prípade záujmu je náš tím pripravený poskytnúť Vám dodatočné informácie.


[1] Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákon, zo dňa 28. 6. 2023. Tento zákon bol podpísaný prezidentkou Slovenskej republiky dňa 18. 7. 2023.

[2] Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („Zákon o dani z príjmov“).

[3] Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 28. 6. 2023 zákon, ktorým sa od 1. 1. 2024 mení a dopĺňa Zákon o dani z príjmov.

Právne špecializácie

SÚVISIACE MÉDIÁ

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross